Sidebar Menu

Login Form

Meteorologia lotnicza

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających on-line informacje dotyczące
meteorologii lotniczej oraz listę ciekawych publikacji z tego zakresu.

 

AWIACJA – produkty meteorologiczne dla lotnictwa IMGW-PIB
Adres: http://awiacja.imgw.pl/
Prognoza pogody dla lotników, szybowników, ostrzeżenia i zagrożenia, GAMET, METAR, TAF, SIGMET.
W zakładce materiały szkoleniowe znaleźć można omówienie takich zagadnień jak: niebezpieczeństwa związane z pogodą i  ich odzwierciedlenie w produktach meteorologicznych; oblodzenie statków powietrznych; interpretacja obrazów radarowych pod kątem wykorzystania do planowania lotów i możliwości ich wykonania; interpretacja obrazów satelitarnych pod kątem wykorzystania do planowania lotów i oceny możliwości ich wykonania.

WMO-No. 364. Compendium of meteorology - for use by class I and II Meteorological Personnel:
Volume II, part 2 - Aeronautical meteorology, 1978
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7092#.XhXBurigUwA
Według WMO kompendium jest przeznaczone do użytku przez studentów otrzymujących wykształcenie wyższe z zakresu meteorologii. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

WMO-No. 798. Aerodrome reports and forecasts: A Users’ Handbook to the Codes, 2019
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=716#.XhXYbLigUwA
Przewodnik po meteorologicznych kodach meteorologicznych METAR, SPECI i TAF, mających zastosowanie w dniu 8 listopada 2018 r., zaktualizowanym w wyniku dostosowania przepisów technicznych (WMO nr 49), tom II - Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej - części I i II, z poprawką 78 do załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Skierowany jest do szerokiego grona użytkowników, takich jak piloci, dyspozytorzy lotów, personel kontroli ruchu lotniczego i obserwatorzy meteorologiczni na mniejszych lotniskach, na których nie są dostępne zaawansowane automatyczne urządzenia. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej
Część pierwsza - Część główna NIZMP (Normy i Zalecane Metody Postępowania), Część druga - Dodatki i załączniki
Wydanie dwudzieste, Lipiec 2018 r.
[w:] Obwieszczenie nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Adres: https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje
Adres: http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2018/66/
Załączniki zawierają omówienia m.in. takich zagadnień jak:

Rozdz. 3. Systemy globalne, centra wsparcia i biura meteorologiczne,
Rozdz. 4. Obserwacje i komunikaty meteorologiczne
Rozdz. 6. Prognozy
Rozdz. 7. Informacja SIGMET i AIRMET, ostrzeżenia lotniskowe, ostrzeżenia i alarmy o uskoku wiatru
Rozdz. 8. Lotnicza informacja klimatologiczna.
Lotnicze klucze meteorologiczne, o których mowa w Załączniku 3 są opracowane przez Światową Organizację Meteorologiczną na podstawie wymagań określonych przez niniejszy Załącznik lub przedstawianych przez Radę. Lotnicze klucze meteorologiczne opublikowane zostały przez WMO, w Publikacji Nr 306 „Podręcznik kluczy”, tom I („Manual on Codes” vol. I).

Manual on low-level windshear
International Civil Aviation Organization, Doc. 9817 (AN/449), 2005, 213 s.

A39-WP/287 TE/120
Adres: https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2194.pdf
Adres: https://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/WP_Num.aspx?Category=(TE)
Praca zawiera omówienie zjawiska szczególnie niebezpieczne dla lotnictwa jakimi są uskoki wiatru na niewielkiej wysokości (do 500 m nad gruntem) w postaci gwałtownych prądów zstępujących (ang. downburst oraz microburst) towarzyszące chmurom burzowym. Scharakteryzowano m.in. sytuacje synoptyczne, w których dochodzi do rozwoju intensywnej turbulencji i zjawiska ścinania wiatru, występowanie superkomórek i tornad oraz wpływ występowania tych zjawisk na prowadzenie operacji lotniczych. Pozycja dostępna w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, arabskim i chińskim.

Manual of Aeronautical Meteorological Practice
International Civil Aviation Organization, Doc 8896 (AN/893), edycja 9 - 2011, 170 s. (12 edycja z 2019 r. płatna),

Adres: https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2566.pdf
Omówienie lotniskowych obserwacji meteorologicznych i sposobów raportowania o nich. Lotnicze klucze meteorologiczne i raporty specjalne o widzialności i wietrze.

Handbook of Aviation Meteorology
Adres: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/SO_7e9db91a-62d5-4f6d-a2f2-db0129105ca1/
Adres: https://digital.nmla.metoffice.gov.uk/IO_2cdc46b1-31cf-4616-a4d7-99639c4667d6/
Podręcznik meteorologii lotniczej wydany przez UK Meteorological Office, wydanie 3 z 1994 roku (London: HMSO), 414 stron. Dostępne w internetowej przeglądarce PDF. Podręcznik składa się z 5 części: I – omówienie budowy atmosfery, ciśnienia atmosferycznego, temperatury i gęstości powietrza, ruchu w atmosferze, chmur, opadów i burz oraz oblodzenia samolotu; II – omówienie naziemnych, lotniczych i satelitarnych obserwacji meteorologicznych; III – omówienie meteorologii synoptycznej, w tym układów ciśnienia i frontów atmosferycznych; IV – omówienie ogólnej cyrkulacji atmosfery; V – informacji meteorologicznych dla lotnictwa.

Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa w Warszawie i innych miastach Polski
[w:] Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, tom 29

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec i inni
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2013, 451 s.
Adres: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/Atlas29.pdf
Praca dotyczy klimatu lotnisk takich lotnisk jak: Warszawa (Okęcie), Radom (Sadków), Dęblin (Lotnisko), Olsztyn (Dajtki), Poznań (Ławica), Wrocław (Strachowice) i Krosno (Lotnisko). Lotniska zbadano pod względem: kierunku i prędkości wiatru, częstości występowania mgieł, burz, zamieci śnieżnych, szronu oraz intensywnych opadów
atmosferycznych. Wydzielono też okresy, w których pogoda najbardziej lub najmniej sprzyja komunikacji lotniczej.

Sytua
cje synoptyczne sprzyjające wystąpieniu mgieł na lotnisku Kraków-Balice
Witold Wiążewski, Rafał Bąkowski
[w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2007, s. 337-345
Adres: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000114?&page=Klimatologia
W opracowaniu przedstawiono typy pogody sprzyjające powstawaniu mgieł w rejonie portu lotniczego Kraków-Balice oraz charakterystyczne dla nich typy sytuacji synoptycznych. Do analizy wykorzystano dane synoptyczne ze stacji Kraków-Balice z 30-lecia 1973-2002, dolne mapy synoptyczne oraz typy sytuacji synoptycznych w dorzeczu górnej Wisły opracowane przez T. Niedźwiedzia (2003).

 

Meteorologia - szkolenie samolotowe EASA
Mike Wickson (tłumaczenie z ang. Aleksandra Kalinowska-Jamróz)

Wydawnictwo Pileus, 2017, 423 s.
Adres do omówienia książki: http://sklep.dlapilota.pl/pl/p/Meteorologia/1413
Publikacja jest rekomendowana przez brytyjski urząd lotnictwa cywilnego (CAA). Składa się z 19 rozdziałów i 5 załączników. W skład treści wchodzi omówienie takich zagadnień jak: atmosfera i jej część lotnicza; atmosfera wzorcowa; raportowanie pogody i mapy synoptyczne dla lotnictwa; ciśnienie powietrza i jego charakterystyki; gęstość powietrza i jej zmiany wraz z wysokością; budowa i działanie wysokościomierza barometrycznego; charakterystyka układów ciśnienia; charakterystyka temperatury powietrza (w tym wpływ zachmurzenia i wiatru na dobowy cykl temperatury, inwersja i izotermia); omówienie wilgotności powietrza; charakterystyka pionowych ruchów powietrza (przemiany adiabatyczne, typy równowagi i turbulencji); chmury i opady; wiatry (dolne, bryzy, feny, pasaty i monsuny); widzialność i zjawiska meteorologiczne; masy powietrza i fronty atmosferyczne; układy niżowe; wiatry górne (prądy strumieniowe); sytuacje niebezpieczne w lotnictwie (fale orograficzne, uskoki wiatru, mikroszkwały, turbulencja czystego nieba, typy chmur burzowych, tornada, oblodzenie samolotu, cyklony zwrotnikowe; praktyczne aspekty prognozowania pogody dla pilotów; zdjęcia satelitarne i radar pogodowy; procesy klimatotwórcze i strefy klimatyczne.

Meteorologia dla pilota samolotowego
Piotr Szewczak

Avia-Test, Poznań 2014 (wyd. 3 zmienione), 531 s.
Adres do omówienia książki: http://sklep.dlapilota.pl/pl/p/Meteorologia-dla-pilota-samolotowego/504
Kompendium wiedzy meteorologicznej dla pilota. Dodatkową zaletą książki są pytania testowe wzorowane na pytaniach egzaminacyjnych stosowanych podczas egzaminów na różne licencje pilota - pozwalające sprawdzić stan swojej wiedzy.