Konferencje i warsztaty organizowane lub współorganizowane przez SKP

 


2022

V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna - Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych
połączona z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS
30 czerwca – 2 lipca 2022 r., Katedra Hydrologii i Klimatologii - Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku - UMCS w Lublinie,
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski,
Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie: patrz więcej


2020


XXX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
13-14 maja 2020 r., UAM, Poznań, więcej
Patronat seminarium: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce seminarium odbędzie się w terminie 7-8 maja 2021 roku.


2019

XXIX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
9-10 maja 2019 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Kosiby 8
Patronat seminarium: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Seminarium zostało przygotowane przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie dwóch dni seminarium wzięło w nim udział 59 osób z różnych polskich jednostek naukowych. Odbyły się cztery sesje plenarne, na których wygłoszono 18 referatów i sesja posterowa, na której zaprezentowano 4 postery. Program seminarium patrz.

 
2018

Kongres Geografii Polskiej, sesja VI - „Współczesne problemy klimatologii”
12-14 kwietnia 2018 r., Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Patronat sesji: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Program konferencji patrz.
Sesję prowadziła i dyskusję nad referatami moderowała dr hab. Elwira Żmudzka. W czasie sesji wygłoszono 4 referaty:
- Problemy zmian klimatu - polskie badania nad zmianami i zmiennością klimatu (1918-2017) - Andrzej A. Marsz,
- Cyrkulacja atmosferyczna w badaniach klimatologów polskich - Tadeusz Niedźwiedź,
- Badania klimatu miast w Polsce - Krzysztof Fortuniak, Krzysztof Błażejczyk, Anita Bokwa, Małgorzata Czarnecka, Janusz Filipiak, Bogusław Kaszewski, Leszek Kolendowicz, Ewa Łupikasza, Mirosław Miętus, Tadeusz Niedźwiedź, Włodzimierz Pawlak, Marek Półrolniczak, Rajmund Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska, Mariusz Szymanowski, Elwira Żmudzka,
- Wyzwania stojące przed polską klimatologią - Mirosław Miętus
Dwa z tych wystąpień zostały opracowane i opublikowane w Przeglądzie Geofizycznym w zeszycie 1-2 z 2019 r.:
- Fortuniak K., 2019, Badania klimatu miast w Polsce, s. 73-106.
- Niedźwiedź T., Łupikasza E., 2019, Cyrkulacja atmosferyczna w badaniach polskich klimatologów, s. 107-166.

 
Ogólnopolska konferencja naukowa „NAO – jej istota, przyczyny i konsekwencje”
8-10 marca 2018 r., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. W obradach brało udział 60 uczestników reprezentujących najważniejsze polskie jednostki naukowe. W trakcie konferencji wygłoszono 19 referatów i zaprezentowano 10 posterów. Odbyło się 7 sesji tematycznych:
- NAO jako zjawisko w skali makroklimatycznej,
- Konsekwencje NAO dla przebiegu procesów meteorologicznych i hydrologicznych,
- Mechanizmy funkcjonowania NAO i ich miary,
- Konsekwencje NAO dla przebiegu procesów hydrologicznych,
- Wpływ NAO na procesy klimatyczne,
- Wpływ NAO na procesy nie tylko klimatyczne.
Referaty wprowadzające wygłosili: Tadeusz Niedźwiedź, Zbigniew Ustrnul, Anna Styszyńska, Joanna Wibig, Andrzej Marsz, Jacek Piskozub oraz Dariusz Wrzesiński. Dyskusję generalną, w której uczestniczyli Joanna Wibig, Krzysztof Migała, Andrzej Marsz i Tadeusz Niedźwiedź moderowała Anna Styszyńska. Program konferencji patrz. Siedem wybranych wystąpień zostało opublikowane w monografii pokonferencyjnej, która ukazała się drukiem w 2019 roku i jest dostępna w zakładce Monografie SKP.


2015

Seminarium „Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”
16 listopada 2015 r., Warszawa
W ramach projektu "Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej" Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zorganizowało seminarium, które odbyło się w Warszawie (w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5). Rozpoczęła je prelekcja Profesora Józefa Oleńskiego nt. Informacja jako dobro publiczne należne podstawą bezpieczeństwa i rozwoju. Prof. Oleński wskazał, że komercjalizacja procesów informacyjnych zagraża bezpieczeństwu informacyjnemu. Państwo obywatelskie jest gwarantem bezpieczeństwa informacyjnego. Informacja dla celów społecznych powinna być dostępna jako dobro publiczne należne. W czasie dwóch paneli przedyskutowano trzy zagadnienia:
- jakie są prawne bariery dostępu oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP),
- jaki wpływ na prawo i praktykę dostępu do ISP mają techniczne i organizacyjne problemy wynikające ze sposobu gromadzenia informacji,
- jakie są podstawowe zasady polityki informacyjnej państwa w gospodarce opartej na wiedzy, i czy potrzebna jest ustawa o infrastrukturze informacyjnej państwa.
W czasie dyskusji uczestnicy podzielili się swoimi poglądami i doświadczeniami na temat innowacji społecznych. Relacja z Seminarium dostępna jest na YouTube: https://youtu.be/fMLd6X1Mf50. Więcej informacji pod adresem:
http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/206-zaproszenie-na-seminarium-otwarte-dane-narzecz-innowacji-spolecznych


Warsztaty „Transparentny rząd = otwarte dane”
14-15 listopada 2015 r., Warszawa
Warsztaty poświęcone były komunikacji społecznej, kwestiom prawnym związanym z dostępem do danych sektora publicznego na przykładzie danych meteorologicznych oraz udziału obywateli i organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych prowadzonych na poziomie centralnym.
Warsztaty skierowane były do wolontariuszy biorących udział w projekcie, pasjonatów meteorologii i klimatologii, przedstawicieli organizacji i instytucji posiadających stacje meteorologiczne, osób prowadzących niezależne serwisy pogodowe, specjalistów, przedstawicieli firm, którzy borykają się z problemem braku swobodnego dostępu do danych meteorologicznych oraz osób działających na rzecz otwarcia danych sektora publicznego. Więcej informacji pod adresem: http://dostepdodanych.pl/strona-glowna/204-zapisy-na-warsztaty-w-warszawie-14-15-listopada-2015-r.

 
Seminarium "Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej"
12-13 września 2015 r., Kraków
Seminarium podsumowujące projekt "Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej" odbyło się na terenie kampusu Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Projekt ma być odpowiedzią na problem społeczny, którym jest brak dostępu do danych publicznych, w tym także do danych meteorologicznych. Jego celem jest stworzenie wspólnego obywatelskiego środowiska specjalistów nauki, studentów, prawników oraz ogółu społeczeństwa - w tym głównie właścicieli niezależnych i amatorskich stacji meteorologicznych, pasjonatów meteorologii z całej Polski będących w stanie partycypować w stanowieniu prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Po wstępnym podsumowaniu projektu przez koordynatora projektu SKP dr Marka Chabiora odbyło się 5 paneli dyskusyjnych.
Panel 1 - Podsumowanie projektu w zakresie zasad prowadzenia  pomiarów i obserwacji meteorologicznych - moderowała dr hab. Dorota Matuszko. Przedstawiono i omówiono takie zagadnienia jak: Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP (dr Marek Błaś), Profesjonalne i amatorskie stacje pomiarowe (dr Krzysztof Siwek), Porównywalność danych mierzonych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (mgr J. Soroka).
Panel 2 - Metody opracowań klimatologicznych - wskazówki dla pasjonatów meteorologii - moderowała dr hab. Elwira Żmudzka. Przedstawiono i omówiono takie zagadnienia jak: Internetowe źródła danych meteorologicznych i klimatologicznych: reanalizy jako przykład ogólnodostępnych baz danych klimatologicznych (mgr Angelika Palarz, mgr Daniel Celiński-Mysław), Homogenizacja serii danych (dr hab. Robert Twardosz), Statystyka w opracowaniach klimatologicznych (prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk).
Panel 3 - Partycypacja pasjonatów meteorologii na rzecz pełnej otwartości danych meteorologicznych –Współpraca i wymiana doświadczeń - moderowała dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska. Przedstawiono i omówiono takie zagadnienia jak: Rola mass mediów w kształtowaniu percepcji społecznej informacji o pogodzie i klimacie (dr hab. Anita Bokwa),
Amatorskie stowarzyszenia pasjonatów meteorologii (Wojciech Pilorz), Strony internetowe pasjonatów meteorologii i klimatologii (Artur Surowiecki).
Panel 4 - Aktywność społeczna i aktywność w biznesie przy wykorzystywaniu danych meteorologicznych – moderował dr  Marek Chabior. Przedstawiono i omówiono takie zagadnienia jak: Tworzenie koalicji oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystania danych meteorologicznych (Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Oprogramowanie biznesowe do analizy strategicznej, w której wykorzystuje się dane publiczne (Zbigniew Fałek, Instytut Kościuszki).
Panel 5 - Prawne aspekty dostępu do danych meteorologicznych - moderował Szymon Osowski. Przedstawiono i omówiono takie zagadnienia jak: Reuse w Polsce - jakie wyzwania  (Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Jak rozmawiać z administracją centralną (Piotr Skociński, ekspert), Ocena aktualnego stanu prawnego i planowane działania po zakończeniu projektu (dr Marek Chabior).


Warsztaty „Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”
21-22 lutego 2015 r., Warszawa
W ramach seminarium Poszczególne moduły warsztatowe poprowadzili:
Marek Chabior - Partycypacja pasjonatów meteorologii - prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad rozporządzeniem w sprawie CRIP.
Szymon Osowski - Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych.
Elwira Żmudzka - Obserwacje wizualne - przedmiot i ogólne zasady obserwacji oraz wybrane możliwości ich wykorzystania.
Dorota Matuszko - Zachmurzenie - zasady wykonywania obserwacji, interpretacji wyników, możliwości wykorzystania do celów praktycznych oraz przedstawianie ich społecznościom lokalnym.
Szymon Walczakiewicz - Znaczenie prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących dla społeczeństwa.


2014

Warsztaty „Klimatologiczne serie pomiarowe – partycypacja pasjonatów meteorologii”
27-28 września 2014 r., Wrocław
Warsztaty odbyły się w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostały one zrealizowane w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”, finansowanego z Funduszy EOG. Warsztaty obejmowały 12 godzin szkolenia prowadzonego przez 6 trenerów, reprezentujących instytucje naukowe (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), niezależne stowarzyszenia (Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich) oraz prywatne firmy (Meteoplus oraz A-STER).
W warsztatach uczestniczyło 27 osób, w tym członkowie 3 stowarzyszeń (Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Stowarzyszenie Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich oraz Stowarzyszenie Skywam Polska), pracownicy, doktoranci i studenci uczelni wyższych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski), pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego oraz kilkanaście osób prywatnych (pasjonatów meteorologii, osób prowadzących niezależne serwisy pogodowe oraz właścicieli amatorskich stacji meteorologicznych). Wszystkich łączyło zainteresowanie meteorologią, doskonalenie metodyki prowadzenia obserwacji meteorologicznych oraz problem swobodnego dostępu do danych meteorologicznych. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali segregatory wraz z materiałami (planem zajęć, wydrukowanymi prezentacjami). W czasie warsztatów poruszano następujące zagadnienia:
- bariery ponownego wykorzystania danych z sektora publicznego;
- prawo dostępu do danych meteorologicznych w świetle obowiązujących przepisów;
- metodyka prowadzenia pomiarów meteorologicznych - wytyczne Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) - standardy w pomiarach meteorologicznych;
- instrumentarium pomiarowe (dokładność instrumentów pomiarowych, porównanie tradycyjnych i nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz amatorskich i profesjonalnych automatycznych stacji meteorologicznych, znaczenie osłon radiacyjnych);
- interpretacja danych meteorologicznych (dokładność i czułość przyrządów pomiarowych, lokalizacja stacji, reprezentatywność przestrzenna, problem zmiany położenia stacji, stosowanie poprawek);
- homogeniczność klimatologicznych serii pomiarowych;
- internetowe źródła danych meteorologicznych;
- prawo dostępu do danych meteorologicznych w świetle obowiązujących przepisów.


2013

XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
18-20 września 2013 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Zjazd został zorganizowany przez Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW w Warszawie i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Podczas zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt referatów  tematycznych oraz blisko 40 sesji posterowych omawiających między innymi zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i globalną gospodarkę, nadmiar i deficyt wody w środowisku, opady atmosferyczne i ich znaczenie dla środowiska, klimat i agroklimat Polski oraz zmiany składu atmosfery i warunki aerosanitarne. Program konferencji patrz.

 
2012

Szkoła letnia „Ocean w kształtowaniu procesów zmienności i zmian klimatu atmosfery”
17-19 września 2012 r. Akademia Morska w Gdyni
Szkoła została przygotowana przez Katedrę Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. W szkole wzięło udział 36 osób z różnych polskich jednostek naukowych. Warsztaty miały na celu zapoznanie klimatologów z niektórymi procesami funkcjonującymi w oceanie i ich wpływem na kształtowanie zmienności i zmian klimatu atmosfery, przekazaniem wiedzy pozwalającej na zrozumienie procesów współoddziaływania między oboma sferami i skutkami dla zmienności procesów atmosferycznych. W czasie szkoły Andrzej A. Marsz i Anna Styszyńska przedstawili w postaci obszernych wystąpień następujące zagadnienia:
- zasoby i akumulacja ciepła w wodach, konwekcja, bilans cieplny Ziemi, SST i anomalie SST, ich znaczenie;
- oddziaływanie zmian stanu termicznego oceanu na stan atmosfery;
- oscylacje i telekoneksje;
- cyrkulacja oceaniczna - rola wiatru, prądy gradientowe i geostroficzne, przenos ekmanowski, cyrkulacja termohalinowa, AMOC i AMO;
- lody morskie i ich funkcjonowanie w systemie ocean - atmosfera;
- morskie bazy danych: NOAA, Word Ocean Atlas, ERSST v.3 i v.3b;
- zawartość ciepła w oceanie.
Po każdym wystąpieniu odbyła się szeroka dyskusja.