Sidebar Menu

Login Form

NAO

NAO - North Atlantic Oscillation

 

NAO – Oscylacja Północnego Atlantyku – jest postacią cyrkulacji atmosferycznej definiującą wzajemne relacje między dwoma centrami działania atmosfery ulokowanymi nad północną częścią Atlantyku (Wyżem Azorskim i Niżem Islandzkim). Współdziałanie zmian ciśnienia atmosferycznego w tych układach określa wielkość zasobów ciepła i wilgoci, które przy strefowym przepływie mas powietrza znad środkowych i wschodnich partii Atlantyku Północnego przenoszone są w szerokościach umiarkowanych na wschód, nad obszar Europy i Polski.

W Stanach Zjednoczonych pierwsze prace, traktujące NAO w nowoczesnym ujęciu ukazały się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku (Rogers 1984, 1985; Hurrell 1995). Szczególnie istotnym było wprowadzenie przez cytowanych badaczy liczbowych wskaźników charakteryzujących intensywność Oscylacji Północnego Atlantyku, które pozwoliły na badania z wykorzystaniem metod statystycznych. Prace Rogersa i Hurrella spowodowały gwałtowny wzrost intensywności badań nad tą postacią cyrkulacji atmosferycznej i jej wpływem na kształtowanie się zmienności różnorakich procesów atmosferycznych, oceanicznych, hydrologicznych i biotycznych w skali światowej i regionalnej.

Ogólnopolskie konferencje na temat NAO (2002, 2018)

Historia badań wpływu NAO na zmienność przebiegu różnych procesów klimatycznych i hydroklimatycznych w Polsce rozpoczęła się w kilka lat po ich zapoczątkowaniu na świecie. W latach 1999 i 2000 ukazały się drukiem pierwsze prace na temat NAO (Marsz, Wibig). Bardzo duże zainteresowanie problematyką NAO w szerszym kręgu polskich badaczy z zakresu Nauk o Ziemi (agrometeorologów, klimatologów, hydrologów, oceanografów, geofizyków, …) spowodowało, że w 2002 roku odbyła się w Akademii Morskiej w Gdyni ogólnopolska konferencja naukowa „Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski”. Po jej zakończeniu ukazała się praca zbiorowa  pod redakcją A.A. Marsza i A. Styszyńskiej pod tym samym tytułem. W części pierwszej zamieszczono, oprócz prac przeglądowych charakteryzujących stronę atmosferyczną i oceaniczną NAO, rozdział “Wprowadzenie”. Objaśnia on podstawowe kwestie związane z zagadnieniem Oscylacji Północnego Atlantyku. Rozdział ten skierowany jest do tych czytelników, którym problematyka Oscylacji Północnego Atlantyku jest mniej znana. W częściach drugiej i trzeciej przedstawiono związki między NAO i wybranymi cechami zmienności klimatu i warunków hydrologicznych Polski i basenu Morza Bałtyckiego. W ostatniej części zamieszczono dwie prace tyczące niektórych mechanizmów procesów bezpośrednio lub pośrednio wiążących się z NAO.

Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski
redakcja: A.A. Marsz i A. Styszyńska
Wydawca:
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2002, 222 s.
SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Istota Oscylacji Północnego Atlantyku i jej związek z atmosferycznymi i oceanicznymi procesami globalnymi:
Andrzej A. Marsz - Wprowadzenie (istota NAO, historia, wskaźniki) - s. 11-29,
Mirosław Miętus - NAO a cyrkulacja atmosferyczna w rejonie Północnego Atlantyku i Europy - s.  31-45,
Andrzej A. Marsz - NAO a cyrkulacja wód Północnego Atlantyku, związki z NAO z polem temperatury powierzchni oceanu - 47-74,
Zbigniew Ustrnul - Wskaźniki NAO na tle innych wskaźników cyrkulacji - s. 75-84,
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na warunki klimatyczne Polski:
Tadeusz Niedźwiedź - Relacje między NAO a wskaźnikami cyrkulacji nad Polską - s. 87-97,
Anna Styszyńska - Wskaźniki NAO a typy cyrkulacji atmosferycznej Osuchowskiej-Klein - s. 99-109,
Krzysztof Kożuchowski, Jan Degirmendzic - Wskaźniki cyrkulacji a temperatura powietrza w Polsce - s. 111-128,
Elwira Żmudzka - Zmienność terminu wiosennego przejścia temperatury powietrza przez próg +5ˇC w Polsce oraz jego związki ze zmiennością wskaźnika NAO - s. 129-139,
Dorota Matuszko - Wpływ cyrkulacji atmosfery na zachmurzenie w Krakowie - s. 141-145.
Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś - Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmienność warunków wilgotnościowych, radiacyjnych i ewaporacyjnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1946-2000 - s. 147-160,
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na warunki hydrologiczne Polski i basenu Morza Bałtyckiego:
Zdzisław Kaczmarek - Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na przepływy rzek europejskich - s. 163-172,
Anna Styszyńska - Związki między przepływem Warty w Poznaniu a zimowymi wskaźnikami NAO w okresie 1865-2000 - s. 173-180,
Jerzy Cyberski - Powiązania zmienności parametrów bilansu wodnego Morza Bałtyckiego z Oscylacją Północnoatlantycką (NAO) - s. 181-189,
Józef P. Girjatowicz, Małgorzata Świątek, Tomasz Olechwir - Związki Oscylacji Północnoatlantyckiej z warunkami lodowymi polskiego wybrzeża - s. 191-202,
Varia:
Michał Ziemiański - Systemy baryczne umiarkowanych szerokości geograficznych jako wynik działania niestabilności baroklinowej - s. 205-213,
Michał Marosz - Warunki strefowego przepływu powietrza w środkowej troposferze nad Europą a zmienność wskaźników intensywności przenosu zachodniego - s. 215-222.  

Po konferencji w Gdyni ukazały się w Polsce dziesiątki prac wskazujących jak oddziaływanie NAO przekłada się na kształtowanie zmienności różnych aspektów środowiska przyrodniczego Polski. Współcześnie, dobie obserwowanych intensywnych zmian klimatycznych, problematyka NAO uważana jest wciąż za ważną i daleką od wyczerpania. Jednocześnie pojawiły się nowe problemy, zwłaszcza dotyczące metodyki badań i interpretacji wpływu NAO na przebieg poszczególnych procesów fizyczno-geograficznych. W gronie osób zajmujących się tą problematyką pojawiła się idea odbycia ogólnopolskiego spotkania, na którym ponownie przedyskutowano by niektóre zagadnienia z tego zakresu. Ideę tę zrealizowała konferencja naukowa zorganizowana w 2018 roku we Wrocławiu przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich konferencja, po której ukazała się (2019 rok) kolejna praca zbiorowa (pod redakcją A. Styszyńskiej, M. Błasia i K. Migały), na którą złożyło się siedem autorskich rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą ogólnego stanu wiedzy, porządkujące definicje i sposoby konstruowania indeksu NAO oraz jego intensywności. Ocenie poddano jakość wskaźnika, przedstawiono przykłady niewłaściwego stosowania i interpretacji, wykazano różnice między jego różnymi miarami. Ukazano wpływ poszczególnych indeksów na kształtowanie temperatury i opadów atmosferycznych w Europie. Dyskutowano również problem mechanizmu i stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej, co ma istotne znaczenie we współcześnie dostrzeganych zmianach faz NAO i ich natężenia. Są one w części odpowiedzialne za jeden z mechanizmów notowanego na obszarze Europy ocieplenia. Dalsze rozdziały przedstawiają przejawy zmienności procesów klimatycznych i hydrologicznych w różnych skalach przestrzennych i czasowych, zachodzących pod wpływem zmienności NAO na obszarze Polski.

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  PDF
redakcja: A. Styszyńska, M. Błaś, K. Migała
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław, 2019, 100 s.
SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO - s. 7-18,
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów - s. 19-30,
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej - s. 31-46,
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce, 47-62,
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką - s. 63-74,
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO - s. 75-92,
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie - s. 93-100.

Badania nad NAO w Polsce

1999

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Błażek E., Skrzypczuk J. – Cykliczne wahania Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) w latach 1825-1997. [w:] Cykliczne zmiany klimatu miast w Europie. XIII Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 21-54.

– Marsz A.A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a reżim termiczny zim na obszarze północno-zachodniej Polski i na polskim wybrzeżu Bałtyku. Przegląd Geograficzny, tom 71, nr 3, s. 225-245. pdf

– Marsz A.A., Żmudzka E. – Oscylacja Północnego Atlantyku a długość okresu wegetacyjnego w Polsce. Przegląd Geofizyczny, 44 (4), 199-210. pdf

– Wibig. J. - Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500 hPa. Część I - zima. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, s. 15-24. pdf

– Wibig. J. - Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500 hPa. Część II - wiosna, lato, jesień. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, s. 25-38. pdf

– Wibig. J. - Precipitation in Europe in relation to circulation patterns at 500 hPa level. International Journal of Climatology, 19, s. 253-270. idź do pdf

2000

Degirmendzić J., Kożuchowski K. – Epoki cyrkulacyjne XX wieku i zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 3-4, s. 221-238. pdf

Marsz A.A. – Związki między wskaźnikiem Oscylacji Północnego Atlantyku a przenosem wód atlantyckich i ciepła przez Kanał Farero-Szetlandzki. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, tom 10, s. 111-126.

Niedźwiedź T. Variability of the atmospheric circulation above Central Europe in the light and selected indices. [w:] Reconstructions of Climate and its Modelling. Zeszyty Naukowe UJ - Prace Geograficzne, nr 107, s. 379-389. pdf

– Wibig J. – Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Przegląd Geofizyczny, 45 (2), s. 121-137. pdf

2001

– Boryczka J. – Postęp badań przyczyn zmian klimatu Ziemi w drugiej połowie XX wieku. Prace i Studia Geograficzne, tom 28, s.137-156.

– FiIipiak J. – Zależność zmienności warunków termicznych w Gdańsku od cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Europy i północnej części Oceanu Atlantyckiego. Rocznik Fizyczno-Geograficzny, Uniw. Gdański, tom VI, s. 65-70.

– Łupikasza E. – Zmienność wskaźnika nierównomierności opadów w Europie w XX wieku oraz jego związki ze zmiennością wskaźnika NAO. Prace i Studia Geograficzne, tom 29, s. 243-252. pdf  

– Marsz A.A. – Rozkład anomalii temperatury na powierzchni Północnego Atlantyku a wartość zimowego wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej - problem prognozy wartości wskaźnika. Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, 12; 161-217.

– Marsz A.A. – Stan termiczny Północnego Atlantyku a reżim termiczny zim na polskim wybrzeżu Bałtyku (problem długoterminowej prognozy termiki zim). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, s. 1-107. pdf

– Marsz A., Styszyńska A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wydawnictwo WSM, Gdynia, s. 1-101. pdf

– Styszyńska A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a opady na obszarze Polski. Prace i Studia Geograficzne, tom 29, s. 233-241. pdf  

– Wibig J. – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na rozkład przestrzenny anomalii temperatury i opadów w Europie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 1-208.


2002

– Limanówka D., Nieckarz Z., Pociask-Karteczka J. – The North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in Polish Carpathians. [w:] Interdisciplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monito-ring and Research, FRIEND International Conference, Demanovska Dolina; s. 132-135.

Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski. red. A.A. Marsz i A. Styszyńska, Wydawca: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2002, 222 s. (artykuły patrz powyżej - konferencje).

2003

– Filipiak J. – Zależność temperatury powietrza w polskiej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego od Oscylacji Północnoatlantyckiej. Wiadomości IMGW, tom 26 (3), 71-85

– Girjatowicz J.P. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na temperaturę wody polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geofizyczny, XLVIII, 1-2, s. 45-60.

– Kaczmarek Z. – The Impact Climate Variability on Flood Risk in Poland. Risk Analysis, 23, s. 559-566.  

– Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D. – Prediction of hydrological extremes by air circulation indices, [w:] Water Resources Systems – Water Availability and Global Change, IAHS Publications, 280, s. 134-141.

– Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z. – Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000). Folia Geographica, series Geographica-Physica, 2002-2003, 33-34, s. 89-104. 

– Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej i Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegląd Geofizyczny, 48 (1-2), s. 61-74.  

– 

2004

– Degirmendzić J., Kożuchowski K., Żmudzka E. – Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951-2000 and their relationship to atmospheric circulation. International Journal of Climatology. vol. 24 (3), s. 291-310.

– Panfil M., Dragańska E. – Związki korelacyjne między wskaźnikami NAO według Jonesa i Hurrella a warunkami termicznymi  i opadowymi dla Polski Północno-Wschodniej. Acta Agrophysica, 2004, 3(1), s. 133-141

– Styszyńska A., Tamulewicz J. – Warta river discharges in Poznan and atmospheric circulation in the North Atlantic region. Quastiones Geographicae, 23, s. 63-81

– Szwejkowski Z , Dragańska E. , Banaszkiewicz B. – Wpływ wskaźników cyrkulacyjnych Półkuli Północnej na temperaturę i opady w Polsce północno-wschodniej. Acta Agrophysica, vol. 3 (2), s. 385-392.

– Wrzesiński D. – Flow regimes of rivers of northern and central Europe in various circulation periods of the North Atlantic Oscillation (NAO). XXIII Nordic Hydrological Conference, NHP Report 48, Tallinn, s. 670-679.

2005

– Nowosad M. – Jeszcze o historii badań Oscylacji Północnego Atlantyku. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki Wodnej, tom 28, nr 1, s. 81-88.

– Wrzesiński D. – Changes of the hydrological regime of rivers of northern and central Europe in various circulation periods of the North Atlantic Oscillation. Quaestiones Geographicae, 24, s. 97-109.

2006

– Bednorz E. – Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce północno-zachodniej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, 57, s. 7-13.

– Pociask-Karteczka J. – Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim rzek. [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, red. J. Trepińska, Z. Olecki. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, s. 261-269.

– Pociask-Karteczka J. – River Hydrology and the North Atlantic Oscillation: A General Review. AMBIO, 35 (6), s. 312-314.

2007

– Adamczyk R. – Oscylacja Północnoatlantycka a wielkość zachmurzenia na obszarze Polski. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 185-194.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M. – Ochłodzenia i ocieplenia klimatu Europy w XVIII-XXI wieku i ich przyczyny. Acta Agrophysica, vol. 9(3), s. 555-570.

– Cedro A. – Rola wskaźnika NAO w kształtowaniu przyrostów rocznych sosny zwyczajnej. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 323-330.

– Falarz M. – Snow cover variability in Poland in relations to macro- and mesoscale atmospheric circulation in the twentieth century. International Journal of Climatology, 27, s. 2069-2081.

– Ustrnul Z., Czekierda D. – Wpływ wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej na średnią temperaturę powietrza w różnych skalach przestrzennych. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 75-84.

– Wrzesiński D. – Impact of the North Atlantic Oscillation on features of the hydrological regimes in Europe. Proceedings The Third International Conference on Climate and Water. Finnish Environment Institute SYKE, Helsinki, s. 538-543.

2008

– Chabior M., Czarnecka M. – The effect of atmospheric circulation on the occurrence of thaws in Pomerania. Acta Agrophysica, 11(1), s. 45-55.

– Marsz A.A. – W sprawie genezy Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO). Przegląd Geofizyczny, z. 1, s. 3-26.

– Wrzesiński D. – Impact of the North Atlantic Oscillation on river runoff in Poland. IWRA 13th World Water Congress Montpellier, France, 1–4 September (http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/resource/authors/abs217_article.pdf).

2009

– Bednorz E. – Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 129 s.

– Bijak Sz. – North Atlantic Oscillation signal in tree-rings of oak in Poland. Association for Tree-Ring Research, TRACE, Vol. 7,  s. 28-35.

– Kirschenstein M., Baranowski D. – The influence of North Atlantic Oscillation (NAO) on the air temperature and the total precipitation in Koszalin in 1861-2007. Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline,  tom 13, s. 67-84.

– Trusewicz Z., Markowski M., Barańczuk J. – The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne. Limnologica Review 9 (2-3), s. 121-128.2010

– Koźmiński C., Michalska B. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the extreme air temperature at the Polish Baltic Coast. Acta Agrophysica, 16(1), s. 79-91.

– Margonski, P., Hansson, S., Tomczak, M.T., Grzebielec, R. – Climate influence on Baltic cod, sprat, and herring stockrecruitment relationships. Progress in Oceanography, vol. 87, nr 1-4, s. 277-288.

– Wrzesiński D. – Odpływ rzek w Polsce w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne, R. I., Ser. A(A61), s. 129-144.

– Wrzesiński D. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmiany odpływu rzek w Polsce w latach 1951–2000. [w:] Wrzesiński D. (red.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 53-167.


2011

Degirmendzić J. – Rozkład przestrzenny kwadrantów jet streak w górnej troposferze w okresach dodatniej oraz ujemnej fazy NAO. Przegląd Geofizyczny, z. 3-4, s. 149-170.  

– Kirschenstein M. – The air temperature variations in Szczecin and its dependence on the North Atlantic Oscillation (NAO). Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline, tom 15, s. 5-23.

– Stopa-Boryczka M. , Boryczka J. , Wawer J. , Grabowska K. – Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny. Prace i Studia Geograficzne, 2011, tom 47, s. 409-416.

– Wrzesiński D. – Regional differences in the influence of the North Atlantic Oscillation on seasonal river runoff in Poland. Quaestiones Geographicae, tom 30(3), s. 127-136.

–  Wrzesiński D., Paluszkiewicz R. – Spatial differences in the impact of the North Atlantic Oscillation on the flow of rivers in Europe. Hydrology Research, 42 (1), s. 30-39.


2012

– Czarnecka M. –  Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej w Polsce. Acta Agrophysica, tom 19 (3), s. 501-514.

Degirmendzić J. – Klasyfikacja górnych pól wiatru w okresach dodatniej i ujemnej fazy oscylacji północnoatlantyckiej. Przegląd Geofizyczny, z.2, s. 157-169.

– Koźmiński Cz., Michalska B. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, tom 84 (3), s. 375-386.

2013

– Kirschenstein M. – The characteristics of temperature changes in Koszalin in winter season from 1850 to 2010 and their relation to North Atlantic Oscillation. Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline, tom 17, s. 35-52.

– Kirschenstein M. – Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce. Wyd. Akademia Pomorska, Słupsk. s. 1-238.

– Marsz A.A. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na wzrost temperatury powietrza nad Polską w warunkach zmiennych zasobów ciepła w Atlantyku Północnym. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 3-4, s. 127-143.

– Wrzesiński D. – Entropia odpływu rzek w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Studia i Prace z Geografii i Geologii 33, s. 1-204.

– Wrzesiński D., Ptak M., Baczyńska A. – Effect of the North Atlantic Oscillation on ice phenomena on selected lakes in Poland over the years 1961–2010. Quaestiones Geographicae, 32 (3), s. 119-128.

2014

– Świątek M. – Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania ciepłych miesięcy zimowych na obszarze pobrzeży południowobałtyckich. Prace Geograficzne, nr 139, s. 43-56.

– Tomczyk A.M. – Wpływ wielkoskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie. Acta Geographica Silesiana, tom 15, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 65-69.

2015

– Marsz A., Styszyńska A. – Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, vol. 6, nr 4 (22). s. 118-127.

–Tomczyk A.M. – Impact of macro-scale circulation types on the occurrence of frosty days in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 9, s. 55-65.

– Wrzesiński D., Ogór T., Plewa K. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na przepływy rzek w dorzeczu górnej Wisły. Badania Fizjograficzne, R. VI – seria A – Geografia Fizyczna (A66), s. 195-203.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the thermal characteristics of lakes in Poland. Acta Geophysica, 63(3), s. 863-883.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M., Skowron R. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the pattern of lake ice phenology in Poland. Acta Geophysica, 63 (6), s. 1664-1684.

2016

– Margoński P. – Czynniki środowiskowe warunkujące rekrutację ryb w południowym Bałtyku – kierunki badań. 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego - tom II - Stan środowiska południowego Bałtyku, Wyd. MIR Gdynia, s. 7-12.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M. – Effect of North Atlantic Oscillation on the hydrological conditions of Lake Morskie Oko (Carphatian Mountains). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 10; s. 95-105.

– Wrzesiński D., Waszczak K., Plewa K. – Odpływ rzeczny w zlewni górnej i środkowej Odry w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne, R. VII, Seria A – Geografia Fizyczna (A67), s. 317-329.

2017

– Łukaszewicz J.T., Jawgiel K. – Zmienność częstości i charakteru przebiegu zjawisk lodowych na rzece Parsęcie w aspekcie zmian klimatycznych. Badania Fizjograficzne, r. VIII – seria A – Geografia Fizyczna (A68), s. 79-98.

– Stanisławczyk B. – Wieloletnia dynamika odpływów charakterystycznych z wybranych zlewni Polski w świetle zmian indeksu NAO. Przegląd Geograficzny, 89, z. 3, s. 413-428.

– Wrzesiński D., Ptak M. –  An investigation of water level fluctuations in Polish lakes in various phases of the winter North Atlantic Oscillation. Geology, Geophysic and Environment, 43 (2), s. 151-163.

2018

– Twardosz R., Kossowska-Cezak U. – Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951-2015). Prace Geograficzne, nr 153, s. 69-87.

– Wrzesiński D. – Typologia reżimu odpływu rzek w Polsce w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne R. IX, Seria A – Geografia Fizyczna (A69), 249-261.

– Wrzesiński D., Ptak M., Plewa K. – Effect of the North Atlantic Oscillation on water level fluctuations in lakes of northern Poland. Geographia Polonica, 91 (2); 243-259.

.