Publikacje, których SKP jest wydawcą lub współwydawcą (monografie, materiały warsztatowe) oraz artykuły z afiliacją SKP

 

Monografie

Wewnątrzsystemowe mechanizmy zmienności i zmian klimatu
Autor: Andrzej A. Marsz
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Reda-Warszawa 2023
spis treści

Treść tej pracy wyjaśnia cytat pierwszych zdań z jej zakończenia: "Przedstawione w tej pracy mechanizmy powiązanych ze sobą procesów atmosferycznych i oceanicznych wyjaśniają na jakiej drodze dochodzi do obserwowanego współcześnie szybkiego wzrostu temperatury powietrza, określonego mianem „globalnego ocieplenia”. Wskazano również na źródła, z których pochodzi energia powodująca wzrost temperatury powierzchni oceanu, i tym samym nieunikniony wzrost temperatury troposfery. W przedstawionym układzie wzajemnych zależności, głównym mechanizmem powodującym występowanie multidekadowych zmian wartości elementów klimatycznych, są sprzężone ze sobą procesy cyrkulacji oceanicznej i cyrkulacji atmosferycznej, a źródłem energii dla wykonywanej przez system klimatyczny pracy jest promieniowanie elektromagnetyczne Słońca i zakumulowane w wodach oceanicznych ciepło słoneczne." Pełniejsze wyobrażenie o treści pracy daje przytoczony spis treści.

Książkę można zakupić wpłacając 110 zł na konto bankowe:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Krakowskie Przedmieście 30/217, 00-927 Warszawa
nr konta:  PKO BP  24 1020 1169 0000 8302 0889 3044
z dopiskiem MECHANIZMY i podaniem danych zamawiającego oraz adresu wysyłki

 

 

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  -  PDF

Praca zbiorowa pod redakcją Anna Styszyńskiej, Marka Błasia i Krzysztofa Migały.
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław 2019.
Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej na ten sam temat przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-10 marca 2018 roku.


SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO.
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów.
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej.
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce.
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką.
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO.
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie.


Materiały warsztatowe

Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP - dr Marek Błaś  -  PDF

 

Artykuły z afiliacją Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

2024

Marsz A.A., Matuszko D., Styszyńska A.  Multiyear variability of cloud genera in Krakow in the context of changes in the thermal state of the North AtlanticInternational Journal of Climatology, Vol. 44, Issue 4, s.1154-1170.  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.8376  

2023

Kożuchowski K.,Wibig J. – Wybrane charakterystyki statystyczne zmienności wskaźnika NAO według Hurrella (1864-2019). Przegląd Geofizyczny, 68 (1-2), s. 3-28. https://ptgeof.pl/?page_id=2062#10.32045/PG-2023-035

Marsz A.A., Sobkowiak L., Styszyńska A., Wrzesiński D., Perz A. – The Thermal State of the North Atlantic Ocean and Hydrological Droughts in the Warta River Catchment in Poland during 1951–2020. Water 2023, 15(14), 2547. https://www.mdpi.com/2073-4441/15/14/2547,  https://www.mdpi.com/2073-4441/15/14/2547/pdf

Marsz A.A., Styszyńska A. – Niestacjonarność przebiegu temperatury powietrza nad obszarem Europy – zmiana reżimu termicznego w Europie w latach 1987–1989 i jej przyczyny. Prace Geograficzne, tom 170, s. 9-46. https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2023/Numer-169/art/23410/

Marsz A.A., Styszyńska A., Matuszko D. The long-term course of the annual total sunshine duration in Europe and changes in the thermohaline circulation in the North Atlantic (1901-2018). Quaestiones Geographicae, Vol. 42, Issue 3, s. 49-65.  https://sciendo.com/pl/article/10.14746/quageo-2023-0023

2022

Bryś K., Bryś T., Marsz A.A., Styszyńska A. Zmierzone parowanie potencjalne we Wrocławiu a parowanie terenowe obliczone za pomocą wskaźnika Iwanowa (1961–2020). Annales UMCS, sectio B, Vol. 77, s. 131-148. https://journals.umcs.pl/b/article/view/14307

Marsz A., Matuszko D., Styszyńska A. The thermal state of the North Atlantic and macro-circulation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. International Journal of Climatology. Vol. 42, Issue 2, s. 748-761.  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.7270

Marsz A., Sobkowiak L., Styszyńska A., Wrzesiński D. Course and causes of climate change and its hydrological consequences in the Greater Poland region in 1951-2020. Quaestiones Geographicae, Vol. 41, Issue 3, s. 183-206,  https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0033

Marsz A.A., Styszyńska A. Proces ocieplenia w Polsce – przebieg i przyczyny (1951–2018). Przejaw wewnętrznej dynamiki systemu klimatycznego czy proces antropogeniczny? Prace i Studia Geograficzne, tom 67.2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 51-82, https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=2171

Wrzesiński D.,, Marsz A.,, Sobkowiak L., Styszyńska A. Response of Low Flows of Polish Rivers to Climate Change in 1987-1989. Water, 14(18), 2780.  https://doi.org/10.3390/w14182780 

2021

Marsz A., Styszyńska A. Inercja rocznego odpływu całkowitego rzek Polski względem międzyrocznej zmienności przebiegu elementów klimatycznych. Badania Fizjograficzne, R.XII, Seria A - Geografia Fizyczna (A72), s. 159-179. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bfg/article/view/32960/28545

Marsz A., Styszyńska A. Intensywność cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym a susze w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, tom 66.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 63-80.  https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=1699

Marsz A., Styszyńska A. Wpływ znaku faz NAO w okresie zimowym na bilans wodny i możliwości wystąpienia suszy w ciepłej porze roku na obszarze Polski. Annales UMCS, sectio B, Vol. 76, s. 127-143.  https://journals.umcs.pl/b/article/view/12571

Marsz A., Styszyńska A. Zmiany usłonecznienia rzeczywistego w Polsce i ich przyczyny (1966-2018). Prace Geograficzne, tom 165, s. 23-52. https://www.ejournals.eu/pliki/art/20701/

Marsz A., Styszyńska A., Bryś K., Bryś T. Role of internal variability of climate system in increase of air temperature in Wrocław (Poland) in the years 1951-2018. Quaestiones Geographicae, Volume 40, Issue 2, s. 109-124.  https://sciendo.com/article/10.2478/quageo-2021-0027