Klimat a transport  -  Umowne kategorie klimatu

 

Sektor transportu ze względu na przestrzenny charakter jest szczególne wrażliwy na niektóre zjawiska klimatyczne. Należą do nich silny i bardzo wiatr, upały i mrozy, obfite opady śniegu i deszczu, silna mgła, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, trąby powietrzne, niska podstawa chmur, sztormy. Wrażliwość na warunki klimatyczne i ich zmiany należy rozpatrywać z trzech podstawowych punktów widzenia: 1 -  infrastruktury transportowej, 2 - środków transportu i 3 - warunków eksploatacji infrastruktury transportowej i środków transportu.

Ocena wpływu zmian klimatycznych na sektor transportu wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych wartości klimatycznych, wartości tych elementów, które obecnie stanowią podstawę obowiązujących przepisów technicznych. Analizy wpływu zmian klimatu na sektor transportu przeprowadza się na podstawie kilku podstawowych elementów klimatycznych, które zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (UKK). Oceny znaczenia poszczególnych kategorii dokonuje się za pomocą skali wrażliwości poszczególnych rodzajów transportu na oddziaływania klimatu.

Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu.
Wybór kluczowych elementów systemu transportu (infrastruktura, środki transportu, warunki ruchu) szczególnie wrażliwych na zjawiska klimatyczne wraz z oceną wpływu
Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010
Adres: http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/wskazniki_wrazliw_transportu_zmiany_klimatu.pdf
W związku z coraz częściej odnotowywanymi zmianami klimatu podjęto próbę wskazania najważniejszych elementów sektora transportu, wrażliwych na zjawiska klimatyczne. Celem pracy jest wskazanie elementów z zakresu infrastruktury transportowej i środków transportu, w obszarze transportu: drogowego, kolejowego i lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu. W ramach pracy opracowano wskaźniki wrażliwości, umożliwiające ocenę wpływu zmiany elementów klimatu na warunki funkcjonowania sektora transportu.

Adaptacja do zmian klimatu - Wpływ zmian klimatu, wrażliwość i adaptacja do zmian
Adres: http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/transport/
Na stronie omówiono: Umowne Kategorie Klimatu (UKK); skalę wrażliwości poszczególnych rodzajów transportu na oddziaływania klimatu; obecnie obserwowany zakres oddziaływania UKK na różne rodzaje transportu; skalę negatywnego oddziaływania, prognozowanych do końca XXI wieku, zmian klimatu na infrastrukturę transportową.

 

Raport ''Adaptation of transport to climate change in Europe''
European Environment Agency, 2014.
Adres: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/264-transport-climate-change-in-Europe.pdf
W raporcie wskazano, że powodzie i huragany spowodowały w ostatnich latach wiele istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu ważnych europejskich sieci transportowych.

Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes
United Nations Economic Commission for Europe. United Nations. Geneva, s. 216, 2020.
Adres: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/wp5/ECE-TRANS-283e.pdf
Zmiana klimatu jest jednym z głównych i rosnących zagrożeń dla sieci transportowych. Uznając rolę i możliwy wpływ zmiany klimatu na infrastrukturę transportową, Grupa Ekspertów ds. Wpływu Zmiany Klimatu i Adaptacji dla Sieci i Węzłów Transportowych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECE) opracowała 200 jednostronicowy raport analizujący wpływ zmiany klimatu na główne aktywa transportowe. Raport podzielony jest na dwie części.
W pierwszej części omówiono główne sieci i węzły infrastruktury transportowej ECE narażone na potencjalne skutki zmian klimatu. Ta sekcja określa główne sieci transportowe i węzły w regionie ECE; obserwowane zmiany klimatu i przewidywane trendy; analiza przyszłego wpływu na klimat; oraz wyciągnięte wnioski i rekomendacje grupy ekspertów w trakcie wykonywania tej pracy. Druga część raportu zawiera zestawienie studiów przypadków dotyczących podejść, praktyk, metodologii i narzędzi opracowanych i stosowanych przez kraje UE do analizy obecnego i przyszłego wpływu zmian klimatycznych na system transportowy oraz do testowania opcji adaptacji transportu; oraz społeczno-gospodarczy wpływ zmiany klimatu na infrastrukturę transportową w niektórych krajach UE.
Wśród zaleceń, które grupa ekspertów opracowała w wyniku tej pracy, są następujące:
- budowanie świadomości i potrzeby zrozumienia wpływu zmiany klimatu na infrastrukturę transportu lądowego oraz określenie środków dostosowawczych do wdrożenia;
- uzyskanie spójnych danych prognostycznych klimatu dla regionu ECE;
- analizowanie szerokiego zakresu wskaźników klimatycznych w celu poszerzenia aktualnej wiedzy i rozpowszechnienia jej we wszystkich krajach;
- podejmować projekty, które mają na celu lepsze zrozumienie podatności systemu transportu śródlądowego na zmiany klimatu i ekstremalne warunki pogodowe oraz umożliwiają dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami..

Wpływ zmian klimatu na infrastrukturę budowlaną
Adres: https://inzynierbudownictwa.pl/wplyw-zmian-klimatu-na-infrastrukture-budowlana/