Klimat a transport


Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu roku 2020 z perspektywą do roku 2030
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013
Adres: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/

Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji
Katarzyna Piotrowicz, Zuzanna Bielec-Bąkowska, Kacper Krzyworzeka
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 2020
Adres: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000256?&page=start
W publikacji zaprezentowano charakterystyki występowania wybranych, groźnych zjawisk meteorologicznych oraz skutków, jakie spowodowały na obszarze Krakowa i powiatu krakowskiego w świetle informacji o interwencjach Państwowej Straży Pożarnej oraz policji. We wstępie do charakterystyki każdego z nich przedstawiono krótki opis prezentujący ich zmienność wieloletnią, roczną i dobową. W tym celu wykorzystano pomiary i obserwacje meteorologiczne z lat 1961-2018, występujące na dwóch stacjach meteorologicznych (miejskiej i pozamiejskiej). Analizując przyczyny wystąpienia badanych zjawisk meteorologicznych, wzięto pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania synoptyczne (typy cyrkulacji, masy powietrza i fronty atmosferyczne). Jednocześnie, o każdym ze zjawisk starano się podać kilka dodatkowych informacji, których celem było poszerzenie wiedzy czytelnika dotyczącej ich genezy, rodzajów czy oddziaływania na środowisko. Na tak szerokim tle analizie poddano skutki, jakie spowodowało wystąpienie uwzględnionych zjawisk w Krakowie i powiecie krakowskim. Dodatkowym celem niniejszej pracy było opracowanie map przedstawiających zasięg i rodzaj szkód spowodowanych przez omawiane zjawiska oraz wskazać obszary Krakowa i powiatu krakowskiego najczęściej nimi dotknięte.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Dz.U. 2019 poz 1215