PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 23 (2013)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Zmiany temperatury powierzchni morza przy zachodnich wybrzeżach Półwyspu Antarktycznego (1900-2012)
Changes in sea surface temperature at the West Coast of the Antarctic Peninsula (1900-2012)
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    7-19

Rola cyrkulacji atmosferycznej i zmian temperatury powierzchni morza w kształtowaniu zmienności temperatury powietrza na stacjach zachodniego wybrzeża Półwyspu Antarktycznego
Role of the atmospheric circulation and sea surface temperature changes in the formation of air temperature variability at the stations western coast of the Antarctic Peninsula
Andrzej A. Marsz    21-42

Warunki meteorologiczne na Stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w 2012 roku
Meteorological conditions at the Arctowski Station (King George Island, Antarctic) in 2012
Marek Kejna, Andrzej Araźny, Ireneusz Sobota, Jacek Piszczek, Radosław Łabno    43-56

Przebieg wartości wskaźnika oceanizmu w rejonie Cieśniny Beringa w drugiej połowie XX i początku XXI wieku
The course of the value of oceanicity index in the region of the Bering Strait in the second half of the twentieth and early twenty-first century
Sławomir Zblewski, Andrzej A Marsz    57-76

Typy pogody na Wyspie Kotelnyj (Wyspy Nowosyberyjskie)
Types of weather in Ostrov Kotelnyj (New Siberian Islands)
Ksenia Dobrowolska    77-92

Niezwykłe anomalie termiczne w strefie klimatu podbiegunowego obszaru atlantycko-europejskiego
Exceptional thermal anomalies in the Atlantic-European area of the sub-polar zone
Robert Twardosz, Urszula Kossowska-Cezak    93-105

Próba analizy związku opadów o dużych sumach dobowych z cyrkulacją atmosferyczną na wybranych stacjach Arktyki Atlantyckiej w okresie 1981-2010
Trial analysis of high efficiency atmospheric precipitation with respect to atmospheric circulation in selected stations of the Atlantic part of the Arctic in 1981-2010
Piotr Muskała, Krzysztof Migała, Magdalena Korzystka, Jacek Piasecki    107-120

Występowanie dni z przejściem temperatury powietrza przez 0°C na wybranych stacjach w atlantyckim sektorze Arktyki
The occurrence of days with freeze-thaw events at selected stations within the Atlantic sector of Arctic
Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź, Łukasz Małarzewski    121-135

Burze w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
Thunderstorms at Hornsund (SW Spitsbergen)
Jakub Soroka, Marta Bania    137-146

Trudności w wizualnej ocenie zachmurzenia w Hornsundzie (SW Spitsbergen)
Difficulties associated with the visual evaluation of cloud cover at Hornsund (SW Spitsbergen)
Jakub Soroka, Dorota Matuszko    147-156

Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w sezonie letnim 2011 roku między stacjami Calypsobyen i Akseloya (W Spitsbergen)
Comparison of some selected meteorological elements of the summer season 2011 between Calypsobyen and Akseloya stations (W Spitsbergen)
Anna Styszyńska, Krzysztof Siwek, Andrzej Gluza    157-168

Zlodzenie Hornsundu i wód przyległych (Spitsbergen) w sezonie zimowym 2011-2012
Ice conditions in Hornsund and adjacent waters (Spitsbergen) during winter season 2011-2012
Grzegorz Kruszewski    169-179

Zmiany powierzchni lodów morskich w rejonie Svalbardu w latach 1901-1930)
Changes in the sea-ice cover around Svalbard in 1901-1930
Katarzyna Lange    181-190

Intensywny dryf lodu w rejonie wyspy Wrangla, zjawiska z nim związane i konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi
Intensive sea-ice drift near Wrangel Island, associated effects and consequences for the safety of navigation
Tadeusz Pastusiak, Anna Styszyńska    191-204