Monitoring jakości powietrza

strona w budowie


 

Ocena jakości powietrza - akty prawne obowiązujące w Polsce

Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2020 poz. 1219)
Adres: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627
Adres: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. 2020 poz. 283)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001119

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002279

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu - Dz.U. 2019 poz. 1931)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001031
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001931

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914).
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000914

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 r. poz. 1120)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001120

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485)
Adres: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102271485

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)
Adres: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479).
Adres: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001479

 

Monitoring jakości powietrza w Polsce i Europie

Portal jakości powietrza GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
Adres: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zawiera mapę z bieżącą informacją o wynikach pomiarów: PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2, CO i benzenu (C6H6). Zakładka dane pomiarowe pozwala wygenerować wykresy lub tabele pokazujące w okresie doby, 3, 10 i 30 dni zmiany wartości poszczególnych elementów pomiarowych na danej stacji. W zakładce Menu znajdują się odniesienia do prawodawstwa polskiego i europejskiego oraz konwencji międzynarodowych, a także omówienie norm jakości powietrza oraz raporty roczne o stanie zanieczyszczeń w Polsce.

Air Quality in Europe - Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, Europie i Świecie
Adres: https://www.airqualitynow.eu/pl/index.php
Adres: https://aqicn.org/map/europe/pl/
Na stronie dostępne mapy rozkładu wskaźnika jakości powietrza (AQI) generowana w czasie rzeczywistym dla wielu miast z obszaru Polski, Europy i świata (dla ponad 100 krajów). Na stronie można uzyskać informacje o wartości poszczególnych zanieczyszczeń oraz dane historyczne dotyczące jakości powietrza w poszczególnych miastach (od 2017) - średnie miesięczne wartości PM10, O3, NO2, SO2 i CO. Dostępna jest też dla danego miasta 5 dniowa prognoza jakości powietrza.

Air quality in Europe - Jakość powietrza w Europie - raporty roczne
- 2021 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2021
- 2020 report - Adres: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
- 2019 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2019
- 2018 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2018
- 2017 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017
- 2016 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2016
- 2015 report - Adres: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2015
Seria raportów o jakości powietrza w Europie przygotowywana przez Europejską Agencję Środowiska (pliki pdf do pobrania pod podanymi adresami). Przedstawiają coroczne oceny emisji i stężeń zanieczyszczeń powietrza w Europie, a także związanego z nimi wpływu na zdrowie i środowisko. Oceny roczne opierają się na oficjalnych danych dostępnych z poszczególnych krajów.

Eko prognoza
Adres: http://www.ekoprognoza.pl/index.php
Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ jest realizowana przez Fundację EkoPrognoza.

Monitoring jakości powietrza w Trójmieście - Fundacja ARMAG
Adres: https://armaag.gda.pl/
Adres: https://airpomerania.pl/
Adres: https://armaag.gda.pl/komunikat1h.htm
Fundacja ‘Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej’ prowadzi sieć obserwacji zanieczyszczenia powietrza. Podstawowa sieć obejmuje 9 stacji referencyjnych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w aglomeracji trójmiejskiej. W stacjach mierzone są stężenia zanieczyszczeń podstawowych tzw. standardów jakości powietrza oraz ditlenku węgla (na jednej stacji) i benzen, toluen i ksyleny (na jednej stacji). Każda stacja jest wyposażona w mierniki parametrów meteorologicznych. Dla wszystkich stacji prezentowane są dane 1-godzinne i średniodobowe. Na stronie dostępne są również raporty miesięczne i roczne.

Nasze powietrze
Adres: https://powietrze.uni.wroc.pl/
wysokiej rozdzielczości prognoza zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla obszaru Dolnego Śląska, opracowywana przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr, z wykorzystaniem modelu WRF-Chem, udostępnia prognozę na 72 godziny z rozdzielczością czasową 1 godz. i rozdzielczością przestrzenną 4 km.

System monitoringu jakości powietrza w Poznaniu
Adres: https://powietrze.poznan.wios.gov.pl/
Na stronie przedstawia się bieżące wyniki monitoringu jakości powietrza na 21 stacjach pomiarowych w Poznaniu

Warszawski Indeks Powietrza
Adres: https://wip.um.warszawa.pl/
Strona informuje o Warszawskim Indeksie Powietrza. Wskaźnik wyraża przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców Warszawy. Wskaźnik ma dwie wersje: ogólną i zdrowotną. Na stronie znajduje się omówienie indeksu, jego skali i zaleceń dla mieszkańców 6 dzielnic Warszawy.

 

Centrum Ostrzegania o pyłach wulkanicznych - Volcanic Ash Advisory Centre
Adres: https://www.metoffice.gov.uk/services/transport/aviation/regulated/vaac/index
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i inne koncerny lotnicze uznając potrzebę informowania lotników o zagrożeniach wulkanicznych utworzyły dziewięć ośrodków doradczych ds. pyłu wulkanicznego (Volcanic Ash Advisory Centre). Każdy VAAC jest odpowiedzialny za udzielanie porad dotyczących pyłu wulkanicznego (VAA - Volcanic Ash Advisory)) za każdym razem, gdy zdarzenie wulkaniczne ma miejsce na jego obszarze odpowiedzialności. Ośrodki te mają za zadanie monitorowanie chmur pyłu wulkanicznego w przydzielonej im przestrzeni powietrznej. Erupcje wulkanów pochodzących z Islandii i północno-wschodniego krańca Atlantyku Północnego monitoruje London VAAC:
Adres: https://www.metoffice.gov.uk/services/transport/aviation/regulated/vaac/advisories