Klimat a bezpieczeństwo transportu kolejowego

 

strona w budowie

 

Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu.
Wybór kluczowych elementów systemu transportu (infrastruktura, środki transportu, warunki ruchu) szczególnie wrażliwych na zjawiska klimatyczne wraz z oceną wpływu
Barbara Rymsza

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010
Adres: http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/wskazniki_wrazliw_transportu_zmiany_klimatu.pdf
W pracy przedstawiono wykaz elementów sektora transportu wrażliwych na oddziaływanie klimatu (transport kolejowy - tabela 2 - s. 15-16) oraz wskaźniki wrażliwości umożliwiające ocenę wpływu zmiany elementów klimatu na warunki funkcjonowania transportu. W tabeli 6 przedstawiono zagrożenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi w transporcie kolejowym - s. 22.

Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej
Barbara Rymsza
Problemy Kolejnictwa, tom 158, s.5-18, 2013
Adres: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c279d6e0-a94a-4ed2-824e-a9a489868b91
Wyniki prac badawczych wskazują, że należy liczyć się z długofalowymi zmianami klimatu wymagającymi przystosowania sektora transportu kolejowego do tych zmian. W artykule scharakteryzowano Umowne Kategorie Klimatu obejmujące mróz, śnieg, deszcz, wiatr, upał, mgłę oraz przedstawiono w skali liczbowej 0–3 wrażliwość transportu drogowego i kolejowego na poszczególne kategorie. Przeprowadzono analizę przewidywanych zmian Umownych Kategorii Klimatu w perspektywie do 2090 roku stwierdzając, że nastąpi zmniejszenie liczby dni chłodnych, wzrost temperatury, zmniejszenie liczby dni z pokrywą śnieżną i wzrost opadów. Te zmiany mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury transportowej i dlatego konieczne jest określenie niezbędnych działań adaptacyjnych w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury. Obszarem takich działań mogą być m.in. instrukcje wewnętrzne PKP PLK zawierające odniesienia do warunków klimatycznych, jak np. monitoring konstrukcji wrażliwych na podwyższoną temperaturę.

Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie transportu kolejowego
Urszula Motowidlak, Monika Kujawa
Logistyka, nr 5 s. 13-17, 2018
Adres: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/91596-wplyw-zmian-klimatu-na-funkcjonowanie-transportu-kolejowego
W pracy przedstawiono zagrożenia o charakterze kryzysowym spowodowane czynnikami klimatycznymi w transporcie kolejowym, typowe przejawy negatywnego wpływu czynników klimatycznych na infrastrukturę i usługi transportu kolejowego.

Plan adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, s. 1-115, 2019
Adres: https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Ochrona_srodowiska/2019/Plan_adaptacji_infrastruktury_kolejowej_do_zmian_klimatu_WCAG.pdf
W pracy omówiono podatność infrastruktury kolejowej na obecne warunki pogodowe i prognozowane zmiany klimatu. Omówiono i przedstawiono na mapach obszary z nieodpowiednim dostosowaniem infrastruktury kolejowej do obecnych i przyszłych zmian klimatu (niska i wysoka temperatura powietrza, gołoledź, opady śniegu, silny i bardzo silny wiatr, burze i wyładowania atmosferyczne, opady deszczu i śniegu, powodzie, mgła.

o