Klimat i jego zmiana - Polska

strona w budowie

 

Climate Change in Poland - Past, Present, Future
Małgorzata Falarz (red.)
Springer Nature Switzerland AG, 2021, 583 s.
Adres: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-70328-8
Książka zawiera kompleksowy przegląd przeszłego, obecnego i przyszłego rozwoju klimatu w Polsce napisany przez różnych autorów. Książka składa się z trzech głównych części. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań zmian klimatu przed pomiarami instrumentalnymi w Polsce w ostatnim tysiącleciu. Druga część analizuje długookresowe zmiany i zmienność 36 charakterystyk klimatycznych dla 14 elementów klimatu, wskaźników, zjawisk meteorologicznych i typów pogody na podstawie danych z 79 stacji meteorologicznych w okresie bazowym 1951–2018 oraz dla serii długich do 239 lat (1780 –2018). Szczególną uwagę zwraca się na ekstremalne warunki klimatyczne. Trzecia część książki dotyczy prognozowanych zmian wskaźników temperatury, opadów i wskaźników termicznych związanych z rolnictwem i energetyką. Realizowane są dwa przyszłe horyzonty czasowe: 1 - bliska przyszłość: 2021–2050 oraz 2 - daleka przyszłość: 2071–2100. Wyniki dla Polski są porównywane z wynikami z Europy i innych części świata.

 

Proces ocieplenia w Polsce – przebieg i przyczyny (1951–2018). Przejaw wewnętrznej dynamiki systemu klimatycznego czy proces antropogeniczny?
Andrzej A. Marsz i Anna Styszyńska
Prace i Studia Geograficzne, tom 67.2, 2022, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 51-82,
Adres: https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=2171
Praca omawia przebieg rocznej temperatury powietrza nad Polską w latach 1951–2018, stwierdzając w nim gwałtowną zmianę reżimu, jaka zaszła w latach 1987–1989. W okresie 1951–1988 i 1931–1988 trend temperatury rocznej był zerowy, a ocieplenie nastąpiło dopiero po roku 1988, wraz ze zmianą reżimu przebiegu temperatury. Przyczyną zmiany reżimu termicznego była równie radykalna zmiana warunków makrocyrkulacyjnych, która zaszła pod wpływem zmiany fazy cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym. Wyjaśnienie ciągu procesów, które doprowadziły do wzrostu temperatury wskazuje, że stanowią one rezultat działania wewnętrznej dynamiki systemu klimatycznego a nie konsekwencję wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.