Klimat a bezpieczeństwo transportu drogowego

 

strona w budowie

 

Ocena wrażliwości transportu drogowego na zmiany klimatu prognozowane do końca XXI wieku
Barbara Rymsza
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 97, s. 443-454, 2013.
Adres: https://www.wt.pw.edu.pl/~ast/index.php/content/download/2815/17161/file/Z97-art_41.pdf
W pracy przedstawiono wrażliwość drogowej infrastruktury transportowej na oddziaływanie zmian klimatu, dekretując stopień oddziaływania zgodnie z przyjętą skalą wrażliwości, oraz wyniki analizy prognozowanych wartości średnich charakteryzujących zmiany klimatu uśrednione na terenie Polski. Przeprowadzona w pracy analiza prognozowanych zmian klimatu pozwala na określenie istotności oddziaływania tych zmian na drogową infrastrukturę transportową.

Opracowanie wskaźników wrażliwości sektora transportu na zmiany klimatu.
Wybór kluczowych elementów systemu transportu (infrastruktura, środki transportu, warunki ruchu) szczególnie wrażliwych na zjawiska klimatyczne wraz z oceną wpływu
Barbara Rymsza
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010
Adres:  http://siskom.waw.pl/nauka/literatura/wskazniki_wrazliw_transportu_zmiany_klimatu.pdf
W pracy przedstawiono wykaz elementów sektora transportu wrażliwych na oddziaływanie klimatu (transport drogowy - tabela 1 - s. 12-14) oraz wskaźniki wrażliwości umożliwiające ocenę wpływu zmiany elementów klimatu na warunki funkcjonowania transportu. W tabeli 5 przedstawiono zagrożenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi w transporcie drogowym - s. 21.