Klucze do obserwacji

 

Andrzej A. Marsz i Anna Styszyńska (wszelkie prawa autorskie zastrzeżone) materiał pierwotnie przygotowany dla studentów nawigacji AM w Gdyni

 

Klucze do obserwacji hydrometeorologicznych

Źródłem informacji o pogodzie są obserwacje i pomiary meteorologiczne wykonywane na stacjach meteorologicznych. Stacje te tworzą światową sieć meteorologicznych stacji obserwacyjnych. Stacje tej sieci wykonują obserwacje i pomiary warunków pogody w ściśle ustalonych terminach i według jednolitych instrukcji. Do pomiarów powinny być wykorzystywane cechowane przyrządy meteorologiczne. Istnieją trzy ogólne typy meteorologicznych stacji obserwacyjnych, na których dokonuje się:
- obserwacji ręcznej (Manual Observation) - obserwator ocenia, przygotowuje, rejestruje i przekazuje obserwację bez użycia automatycznego systemu obserwacji,
- obserwacji automatycznej (Automated Observation) - wszelkie obserwacje przygotowane i przekazane są przez zautomatyzowany system obserwacyjny bez udziału człowieka,
- obserwacji rozszerzonej (Augmented Observation) - każdy automatyczny pomiar jest oceniony przez obserwatora i dodano do niej dodatkowe informacje o pogodzie, wykraczające poza możliwości automatycznego systemu obserwacji pogody oraz mogą być dodane inne obserwacje uznawane za istotne operacyjnie.

Wyniki obserwacji i pomiarów meteorologicznych winne być przekazywane do wymiany międzynarodowej w jak najkrótszym czasie i w najbardziej przejrzystej i zrozumiałej formie. Aby umożliwić przesyłanie meldunków o pogodzie w formie krótkich depesz, w sposób ścisły i zrozumiały dla meteorologów wszystkich narodowości, Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wprowadziła uzgodnione międzynarodowe kody do szyfrowania i odszyfrowywania depesz meteorologicznych. Klucze te opisane są w publikacji WMO-No. 306. Manual on Codes - International Codes (2019 edition). W celu szyfrowania tzw. dolnych obserwacji (surface observations) obecnie stosuje się następujące klucze do szyfrowania wyników obserwacji meteorologicznych:
FM 12–XIV Ext. SYNOP - klucze do szyfrowania wyników obserwacji na stałych stacjach naziemnych - Report of surface observation from a fixed land station,  
FM 13–XIV Ext. SHIP - klucze do szyfrowania wyników obserwacji na morzu - Report of surface observation from a sea station,
FM 14–XIV Ext. SYNOP MOBIL - klucze do szyfrowania wyników obserwacji na mobilnych stacjach naziemnych - Report of surface observation from a mobile land station.

Wspólny kod synoptyczny składa się z sześciu sekcji ponumerowanych od 0 do 5, z których każda składa się głównie z pięciocyfrowych grup kodów. Większość grup w sekcjach od 0 do 5 zaczyna się od wskaźnika liczbowego, a wskaźniki te są ponumerowane kolejno w każdej sekcji. Wskaźniki numeryczne identyfikują określoną grupę, która zawsze zawiera te same elementy pogodowe. Tak więc pominięcie, czy to przypadkowe, czy celowe, jakiejkolwiek grupy nie wpłynie na identyfikację innej grupy. W istocie kod przewiduje pominięcie grup, gdy ich elementy pogodowe albo nie występują, albo nie można ich zaobserwować. Zapewnia to również elastyczność kodu, wystarczającą zarówno dla stacji z obsługą jak i automatycznych. Niewiele raportów będzie wykorzystywać wszystkie grupy. Na przykład na stacjach lądowych tylko na stacji przybrzeżnej będzie podawana sekcja 222 (informacje o falach). Poszczególne grupy można również pominąć w obserwacji z wielu innych powodów (np. uszkodzenie przyrządu pomiarowego). Różne regiony mogą mieć również różne wymagania, które będą obejmować lub wykluczać określone grupy.

Sekcja 0 - zawiera w przypadku stacji naziemnych (SYNOP) identyfikator stacji; a na stacjach morskich (SHIP) - pozycję statku i jego sygnał wywoławczy (lub numer identyfikacyjny boi) oraz miejsce (współrzędne geograficzne) i czas dokonana obserwacji.
Sekcja 1 - zawiera dane do wymiany międzynarodowej, regionalnej i krajowej. Ta sekcja jest zawarta zarówno w kluczu SYNOP, jak i SHIP.
Sekcja 2 - zawiera dane morskie dotyczące stacji morskiej. Stacje lądowe nie korzystają z tej sekcji, z wyjątkiem przypadku stacji przybrzeżnej, która przesyła dane morskie.
Sekcja 3 - zawiera dane wyłącznie do wymiany regionalnej i krajowej. Są one zawsze uwzględniane w raportach ze stacji naziemnych. W różnych krajach mogą być tu podawane różne informacje dodatkowe.
Sekcja 4 - dotyczy wyłącznie wyznaczonych stacji górskich, do zgłaszania chmur poniżej poziomu stacji.
Sekcja 5 - jest używana przez stacje naziemne do przesyłania danych wyłącznie do wymiany krajowej w obrębie ich sieci obserwacyjnej. Zakres tych informacji jest w różnych krajach zróżnicowany.
W ramach danej pięciocyfrowej grupy kodowej, względne położenie każdej cyfry kodu, oznaczające określony element pogody jest stałe. W rezultacie takiej struktury kodu brak informacji w wyniku przypadkowej utraty którejkolwiek z tych grup (sekcji) jest ściśle ograniczona do zawartość informacyjnej tej grupy (sekcji). Symboliczne przedstawienie poszczególnych sekcji kodu wygląda następująco:

Sekcja 0
(SYNOP)              MiMiMjMj     YYGGiw     IIiii
(SHIP)                  MiMiMjMj     D....D  lub  A1bwnbnbnb      YYGGiw      99LaLaLa     QcLoLoLoLo
(SYNOP MOBIL)   MiMiMjMj     YYGGiw     MMMULaULo      h0h0h0h0im 
Sekcja 1
iRixhVV     Nddff     (00fff)     1snTTT     2snTdTdTd 
(lub 29UUU)     3PoPoPoPo     4PPPP (lub 4a3hhh)     5appp     6RRRt    7wwW1W2  (lub 7wawaWa1Wa2)     8NhCLCMCH     9GGgg
Sekcja 2
222    222Dsvs   0ssTwTwTw   1PwaPwaPwaPwa   2PwPwHwHw   3dw1dw1dw2dw2   4Pw1Pw1Hw1Hw1   5Pw2Pw2Hw2Hw2   6IsEsEsRs lub ICING + otwartym tekstem   70HwaHwaHwa   8swTbTbTb   ICE + ciSibiDizi lub otwartym tekstem
Sekcja 3
333    (0 . . . .) w Polsce [0CSDLDMDH  1snTxTxTx   2snTnTnTn   (3Ejjj) w Polsce [3EsTgTg]   4E'sss   5j1j2j3j4 (j5j6j7j8j9)    6RRRtR    7R24R24R24R24    8NsChshs   9SPSPspsp   (80000 (0 . . . .) (1 . . . .) . . . .)
Sekcja 4
444    N'C'H'H'Ct


Klucze kodowe sekcji 0:

MiMiMjMj identyfikator rodzaju stacji: AAXX - depesza SYNOP, BBXX - depesza SHIP, OOXX - depesza SYNOP MOBIL
YYGGiw czas dokonania obserwacji i wskaźnik wiatru
     YY      - numer dnia miesiąca (01-31)
     GG - godzina obserwacji w UTC (00-23), za godzinę obserwacji przyjmuje się moment odczytu barometru
     iw - wskaźnik wiatru (0-4), WMO Code Table 1855, na stacjach morskich należy wybrać liczbę klucza 3 lub 4
    0 - prędkość wiatru oszacowano w m/s
1 - prędkość wiatru zmierzono anemometrem w m/s
3 - prędkość wiatru oszacowano w węzłach
4 - prędkość wiatru zmierzono anemometrem w węzłach
IIiii międzynarodowy identyfikator stacji lądowej
     II - numer blokowy przydzielony przez WMO dla regionu - kraju lub jego części
  Lista numerów bloków dla wszystkich krajów podana jest w Weather Reporting (WMO-No 9, Volume A)
 
     iii - indywidualny numer stacji
  Wykaz numerów indeksowych stacji jest opublikowany przez Sekretariat WMO w Weather Reporting (WMO-No.9, Volume A)
D....D sygnał rozpoznawczy statku
A1bwnbnbnb numer identyfikacyjny boi
     A1 - numer regionu WMO, na którym rozmieszczono boję, platformę wiertniczą lub platformę wydobywczą ropy lub gazu
  (1 - Region I; 2 - Region II itd.). WMO Code Table 0161, tylko klucz SHIP
     bw - podobszar należący do obszaru wskazanego przez A1, WMO Code Table 0161, tylko klucz SHIP
     nbnbnb - typ i numer seryjny boi
99LaLaLa  szerokość geograficzna określająca położenie statku  
     99 - liczbowy wskaźnik grupy  
     LaLaLa  - szerokość geograficzna w dziesiątych częściach stopnia (000-900)
QcLoLoLoLo długość geograficzna określająca położenie statku
     Qc - kwadrant globu (1, 3, 5, 7)
    1 - szerokość geograficzna północna, długość geograficzna wschodnia
3 - szerokość geograficzna południowa, długość geograficzna wschodnia
5 - szerokość geograficzna południowa, długość geograficzna zachodnia
7 - szerokość geograficzna północna, długość geograficzna zachodni
     LoLoLoLo  - długość geograficzna w dziesiątych częściach stopnia (0000-1800)
MMMULaULo tylko w kluczu SYNOP MOBIL, miejsce dokonania obserwacji
     MMM - numer 10-stopniowego kwadratu Marsdena, w którym znajduje się stacja w momencie obserwacji. WMO Code Table 2590
 
     ULa - cyfra jednostki w podawanej szerokości geograficznej
     ULo - cyfra jednostki w podawanej długości geograficznej
h0h0h0h0im tylko w kluczu SYNOP MOBIL, wskazanie wysokości stacji, w tym jednostek miary wysokości i dokładności elewacji
     h0h0h0h0 - wysokość ruchomej stacji naziemnej wykonującej obserwacje na powierzchni lub w powietrzu
     im - wskaźnik jednostek wysokości i współczynnik ufności dotyczący dokładności wysokości (1-8)
    1 - metry, doskonały (w promieniu 3 metrów)
2 - metry, dobry (w promieniu 10 metrów)
3 - metry, umiarkowany (w promieniu 20 metrów)
4 - metry, słaby (ponad 20 metrów)
5 - stopy, doskonały (do 10 stóp)
6 - stopy, dobry (do 30 stóp)
7 - stopy, umiarkowany (do 60 stóp)
8 - stopy, słaby (ponad 60 stóp)
     
     
Klucze kodowe sekcji 1:
     
iRixhVV wskaźnik grupy opadowej, wysokość podstawy chmur i widzialność pozioma    
     iR - wskaźnik grupy opadowej (0-4), WMO Code Table 1819
    0 - grupa opadowa w sekcji 1 i 3
1 - grupa opadowa tylko w sekcji 1
2 - grupa opadowa tylko w sekcji 3
3 - grupa opadowa pominięta (opady nie wystąpiły)
4 - grupa opadowa pominięta (nie wykonywano pomiarów opadu) - w kluczu SHIP jednocześnie brak grupy 6RRRtR
     ix - typ stacji (1-7), WMO Code Table 1860
    1 - stacja nieautomatyczna, grupa 7wwW1W2 włączona
2 - stacja nieautomatyczna, grupa 7wwW1W2 opuszczona (brak zjawisk)
3 - stacja nieautomatyczna, grupa 7wwW1W2 opuszczona (brak danych)
4 - stacja automatyczna, grupa 7wwW1W2 włączona kodowana za pomocą WMO Code Table 4677 i 4561
5 - stacja automatyczna, grupa 7wwW1W2 opuszczona (brak zjawisk)
6 - stacja automatyczna, grupa 7wwW1W2 opuszczona (brak danych)
7 - stacja automatyczna, grupa 7wwW1W2 włączona kodowana za pomocą WMO Code Table 4680 i 4531
     h - wysokość względna podstawy najniższych chmur (0-9 oraz /), WMO Code Table 1600
    0 - 0 do 50 m
1 - 50 do 100 m
2 - 100 do 200 m
3 - 200 do 300 m
4 - 300 do 600 m
5 - 600 do 1000 m
6 - 1000 do 1500 m
7 - 1500 do 2000 m
8 - 2000 do 2500 m
9 - powyżej 2500 m lub brak chmur
/  - wysokość podstawy chmur nieznana
     VV - widzialność w kierunku poziomym (00-50 i 56-89 na lądzie, 90-99 na morzu), WMO Code Table 4377
    kod -   km        kod - km      kod - km      kod - km       kod - km      kod - km        kod - km      kod - km       kod - km        kod - km
 00 - <0,1         10 - 1,0        20 - 2,0        30 - 3,1         40 - 4,1        50 - 5,0         64 - 14         74 - 24         84 -   50          90 - <0,05
 01 -   0,1         11 - 1,1        21 - 2,1        31 - 3,1         41 - 4,1         51 - 5,1        65 - 15         75 - 25         85 -   55          91 -   0,05
 02 -   0,2         12 - 1,2        22 - 2,2        32 - 3,2         42 - 4,2        56 -   6          66 - 16         76 - 26         86 -   60          92 -  0,2
 03 -   0,3         13 - 1,3        23 - 2,3        33 - 3,3         43 - 4,3        57 -   7          67 - 17         77 - 27         87 -   65          93 -  0,5
 04 -   0,4         14 - 1,4        24 - 2,4        34 - 3,4         44 - 4,4        58 -   8          68 - 18         78 - 28         88 -   70          94 -  1
 05 -   0,5         15 - 1,5        25 - 2,5        35 - 3,5         45 - 4,5        59 -   9          69 - 19         79 - 29         89 - >70          95 -  2
 06 -   0,6         16 - 1,6        26 - 2,6        36 - 3,6         46 - 4,6        60 - 10          70 - 20          80 - 30                              96 -  4
 07 -   0,7         17 - 1,7        27 - 2,7        37 - 3,7         47 - 4,7        61 - 11          71 - 21          81 - 35                              97 - 10
 08 -   0,8         18 - 1,8        28 - 2,8        38 - 3,8         48 - 4,8        62 - 12          72 - 22          82 - 40                              98 - 20
 09 -   0,9         19 - 1,9        29 - 2,9        39 - 3,9         49 - 4,9        63 - 13          73 - 23          83 - 45                              99 - >50
Nddff wielkość zachmurzenia ogólnego i dane o wietrze
    N     - wielkość zachmurzenia ogólnego (0-9 oraz /), WMO Code Table 2700
    0 - 0 (niebo bezchmurne)
1 - 1/8 lub mniej lecz nie 0
2 - 2/8
3 - 3/8
4 - 4/8
5 - 5/8
6 - 6/8
7 - 7/8
8 - 8/8
9 - niebo niewidoczne (zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi)
/  - chmury niewidoczne z powodów innych niż mgła czy inne zjawiska meteorologiczne lub nie prowadzi się obserwacji
     dd - średni (z 10 minut) kierunek wiatru rzeczywistego (00-36), WMO Code Table 0877
    00 - cisza                         08 - 075-084°  ENE          16 - 155-164°  SSE            24 - 235-244°  WSW           32 - 315-324°  NW
01 - 005-014°  NNE           09 - 085-094°  ESE          17 - 165-174°  SSE            25 - 245-254°  WSW           33 - 325-334°  NNW
02 - 015-024°  NNE           10 - 095-104°  ESE          18 - 175-184°  S                 26 - 255-264°  WSW           34 - 335-344°  NNW
03 - 025-034°  NNE           11 - 105-114°  ESE           19 - 185-194°  S                 27 - 265-274°  WSW           35 - 345-354°  N
04 - 035-044°  NEE           12 - 115-124°  ESE           20 - 195-204°  SSW           28 - 275-284°  WSW           36 - 355-004°  N
05 - 045-054°  NEE           13 - 125-134°  SEE           21 - 205-214°  SSW           29 - 285- 294°  WNW          99 - wiatr zmienny
06 - 055-064°  ENE           14 - 135-144°  SEE           22 - 215-224°  SWS           30 - 295-304°  WNW
07 - 065-074°  ENE           15 - 145-154°  SSE           23 - 225-234°  SWS           31 - 305-314°  NW
     ff - prędkość wiatru rzeczywistego wyrażona w węzłach (średnia 10-minutowa), gdy prędkość wiatru wynosi 99 węzłów lub więcej,
   to ff winna być zakodowana jako 99 i grupa 00fff winna być umieszczona bezpośrednio po grupie Nddff
00fff dodatkowa grupa uwzględniana we wszystkich raportach synoptycznych, gdy prędkość wiatru, w jednostkach wskazanych przez iw, wynosi 99 węzłów lub więcej. Grupa, jeśli jest wymagana, powinna być włączona bezpośrednio po grupie Nddff
     00 - liczbowy wskaźnik grupy
     fff - prędkość wiatru wynosząca 99 węzłów lub więcej (wiatr o prędkości 118 węzłów będzie miał kod 00118, wiatr o prędkości 99 węzłów będzie miał kod 00099)
1snTTT temperatura powietrza
     1 - liczbowy wskaźnik grupy
     sn - wskaźnik wartości temperatury (0 - dodatnia, 1 - ujemna)
     TTT - temperatura powietrza w dziesiętnych częściach stopni Celsjusza (bez przecinków)
2snTdTdTd temperatura punktu rosy
     2 - liczbowy wskaźnik grupy
     sn - wskaźnik wartości temperatury (0 - dodatnia, 1 - ujemna)
     TdTdTd - temperatura punktu rosy w dziesiętnych częściach stopni Celsjusza (bez przecinków)
29UUU w nietypowych warunkach, gdy temperatura punktu rosy jest chwilowo niedostępna (np. z powodu awarii przyrządu), ale wilgotność względna jest dostępna, grupa 29UUU zastępuje grupę 2snTdTdTd. Należy jednak najpierw podjąć każdą próbę przeliczenia wilgotności względnej na temperaturę punktu rosy, a wilgotność względną podać tylko w ostateczności
     29 - liczbowy wskaźnik grupy
   UUU - wilgotność względna powietrza w procentach, przy czym pierwsza cyfra wynosi zero, z wyjątkiem UUU = 100 procent. 
3PoPoPoPo ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji, tylko w kluczu SYNOP i SYNOP MOBIL
     3 - liczbowy wskaźnik grupy
     PoPoPoPo - ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji w dziesiętnych częściach hektopaskala.
  Jeżeli ciśnienie na stacji wynosi 1000,0 hPa lub więcej pomija się cyfrę tysięcy
4PPPP ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
     4 - liczbowy wskaźnik grupy
     PPPP - ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w dziesiętnych częściach hektopaskala.
  Jeżeli ciśnienie na stacji wynosi 1000,0 hPa lub więcej pomija się cyfrę tysięcy
(bez przecinków)
4a3hhh na mocy decyzji regionalnej, stacja wysokogórska, która nie może podać ciśnienia na średnim poziomie morza z zadowalającą dokładnością, zgłasza zarówno grupę 3PoPoPoPo, jak i wysokość geopotencjalną określonej standardowej powierzchni izobarycznej. W takim przypadku grupa 4PPPP zostanie zastąpiona grupą 4a3hhh. Poziom wybrany dla każdej stacji jest wskazany w Weather Reporting (WMO nr 9) Volume A
     4 - liczbowy wskaźnik grupy
     a3 - standardowa powierzchnia izobaryczna, dla której podaje się wartość geopotencjału. WMO Code Table 0264
    1 - 1000 hPa
2 - 925 hPa
5 - 500 hPa
7 - 700 hPa
8 - 850 hPa
     hhh - wysokość geopotencjalna określonej standardowej powierzchni izobarycznej podanej pod a3, wyrażona w standardowych metrach geopotencjalnych (cyfrę tysięcy opuszcza się)
5appp tendencja ciśnienia atmosferycznego
     5 - liczbowy wskaźnik grupy
     a - charakterystyka tendencji ciśnienia atmosferycznego za okres trzech godzin poprzedzających obserwację (0-8). WMO Code Table 0200
    0 - wzrost, potem spadek; ciśnienie jest wyższe lub takie samo jak przed trzema godzinami
1 - wzrost potem stan stały; lub wzrost, potem wzrost wolniejszy; ciśnienie jest wyższe niż przed trzema godzinami
2 - wzrost równomierny lub nierównomierny; ciśnienie jest wyższe niż przed trzema godzinami
3 - spadek, potem wzrost; lub stan stały, potem wzrost; lub wzrost, potem wzrost słabszy; ciśnienie jest wyższe niż przed trzema godzinami
4 - stan stały; ciśnienie jest takie samo jak przed trzema godzinami
5 - spadek, potem wzrost; ciśnienie jest takie samo lub niższe niż przed trzema godzinami
6 - spadek, potem stan stały; lub spadek, potem spadek wolniejszy; ciśnienie jest niższe niż przed trzema godzinami
7 - spadek równomierny lub nierównomierny; ciśnienie jest niższe niż przed trzema godzinami
8 - wzrost, potem spadek; lub stan stały, potem spadek; lub spadek, potem spadek szybszy; ciśnienie jest niższe niż przed trzema godzinami
liczby klucza 2, 4 i 7 - gdy w typie stacji ( ix ) podano stację automatyczną
     ppp - bezwzględna wartość tendencji ciśnienia atmosferycznego za okres trzech godzin poprzedzających obserwację
  w dziesiętnych częściach hPa (bez przecinków) 
6RRRtR suma opadu
     6 - liczbowy wskaźnik grupy
     RRR - suma opadu w mm w okresie poprzedzającym czas obserwacji, zgodnie z tR. WMO Code Table 3590
    000 - brak opadu         
001 - 1 mm                    
002 - 2 mm                    
   etc. etc.                      
988 - 988 mm                 
989 - 989 mm lub więcej    
990 - ślad opadu
991 - 0,1 mm                                  
992 - 0,2 mm
993 - 0,3 mm
994 - 0,4 mm
995 - 0,5 mm
996 - 0,6 mm
997 - 0,7 mm
998 - 0,8 mm
999 - 0,9 mm
   ///  - opadu nie mierzono
     tR - czas trwania okresu opadu kończącego się w terminie obserwacji, za który podaje się wysokość opadu (0-9). WMO Code Table 4019
    1  - całkowite opady w ciągu 6 godzin poprzedzających obserwację
2  - całkowite opady w ciągu 12 godzin poprzedzających obserwację
3  - całkowite opady w ciągu 18 godzin poprzedzających obserwację
4  - całkowite opady w ciągu 24 godzin poprzedzających obserwację
5  - całkowite opady w ciągu 1 godziny poprzedzającej obserwację
6  - całkowite opady w ciągu 2 godzin poprzedzających obserwację
7  - całkowite opady w ciągu 3 godzin poprzedzających obserwację
8  - całkowite opady w ciągu 9 godzin poprzedzających obserwację
9  - całkowite opady w ciągu 15 godzin poprzedzających obserwację
7wwW1W2 stan pogody bieżącej i ubiegłej - stacja nieautomatyczna
     7 - liczbowy wskaźnik grupy
     ww - pogoda bieżąca (00-99). WMO Code Table 4677
    00-19 - bez opadów, mgły lodowej, wichury pyłowej i piaskowej, zamieci śnieżnej w miejscu obserwacji w czasie wykonywania obserwacji
00 - rozwój chmur nie był obserwowany lub nie był możliwy do obserwowania (podczas ostatniej godziny)
01 - chmury na ogół zanikają lub stają się cieńsze (podczas ostatniej godziny)
02 - stan nieba na ogól bez zmian (podczas ostatniej godziny)
03 - chmury w stadium tworzenia się lub rozwoju (podczas ostatniej godziny)
04 - widzialność zmniejszona przez dymy (z pożarów lasów, stepów, dymy pochodzenia fabrycznego lub pyły wulkaniczne)
05 - zmętnienie (zmniejszenie widzialności spowodowane głównie przez litometeory)
06 - pył unoszony w powietrzu na znacznych przestrzeniach (nie wzniesiony przez wiatr w czasie obserwacji w miejscu dokonywania obserwacji ani w jego pobliżu)
07 - pył lub piasek w powietrzu wznoszony przez wiatr w czasie obserwacji w miejscu dokonywania obserwacji, bez wyraźnych wirów pyłowych lub piaskowych lub wichury pyłowej czy piaskowej
08 - silnie rozwinięte wiry pyłowe lub piaskowe w miejscu obserwacji lub w pobliżu, w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny, lecz nie wichura pyłowa lub piaskowa
09 - wichura pyłowa lub piaskowa w zasięgu widzenia w czasie obserwacji lub w miejscu wykonywania obserwacji w ciągu ostatniej godziny

10 - zamglenie (widzialność zmniejszają tylko kropelki wody lub kryształki lodu, widzialność wynosi 1000 m lub więcej)
11 - niska mgła lub mgła lodowa w płatach (w miejscu obserwacji do 2 m wysokości na lądzie, do 10 m wysokości na morzu, widzialność mniejsza niż 1000 m)
12 - mniej lub bardziej ciągła warstwa niskiej mgły lub mgły lodowej (w miejscu obserwacji do 2 m wysokości na lądzie, do 10 m wysokości na morzu, widzialność mniejsza niż 1000 m)
13 - błyskawica widoczna, lecz nie słychać grzmotu
14 - opad w polu widzenia nie sięgający gruntu lub powierzchni morza
15 - opad w polu widzenia sięgający gruntu lub powierzchni morza, w większej odległości od miejsca obserwacji (ponad 5 km)
16 - opad w polu widzenia sięgający gruntu lub powierzchni morza, w pobliżu lecz nie w samym miejscu obserwacji
17 - burza bez opadu w czasie obserwacji (ostatni grzmot słyszany mniej niż w ciągu ostatnich 15 minut przed obserwacją)
18 - nawałnica w polu widzenia lub w miejscu obserwacji w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny (gdy prędkość wiatru nagle wzrasta o co najmniej 8 m/s przy jednoczesnym osiągnięciu co najmniej 11 m/s (o 3 przedziały skali Beauforta) i utrzymywaniu się tej prędkości przez co najmniej 1 minutę)
19 - trąba (wodna lub tornado) w polu widzenia lub miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny lub w czasie obserwacji

20-29 - opady, mgła, burza w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji

20 - mżawka (nie marznąca) lub śnieg ziarnisty (bez cech opadu przelotnego)
21 - deszcz (nie marznący, bez cech opadu przelotnego)
22 - śnieg (bez cech opadu przelotnego)
23 - deszcz ze śniegiem lub ziarna lodowe (deszcz lodowy, bez cech opadu przelotnego)
24 - mżawka marznąca lub deszcz marznący (bez cech opadu przelotnego)
25 - przelotny deszcz
26 - przelotny śnieg lub przelotny deszcz ze śniegiem
27 - przelotny grad lub deszcz z gradem lub krupy śnieżne lub krupy lodowe
28 - mgła lub mgła lodowa (widzialność poniżej 1000 m)
29 - burza bez opadu lub z opadem (jeżeli ostatni grzmot słyszany wcześniej niż 15 minut przed obserwacją)

30-39 - wichura pyłowa, wichura piaskowa, zamieć śnieżna

30 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
31 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, bez dostrzegalnych zmian w ciągu ostatniej godziny
32 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, zaczęła się lub wzmogła w ciągu ostatniej godziny
33 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
34 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
35 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, zaczęła się lub wzmogła w ciągu ostatniej godziny
36 - niska zamieć śnieżna, słaba lub umiarkowana (na ogół poniżej poziomu oczu obserwatora, bez opadów śniegu)
37 - niska zamieć śnieżna, silna (na ogół poniżej poziomu oczu obserwatora, bez opadów śniegu, gwałtowne narastanie zasp)
38 - wysoka zamieć śnieżna, słaba lub umiarkowana (na ogół powyżej poziomu oczu obserwatora, bez opadów śniegu)
39 - wysoka zamieć śnieżna, silna (na ogół powyżej poziomu oczu obserwatora, bez opadów śniegu, gwałtowne narastanie zasp)

40-49 - mgła lub mgła lodowa w czasie obserwacji (widzialność poniżej 1000 m)

40 - mgła (mgła lodowa) sięgająca powyżej poziomu oczu obserwatora, w pewnej odległości od miejsca obserwacji w czasie obserwacji, w ciągu ostatniej godziny mgły w miejscu obserwacji nie było (w miejscu obserwacji widzialność większa od 1000 m)
41 - mgła (mgła lodowa) w płatach
42 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, stała się rzadsza w ciągu ostatniej godziny
43 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, staje się rzadsza, stała się rzadsza w ciągu ostatniej godziny
44 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, bez dostrzegalnych zmian w ciągu ostatniej godziny
45 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, bez dostrzegalnych zmian w ciągu ostatniej godziny
46 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, zaczęła się tworzyć lub gęstnieje w ciągu ostatniej godziny
47 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, zaczęła się tworzyć lub gęstnieje w ciągu ostatniej godziny
48 - mgła osadzająca szadź, niebo widoczne (głównym czynnikiem osłabiającym widzialność są kropelki wody)
49 - mgła osadzająca szadź, niebo niewidoczne (głównym czynnikiem osłabiającym widzialność są kropelki wody)

50-59 - mżawka w czasie i miejscu obserwacji

50 - mżawka nie marznąca, z przerwami, słaba w czasie obserwacji
51 - mżawka nie marznąca, ciągła, słaba w czasie obserwacji
52 - mżawka nie marznąca, z przerwami, umiarkowana w czasie obserwacji
53 - mżawka nie marznąca, ciągła, umiarkowana w czasie obserwacji
54 - mżawka nie marznąca, z przerwami, silna w czasie obserwacji
55 - mżawka nie marznąca, ciągła, silna w czasie obserwacji
56 - mżawka marznąca, słaba
57 - mżawka marznąca, umiarkowana lub silna
58 - mżawka z deszczem, słaba
59 - mżawka z deszczem, umiarkowana lub silna

60-69 - deszcz w czasie obserwacji, bez cech opadu przelotnego

60 - deszcz nie marznący, z przerwami, słaby w czasie obserwacji
61 - deszcz nie marznący, ciągły, słaby w czasie obserwacji
62 - deszcz nie marznący, z przerwami, umiarkowany w czasie obserwacji
63 - deszcz nie marznący, ciągły, umiarkowany w czasie obserwacji
64 - deszcz nie marznący, z przerwami, silny w czasie obserwacji
65 - deszcz nie marznący, ciągły, silny w czasie obserwacji
66 - deszcz marznący, słaby
67 - deszcz marznący, umiarkowany lub silny
68 - deszcz lub mżawka ze śniegiem, słaby
69 - deszcz lub mżawka ze śniegiem, umiarkowany lub silny

70-79 - opady w postaci stałej w czasie obserwacji, bez cech opadów przelotnych

70 - śnieg z przerwami, słaby w czasie obserwacji
71 - śnieg ciągły, słaby w czasie obserwacji
72 - śnieg z przerwami, umiarkowany w czasie obserwacji
73 - śnieg ciągły, umiarkowany w czasie obserwacji
74 - śnieg z przerwami, silny w czasie obserwacji
75 - śnieg ciągły, silny w czasie obserwacji
76 - pył diamentowy (słupki lodowe), z mgłą lub bez mgły
77 - śnieg ziarnisty, z mgłą lub bez mgły
78 - oddzielne gwiazdki śniegu, z mgłą lub bez mgły
79 - ziarna lodowe (deszcz lodowy)

80-99 - opady przelotne albo opady z burzą lub po burzy

80 - przelotny deszcz, słaby
81 - przelotny deszcz, umiarkowany lub silny
82 - przelotny deszcz, gwałtowny
83 - przelotny deszcz ze śniegiem, słaby
84 - przelotny deszcz ze śniegiem, umiarkowany lub silny
85 - przelotny śnieg, słaby
86 - przelotny śnieg, umiarkowany lub silny
87 - przelotne krupy lodowe lub śnieżne, same lub z deszczem, względnie z deszczem i śniegiem, słabe
88 - przelotne krupy lodowe lub śnieżne, same lub z deszczem, względnie z deszczem i śniegiem, umiarkowane lub silne
89 - przelotny grad sam lub z deszczem, względnie deszczem i śniegiem, lecz bez grzmotu, słaby

90 - przelotny grad sam lub z deszczem, względnie deszczem i śniegiem, lecz bez grzmotu, umiarkowany lub silny
91 - słaby deszcz w czasie obserwacji, burza w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
92 - umiarkowany lub silny deszcz w czasie obserwacji, burza w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
93 - słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem w czasie obserwacji, burza w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
94 - umiarkowany lub silny śnieg lub deszcz ze śniegiem w czasie obserwacji, burza w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
95 - słaba lub umiarkowana burza w czasie obserwacji, bez gradu, lecz deszczem lub śniegiem względnie z deszczem i śniegiem
96 - słaba lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji
97 - silna burza w czasie obserwacji, bez gradu, lecz deszczem lub śniegiem względnie z deszczem i śniegiem
98 - burza połączona z wichurą pyłową lub piaskową w czasie obserwacji
99 - silna burza z gradem w czasie obserwacji
     W1W2 - pogoda ubiegła (0-9 i /). WMO Code Table 4561
    0 - chmury pokrywały połowę lub mniej niż połowę nieba w ciągu branego pod uwagę okresu
1 - chmury pokrywały ponad połowę nieba przez część okresu i mniej niż połowę przez pozostałą część okresu
2 - chmury pokrywały ponad połowę nieba w ciągu branego pod uwagę okresu
3 - wichura pyłowa, wichura piaskowa lub zamieć śnieżna wysoka
4 - mgła, mgła lodowa lub gęste zmętnienie (widzialność poniżej 1000 m)
5 - mżawka
6 - deszcz ciągły
7 - śnieg lub śnieg z deszczem lub ziarna lodowe
8 - opady przelotne
9 - burza z opadem lub bez opadu
 / - brak danych
Pod W1W2  podaje się charakterystykę pogody przeważającej w okresie ubiegłym: za okres 6 godzin (jeśli jest kodowany w terminach: 00, 06, 12, 18 UTC; za okres 3 godzin (jeśli jest kodowany w terminach: 03, 09, 15, 21 UTC;  za okres 1 godziny (jeśli jest kodowany w innych terminach). Liczby klucza W1 i W2 należy tak dobrać, aby wraz z liczbami klucza ww dawały możliwie pełny obraz pogody.  Gdy można scharakteryzować pogody ubiegłe kilkoma liczbami klucza, pod W1 szyfruje się najwyższą liczbą z możliwych, a pod W2 wybiera się najwyższą z pozostałych liczb klucza. W przypadku gdy w branym pod uwagę okresie występowało tylko jedno zjawisko, to pod  W1W2 należy szyfrować tę samą liczbę
7wawaWa1Wa2 stan pogody bieżącej i ubiegłej - stacja automatyczna
     7 - liczbowy wskaźnik grupy
     wawa - pogoda bieżąca (00-99). WMO Code Table 4680
    00 - nie występują żadne znaczące zjawiska pogodowe
01 - chmury na ogół zanikają lub stają się cieńsze (podczas ostatniej godziny)
02 - stan nieba na ogól bez zmian (podczas ostatniej godziny)
03 - chmury w stadium tworzenia się lub rozwoju (podczas ostatniej godziny)
04 - dym, zmętnienie lub pył w powietrzu, widzialność równa lub większa od 1 km
05 - dym, zmętnienie lub pył w powietrzu, widzialność mniejsza niż 1 km
06 - 09 - zarezerwowano
10 - zamglenie
11 - pył diamentowy
12 - błyskawica odległa
13 - 17 - zarezerwowano
18 - nawałnica
19 - zarezerwowano
20 - mgła, w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
21 - OPAD, w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
22 - mżawka lub śnieg ziarnisty, w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
23 - deszcz (niemarznący), w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
24 - śnieg, w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
25 - marznący deszcz lub mżawka, w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
26 - burza (z lub bez opadu), w miejscu obserwacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie dokonywania obserwacji
27 - NISKA ZAMIEĆ ŚNIEŻNA LUB WICHURA PIASKOWA
28 - niska zamieć śnieżna lub wichura piaskowa, widzialność 1 km lub więcej
29 - niska zamieć śnieżna lub wichura piaskowa, widzialność poniżej 1 km
30 - MGŁA
31 - mgła lub mgła lodowa w płatach
32 - mgła lub mgła lodowa, rzedniejąca w ciągu ostatniej godziny
33 - mgła lub mgła lodowa, bez dostrzegalnych zmian w ciągu ostatniej godziny
34 - mgła lub mgła lodowa, gęstniejąca w ciągu ostatniej godziny
35 - mgła osadzająca szadź
36 - 39 - zarezerwowano
40 - OPAD
41 - opad, słaby lub umiarkowany
42 - opad, silny
43 - opad ciekły, słaby lub umiarkowany
44 - opad ciekły, silny
45 - opad w postaci stałej, słaby lub umiarkowany
46 - opad w postaci stałej, silny
47 - opad marznący, słaby lub umiarkowany
48 - opad marznący, silny
49 - zarezerwowano
50 - MŻAWKA
51 - mżawka nie marznąca, słaba
52 - mżawka nie marznąca, umiarkowana
53 - mżawka nie marznąca, silna
54 - mżawka marznąca, słaba
55 - mżawka marznąca, umiarkowana
56 - mżawka marznąca, silna
57 - mżawka z deszczem, słaba
58 - mżawka z deszczem, umiarkowana lub silna
59 - zarezerwowano
60 - DESZCZ
61 - deszcz nie marznący, słaby
62 - deszcz nie marznący, umiarkowany
63 - deszcz nie marznący, silny
64 - deszcz marznący, słaby
65 - deszcz marznący, umiarkowany
66 - deszcz marznący, silny
67 - deszcz (lub mżawka) ze śniegiem, słaby
68 - deszcz (lub mżawka) ze śniegiem, umiarkowany lub silny
69 - zarezerwowano
70 - ŚNIEG
71 - śnieg, słaby
72 - śnieg, umiarkowany
73 - śnieg silny
74 - ziarna lodowe, słabe
75 - ziarna lodowe, umiarkowane
76 - ziarna lodowe, silne
77 - śnieg ziarnisty
78 - kryształki lodowe
79 - zarezerwowano
80 - OPADY PRZELOTNE LUB OPADY Z PRZERWAMI
81 - przelotny deszcz lub deszcz z przerwami, słaby
82 - przelotny deszcz lub deszcz z przerwami, umiarkowany
83 - przelotny deszcz lub deszcz z przerwami, silny
84 - przelotny deszcz lub deszcz z przerwami, gwałtowny
85 - przelotny śnieg lub śnieg z przerwami, słaby
86 - przelotny śnieg lub śnieg z przerwami, umiarkowany
87 - przelotny śnieg lub śnieg z przerwami, silny
88 - zarezerwowano
89 - grad  
90 - BURZA
91 - burza słaba lub umiarkowana, bez opadu
92 - burza słaba lub umiarkowana, z przelotnym deszczem lub śniegiem
93 - burza słaba lub umiarkowana, z gradem
94 - burza silna, bez opadu
95 - burza silna, z przelotnym deszczem i/lub śniegiem
96 - burza silna, z gradem
97 - 98 - zarezerwowano
99 - trąba (tornado)
Uwaga:
(1). Ogólne terminy dotyczące pogody, w tabeli kodów podane przy użyciu wielkich liter, przeznaczone są do stosowania na stacjach, które są w stanie określić rodzaj pogody, ale nie podają żadnych innych informacji szczegółowych.
(2). Liczby kodowe dla ogólnego opadu (cyfry 40-48) są uporządkowane w kolejności rosnącej złożoności. Na przykład bardzo prosta stacja, która może wykrywać tylko obecność lub brak opadów, użyłaby liczby kodowej 40 (opady). Na następnym poziomie stacja zdolna do wykrywania ilości, ale nie typu, używałaby kodu 41 lub 42. Stacja zdolna do wykrywania typu brutto (ciecz, ciało stałe, zamarzanie) i ilości użyłaby cyfr kodowych 43-48. Stacja zdolna do zgłaszania rzeczywistych rodzajów opadów (np. mżawki lub deszczu), ale nie ich ilości, używałaby odpowiedniej liczby całkowitej w decylu (np. 50 dla ogólnej mżawki, 60 dla ogólnego deszczu). 
     Wa1Wa2 - pogoda ubiegła (0-9). WMO Code Table 4531
    0 - bez istotnych zjawisk atmosferycznych
1 - OGRANICZONA WIDZIALNOŚĆ
2 - zamieć lub wichura piaskowa, ograniczona widzialność
3 - MGŁA
4 - OPAD
5 - mżawka
6 - deszcz
7 - śnieg lub krupa śnieżna albo lodowa
8 - opad przelotny lub opad z przerwami
9 - burza
Uwaga: Opisy pogody w tej tabeli są stopniowo złożone, aby uwzględnić różne poziomy zdolności do rozróżniania pogody w różnych automatycznych stacjach. Stacje posiadające tylko podstawowe możliwości wykrywania mogą używać niższych cyfr kodowych i podstawowych opisów rodzajowych (przedstawionych wielkimi literami). Stacje o coraz większej zdolności do rozróżniania powinny stosować bardziej szczegółowe opisy (wyższe liczby klucza). 
 
8NhCLCMCH chmury
     8 - liczbowy wskaźnik grupy
     Nh - wielkość zachmurzenia (oktanty) przez wszystkie chmury CL, a w przypadku ich braku przez wszystkie chmury CM
     CL - chmury Stratocumulus, Stratus, Cumulus i Cumulonimbus (0-9 i /). WMO Code Table 0513
    0 - brak chmur CLnie występują chmury Stratocumulus, Stratus, Cumulus i Cumulonimbus
1 - Cumulus humilis lub Cumulus fractus, lecz nie złej pogody, lub obie chmury razem – chmury Cu o małej rozciągłości pionowej, pozornie spłaszczone lub postrzępione chmury Cu, lecz nie złej pogody (warunki, które istnieją podczas opadu i w ciągu krótkiego okresu przed opadem lub po opadzie) albo jednocześnie oba te gatunki chmur
2 - Cumulus mediocris lub congestus występujący sam lub z Cu hum lub Cu fra bądź też ze Stratocumulus; szystkie chmury mają podstawy na tym samym poziomie – chmury Cu o umiarkowanej lub dużej rozciągłości pionowej na ogół z wypukłościami w kształcie kopuł lub wież, występujące same bądź łącznie z chmurami Cu lub Sc; wszystkie chmury o podstawach na tym samym poziomie
3 - Cumulonimbus calvus (sam lub z Cu, Sc lub St) – chmura Cb, której wierzchołki przynajmniej częściowo zatraciły ostre zarysy, lecz nie są ani wyraźnie włókniste (jak chmury Ci), ani w kształcie kowadła; jednocześnie mogą występować chmury Cu, Sc lub St
4 - Stratocumulus cumulogenitus – chmury Stratocumulus utworzone wskutek rozpościerania się chmur Cumulus; mogą również występować chmury Cumulus
5 - Stratocumulus (lecz nie cumulogenitus) – chmury Stratocumulus, nie utworzone wskutek rozpościerania się chmur Cumulus
6 - Stratus nebulosus lub Stratus fractus (lecz nie złej pogody) lub obie chmury razem – chmury Stratus w postaci mniej lub bardziej ciągłego płata lub warstwy albo w postaci strzępów bądź też w obu postaciach jednocześnie, lecz nie Stratus fractus złej pogody
7 - Stratus fractus lub Cumulus fractus (złej pogody) lub obie chmury razem (pannus), zwykle pod Altostratus lub Nimbostratus – chmury Stratus fractus złej pogody lub Cumulus fractus złej pogody lub jednocześnie, oba te rodzaje chmur (pannus) zwykle pod chmurą Atlostratus lub Nimbostratus
8 - Cumulus i Stratocumulus (lecz nie Stratocumulus cumulogenitus) o podstawach na różnych poziomach – chmury Cumulus i Stratocumulus utworzone nie wskutek rozpościerania się chmur Cumulus; podstawa chmur Cumulus znajduje się na innym poziomie niż podstawa chmur Stratocumulus
9 - Cumulonimbus capillatus (często z kowadłem) występujący sam lub z Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus lub pannus – chmury Cumulonimbus posiadające górną część wyraźnie włóknistą (jak chmury Cirrus) często w postaci kowadła, występuje sama lub łącznie z chmurami Cumulonimbus bez kowadła lub bez górnej włóknistej części, bądź z chmurami Cumulus, Stratocumulus, Stratus czy też pannus
/ - chmury CL są niewidoczne z powodu ciemności, mgły, wysokiej zamieci pyłowej lub piaskowej lub też innych podobnych zjawisk

     CM - chmury Altocumulus, Altostratus i Nimbostratus (0-9 i /). WMO Code Table 0515
    0 - brak chmur CMnie występują chmury Altocumulus, Altostratus i Nimbostratus
1 - Altostratus translucidus – chmura Altostratus, której większa część jest przeświecająca; przez tę część Słońce czy też Księżyc mogą być słabo widoczne, jak przez matowe szkło
2 - Altostratus opacus lub Nimbostratus – chmura Altostratus, której większa część jest na tyle gęsta, że zasłania Księżyc czy Słońce albo chmura Nimbostratus
3 - Altocumulus translucidus na jednym poziomie – chmury Altocumulus, których większa część jest przeświecająca; poszczególne człony tych chmur zmieniają się, lecz bardzo powoli; wszystkie znajdują się na jednym poziomie
4 - ławice Altocumulus translucidus, często soczewkowate, ciągle zmieniające się i występujące na jednym lub kilku poziomach – ławice chmur Altocumulus (często w kształcie migdałów lub ryb), których większa część jest przeświecająca; chmury te występują na jednym lub kilku poziomach, a ich człony ciągle zmieniają swój wygląd
5 - Altocumulus translucidus w pasmach, albo jedna lub więcej warstw Altocumulus translucidus lub opacus, stopniowo zaciągająca niebo; te chmury Ac na ogół w całości grubieją – przeświecające chmury Altocumulus w pasmach lub chmury Altocumulus w jednej lub kilku dość ciągłych warstwach (przeświecających lub nieprzeświecających) stopniowo zaciągających niebo; chmury Altocumulus tego typu na ogół wszędzie grubieją
6 - Altocumulus cumulogenitus (lub cumulonimbogenitus) – chmury Altocumulus utworzone wskutek rozpościerania się chmur Cumulus (lub Cumulonimbus)
7 - Altocumulus translucidus lub opacus w dwóch lub więcej warstwach, lub Altocumulus opacus w pojedynczej warstwie, nie zaciągający nieba lub Altocumulus z Altostratus lub Nimbostratus – chmury Altocumulus w dwóch lub kilku warstwach, w niektórych miejscach nieprzeświecające i nie zaciągające nieba albo nieprzeświecająca warstwa chmur Altocumulus nie zaciągająca nieba, lub też chmura Altocumulus łącznie z chmurą Altostratus lub Nimbostratus
8 - Altocumulus castellanus lub floccus – chmury Altocumulus pączkujące w postaci wieżyczek lub baszt, albo chmury Altocumulus, mające wygląd kłaczków podobnych do chmur kłębiastych
9 - Altocumulus na niebie o wyglądzie chaotycznym, na ogół na kilku poziomach – chmury Altocumulus na niebie o wyglądzie chaotycznym, na ogół na kilku poziomach
/ - chmury CM są niewidoczne wskutek ciemności, mgły, wysokiej zamieci pyłowej lub piaskowej, albo z powodu ciągłej warstwy chmur niższych (przy zachmurzeniu przez chmury CL większym od 6/8)
     CH - chmury Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus (0-9 i /). WMO Code Table 0509
    0 - brak chmur CHnie występują chmury Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus
1 - Cirrus fibratus lub Cirrus uncinus (nie zaciągający nieba) – chmury Cirrus w kształcie włókien, pasm lub haczyków nie zaciągające stopniowo nieba
2 - Cirrus spissatus w ławicach lub w postaci poplątanych wiązek, albo Cirrus castellanus lub floccus – gęste chmury Cirrus w ławicach lub w postaci poplątanych wiązek, które zwykle nie powiększają się i czasami są podobne do pozostałości górnych części chmur Cumulonimbus, albo chmury Cirrus pączkujące w w kształcie wieżyczek lub baszt, bądź chmury Cirrus w postaci kłębiastych kłaczków
3 - Cirrus spissatus cumulonimbogenitus – gęste chmury Cirrus często w kształcie kowadła jako pozostałości górnych części chmur Cumulonimbogenitus
4 - Cirrus uncinus lub Cirrus fibratus lub obie te chmury razem (stopniowo zaciągający niebo) – chmury Cirrus w kształcie haczyków lub włókien albo w obu postaciach równocześnie, stopniowo zaciągające niebo; chmury te na ogół wszędzie stają się gęstsze
5 - Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, ale nie wyżej niż 45° nad horyzontem – chmury Cirrus (często w pasmach zbiegających się ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu) i chmura Cirrostratus, lub tylko chmura Cirrostratus; w obu przypadkach chmury stopniowo zaciągają niebo i na ogół wszędzie gęstnieją, jednak ich ciągła zasłona nie osiąga 45° wzniesienia nad horyzontem
6 - Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, powyżej niż 45° nad horyzontem, lecz nie pokrywa całkowicie nieba – chmury Cirrus (często w pasmach zbiegających się ku jednemu lub dwom przeciwległym punktom horyzontu) i chmura Cirrostratus, w obu przypadkach chmury stopniowo zaciągają niebo i na ogół wszędzie gęstnieją, ciągła zasłona sięga powyżej 45° wzniesienia nad horyzontem, lecz nie pokrywa nieba całkowicie
7 - Cirrostratus pokrywający całkowicie niebo – zasłona chmur Cirrostratus pokrywająca całkowicie niebo
8 - Cirrostratus nie zaciągający i nie pokrywający nieba – chmura Cirrostratus nie zaciągająca stopniowo nieba i nie pokrywająca nieba całkowicie
9 - Cirrocumulus sam lub przeważający wśród chmur wysokich – tylko chmury Cirrocumulus labo chmury Cirrocumulus, którym towarzyszą chmury Cirrus lub Cirrostratus, bądź oba te rodzaje chmur, jednak przeważają chmury Cirrocumulus
/ - chmury CH są niewidoczne wskutek ciemności, mgły, wysokiej zamieci pyłowej lub piaskowej albo ciągłej warstwy chmur niższych)
 
9GGgg aktualny czas obserwacji, gdy rzeczywisty czas obserwacji różni się o więcej niż 10 minut od standardowego czasu GG podanego w sekcji 0
     9 - liczbowy wskaźnik grupy
     GG - godzina obserwacji w UTC (00-23),
     gg - minuta obserwacji w UTC (00-59)
     
     
     


Morskie obserwacje hydrometeorologiczne

Statki handlowe w żegludze morskiej, znajdujące się na wodach międzynarodowych, są zobowiązane prowadzić regularnie obserwacje hydrometeorologiczne. Obserwacje wykonuje się standardowych terminach synoptycznych. Obserwacje meteorologiczne muszą spełniać warunek jednoczesności i porównywalności. Dzięki temu, że są wykonywane w tym samych momentach, ich rezultaty tworzą jak gdyby "fotografię" stanu atmosfery przy powierzchni Ziemi i powierzchni oceanu. Z tej przyczyny dotrzymanie dokładnego terminu wykonania obserwacji jest niesłychanie ważne. Porównywalność obserwacji sprowadza się do tego, że każda obserwacja musi obejmować taki sam zakres, pomiary muszą być wykonane według takich samych standardów dokładności, odpowiednimi, pewnymi i cechowanymi przyrządami, obserwacje "wizualne" według takich samych norm i wzorców.

Standardowe terminy synoptyczne obejmują tzw. terminy główne: 0000Z, 0600Z, 1200Z i 1800Z [Czas Z (Zulu) - znaczenie takiego samego czasu jak UTC czy GMT] i terminy pomocnicze: 0300Z, 0900Z, 1500Z i 2100Z. Wskazaniem do wykonywania obserwacji w terminach pomocniczych jest znajdowanie się statku w skomplikowanych warunkach hydrometeorologicznych, lub też wtedy, gdy po obserwacji w terminie głównym nastąpiła gwałtowna, niezapowiadana lub nieoczekiwana zmiana warunków pogodowych, albo też występują oznaki wystąpienia takiej zmiany (np. gwałtowny spadek ciśnienia). Obserwacje w terminach pomocniczych należy wykonywać również wtedy, gdy zwróci się o to z prośbą [prośbę taką należy traktować jako polecenie] ośrodek służby meteorologicznej wydający ostrzeżenia i komunikaty na dany akwen lub organ administracji morskiej. Zazwyczaj dotyczy to otoczenia określonego akwenu, na którym występuje lub ma wystąpić cyklon tropikalny lub gwałtowny sztorm. Obserwacji nie powinno się wykonywać, jeśli statek znajduje się na wodach terytorialnych lub wewnętrznych innych, niż państwa bandery. Wykonywanie obserwacji na takich wodach w niektórych przypadkach, może stanowić przyczynę kłopotów; administracje czy służby niektórych państw traktują (traktowały) to jako naruszenie zasady nieszkodliwego przepływu, niektóre - wręcz jako akt szpiegostwa.

Wykonywanie zgodnie z instrukcją i przekazywanie obserwacji hydrometeorologicznych stanowi troskę o najlepiej pojmowany interes własny. Przekazanie dokładnej i rzetelnej obserwacji do centrum zbiorczego powoduje, że synoptycy i ich komputery mają dokładną informację z tego akwenu, na którym aktualnie znajduje się statek. Dzięki temu, zarówno analiza jest dla tego akwenu precyzyjniejsza, jak i bardziej precyzyjna i wiarygodna będzie prognoza - zarówno dla akwenu, na którym się znajdujecie, jak i na akwenach sąsiednich. Wbrew sądom naiwnych optymistów (czytaj - dyletantów), obserwacje satelitarne, choć stanowią niezmiernie cenny materiał, nie załatwiają wszystkiego i nie zastąpią informacji zbieranych in situ (na miejscu). Już np. informacja o nieznacznym zakłóceniu w polu wiatru czy ciśnienia stanowić może dla synoptyka niezmiernie ważną informację, pozwalającą rozstrzygnąć nawet poważne wątpliwości interpretacyjne. Doskonale i krótko kwestię tą ujął w swoim podręczniku prof. Michał Holec - "Kapitan, który nie dba o staranne wykonywanie i przekazywanie obserwacji meteorologicznych, nie powinien liczyć na otrzymanie wiarygodnej i dokładnej prognozy, w szczególności, gdy jego okręt znajduje się na mało uczęszczanym akwenie" (Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej, wyd. II (1980), s. 306).

Obserwacje, natychmiast po ich wykonaniu, powinny zostać zapisane (zaszyfrowane) w postaci depeszy SHIP, ta powinna zostać natychmiast nadana przez INMARSAT. Od zakończenia obserwacji, do naciśnięcia przycisku SEND nie powinno upłynąć więcej niż 15 minut. Wszystkie procedury łączności związane z przekazaniem depeszy SHIP powinny być zgodne z zaleceniami podanymi w Admiralty List of Radio Signals, vol. 3, p. 2 i vol. 5. Przekazanie depeszy drogą satelitarną do stacji zbiorczej, której, stosownie do regionu, adres jest podany w Radio Signals, jest bezpłatne i armator nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Szyfrowanie depeszy można przeprowadzać ręcznie, przy pomocy klucza kodowego (zazwyczaj książeczka lub książka) albo też przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych.

Depesza meteorologiczna SHIP

Układ depeszy meteorologicznej FM 13-XIV SHIP jest omówiony w 3 tomie Admiralty List of Radio Signals. Podana jest tam postać kodowa depeszy, klucz do niej i krótko omówione zasady szyfrowania. Tak więc jest to materiał zawsze dostępny na statku. Depesze SHIP zawierające wyniki obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych z morza mogą być przekazywane w postaci pełnej lub skróconej. Pełna depesza SHIP jest stosowana przez oceaniczne stacje meteorologiczne (statki pogodowe), platformy wiertnicze oraz tzw statki wybrane (selected ship stations), tj. wyposażone w kompletne zestawy cechowanych przyrządów meteorologicznych (wielu armatorów niemieckich i brytyjskich). Skrócona depesza SHIP jest stosowana przez tzw. statki uzupełniające, które nie mają pełnego kompletu cechowanych przyrządów meteorologicznych.

Doskonały, ilustrowany, podręcznik w formacie pdf, w którym omówione są szczegółowo zakres i zasady wykonywania statkowych obserwacji hydrometeorologicznych, budowa (układ) morskiej depeszy typu SHIP, klucze kodowe do tej depeszy, zasady szyfrowania depeszy i przykłady szyfrowania kolejnych grup, został wydany przez U.S. Department of Commerce. Jest to Observing Handbook No 1 Marine Surface Weather Observations (ObservingHandbook1_2010_508_compliant), May 2010. Jest on dostępny na stronie National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service (Adres: https://www.vos.noaa.gov/). Pobranie wersji PDF możliwe z bocznego menu.

Obecnie najczęściej na statkach wykorzystuje się specjalny bezpłatny program do automatycznego szyfrowania obserwacji meteorologicznych na morzu przygotowany przez E-SURFMAR i KNMI, a zatwierdzony przez WMO (Adres: http://projects.knmi.nl/turbowin/): TurboWin+ version 4.0 for Windows and Linux (March 2020) oraz MeteoClassify version 2.0 for Windows.
Obserwacje meteorologiczne dokonywane na pokładzie statków są istotnym elementem World Weather Watch, jednakże pod warunkiem, że obserwacje są dokładne i wysokiej jakości. Ponieważ obserwacje te mogą podlegać różnym błędom szyfrowania, kodowania i obliczeniowym, to aby uzyskać optymalną kontrolę jakości obserwacji, kontrola taka jest przeprowadzana przez program TurboWin+. Program ten umożliwia automatyczną kompilację obserwacji na pokładzie statków i stałych stacji morskich, ich pobieranie na dysk, przesyłanie na ląd, a następnie do Centrum Meteorologicznego, z wykorzystaniem Inmarsat, poczty elektronicznej lub innych specjalnych urządzeń komunikacyjnych. Program pomaga też obserwatorowi w tworzeniu wielu menu, zdjęć, zdjęć, formularzy, stron pomocy, opcji wyjściowych, automatycznych obliczeń itp. Nowością ostatniej wersji jest to, że TurboWin+ może również wizualizować zmierzone dane połączonej automatycznej stacji pogodowej. MeteoClassify version 2.0 for Windows to program treningowy pozwalający sprawdzić swoją wiedzę w zakresie kodowania chmur, lodów morskich i stanu morza. Oba programy można ze strony pobrać bezpłatnie.

Pełna depesza meteorologicznej FM 13-XIV SHIP:
MiMiMjMj     D....D  lub  A1bwnbnbnb      YYGGiw      99LaLaLa     QcLoLoLoLo     iRixhVV     Nddff     (00fff)     1snTTT     2snTdTdTd    4PPPP     5appp     7wwW1W2     8NhCLCMCH     222Dsvs     0ssTwTwTw     1PwaPwaPwaPwa     2PwPwHwHw     3dw1dw1dw2dw2     4Pw1Pw1Hw1Hw1     5Pw2Pw2Hw2Hw2     6IsEsEsRs     8swTbTbTb     ICE + ciSibiDizi lub otwartym tekstem
Skrócona depesza meteorologiczna FM 13-XIV SHIP:
MiMiMjMj     D....D     YYGGiw      99LaLaLa     QcLoLoLoLo     iRixhVV     Nddff     (00fff)     1snTT/     4PPP/     7wwW1W2     8NhCLCMCH     222Dsvs     6IsEsEsRs     ICE + ciSibiDizi lub otwartym tekstem

 

Zasady wykonywania obserwacji na statku

Obserwację należy wykonywać w pewnym określonym porządku, tak, aby była ona zwarta, nierozciągnięta w czasie (pomiary i kodowanie w ciągu 10-15 minut). Przygotowanie do obserwacji rozpoczyna się wystawieniem psychrometru na zewnątrz (patrz pomiary wilgotności). Około 10 minut przed terminem obserwacji wychodzimy na pokład, w miejsce, w którym będziemy wykonywali pomiar i rozpoczynamy pomiar temperatury i wilgotności powietrza. W trakcie tego pomiaru obserwujemy widnokrąg i niebo, oceniając:
VV (widzialność poziomą)
h (wysokość podstawy najniższych chmur od powierzchni morza)
N (zachmurzenie ogólne)
Nh (wielkość zachmurzenia przez wszystkie chmury CL a w przypadku ich braku przez wszystkie chmury CM)
CL (określamy jaka/jakie występują chmury kodowane pod CL, czyli Sc, St, Cu i Cb),
CM (określamy jaka/jakie występują chmury kodowane pod CM, czyli Ac, As lub Ns),
CH (określamy jaka/jakie występują chmury wysokie, kodowane pod CH, czyli Ci, Cc i Cs),
oceniamy charakter pogody, potrzebny do określenia ww.
W trakcie tych obserwacji kontrolujemy zachowanie się słupka rtęci na termometrze zwilżonym. Jeśli temperatura się ustabilizowała, temperaturę odczytaną z termometru suchego i zwilżonego zapisujemy.

Po dokonaniu tych czynności wchodzimy do nawigacyjnej i dokonujemy odczytu ciśnienia (aneroid). Pomiar ciśnienia powinien być przeprowadzony dokładnie w terminie pomiaru (różnica czasu odczytu pppp nie powinna przekraczać plus/mus 3 minut od pełnej godziny). Odczytaną wartość ciśnienia zapisujemy.
W tym samym czasie zapisujemy pozycję statku (zaokrąglając ją do 0,1°).
Dalej zapisujemy temperaturę powierzchni morza (temperaturę wody) z czujnika, jeśli mamy wskaźnik na mostku. Jeśli korzystamy z danych o temperaturze wody na wlocie wody chłodzącej, należy umówić się wcześniej z mechanikami wachtowymi, aby telefonicznie przekazali tą informację na mostek w wyznaczonym czasie (np. 5 minut po terminie obserwacji). Gorzej jest, gdy siłownia pracuje w reżimie bezwachtowym, a na mostku nie ma wskaźnika temperatury wody zaburtowej. Na dużym statku praktycznie brak możliwości wykonania pomiaru temperatury wody zaburtowej termometrem czerpakowym.

Po wykonaniu wszystkich tych czynności rozpoczynamy sporządzanie depeszy wprowadzając kolejne dane, żądane przez program TurboWin albo wypełniając odpowiednie rubryki w dzienniku lub formularzu obserwacji (BBXX, D....D [Call.Sign], YYGGiw, 99LaLaLa, QcLoLoLoLo, iRixhVV).
W momencie, gdy dochodzimy do grupy Nddff dokonujemy przejścia z wiatru pozornego na rzeczywisty (o ile nie mamy wiatromierza podającego gotowe parametry wiatru rzeczywistego, lub wykorzystywana mapa elektroniczna nie pozwala na wykonanie automatyczne tej operacji po wprowadzeniu kierunku i prędkości wiatru pozornego z klawiatury) i wpisujemy do depeszy, zgodnie z kluczem, parametry wiatru rzeczywistego. Jeśli mamy metryczkę termometru z błędem instrumentalnym, poprawiamy odczyt temperatury termometru suchego i wypełniamy grupę 1snTTT. Dalej, wypełniamy grupę 8swTbTbTb w sekcji 2 i z tablic lub diagramu psychrometrycznego określamy temperaturę punktu rosy, po czym wypełniamy grupę 2snTdTdTd. Następnym krokiem jest redukcja wskazań pomiaru ciśnienia (tablice poprawek barometrycznych!) i wypełnienie grupy 4PPPPP. Od wartości PPPP odejmujemy wartość ciśnienia z przed trzech godzin, uzyskując wartość ppp ze znakiem. Rzut oka na barograf pozwala nam na określenie charakteru zmian ciśnienia w ciągu ostatnich trzech godzin i określenie (dobór) wartości kodowej a; w tym momencie wypełniamy rubryki (wprowadzamy dane) dla grupy 5appp (tendencja baryczna). Kolejna grupa, którą wypełniamy w dzienniku/formularzu jest grupa 7wwW1W2 (pogoda bieżąca i pogody ubiegłe). W tym przypadku posługujemy się książką kodową, zwłaszcza, jeśli nie obserwowano pogód bieżących 00, 01, 02 i 03). Dalej kodujemy grupę 8NhCLCMCH a następnie grupę 222DsVs. (wypadkowy kierunek i prędkość statku w ciągu ostatnich 3 godzin). Na tym kończy się wypełnienie sekcji 1 depeszy.

Do zakodowania 2 sekcji depeszy (dane oceanograficzne) musimy przerwać wypełnianie programu, dziennika lub formularza i wykonać obserwacje falowania. Jeśli mamy jakieś problemy z natychmiastowym zakodowaniem grupy 8NhCLCMCH i wymagałoby to sięgnięcia do atlasu chmur, wypełnianie dziennika/formularza przerywamy, bierzemy stoper (sekundomierz) i wychodzimy na mostek, dokonując obserwacji falowania. W przypadku występowania wyłącznie falowania wiatrowego szacujemy wysokość fali znacznej i mierzymy okres fali, w przypadku wystąpienia oprócz fali wiatrowej dodatkowo falowania rozkołysu, identyfikujemy najwyraźniejszy - dwa najwyraźniejsze systemy falowania rozkołysu (w zależności od rzeczywistej sytuacji), szacujemy kierunek i wysokość każdego z nich oraz mierzymy ich okres. Po dokonaniu tych obserwacji, wracamy do nawigacyjnej, natychmiast wypełniamy grupy 2PwPwHwHw, 3dw1dw1dw2dw2, 4Pw1Pw1Hw1Hw11, 5Pw2Pw2Hw2Hw2 oraz 0snTwTwTw. W przypadku, gdy występuje wyłącznie falowanie wiatrowe, nie wolno nam nie wypełnić grupy 3dw1dw1dw2dw2, musi ona zostać wypełniona jako 30000 (gdzie 00 pod dw1dw1 oznacza że nie ma kierunku takiego falowania, czyli falowanie rozkołysu nie występuje, podobnie jak 00 w dw2dw2. Wstawienie w to miejsce znaków // zostanie odczytane, że występuje jakieś falowanie rozkołysu, lecz jego obserwacja nie została wykonana. Pominięcie grupy 3dw1dw1dw2dw2 jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy występuje tylko jeden system rozkołysu, grupa 3dw1dw1dw2dw2 powinna być wypełniona jako 3xx00 (gdzie xx - oznaczenie kodowe kierunku pierwszego systemu rozkołysu, 00 - brak kierunku drugiego systemu rozkołysu, grupa 4Pw1Pw1Hw1Hw1 powinna zostać wypełniona kompletnie, grupę 5Pw2Pw2Hw2Hw2 można pominąć.
Po wypełnieniu tych grup, jeśli wcześniej nie zakodowaliśmy grupy 8NhCLCMCH sięgamy po atlas chmur, identyfikujemy chmury i kodujemy (wypełniamy) tą grupę. Przesunięcie kodowania grupy 8NhCLCMCH na koniec depeszy nie pozwoli na zbytnie rozciągnięcie wykonywanych obserwacji w czasie.
W przypadku, jeśli występuje obladzanie, wypełniamy dodatkowo grupę 6IsEsEsRs. Grupa ta może zostać pominięta, jeśli obladzanie nie występuje (nie ma sensu tryumfalnie raportować np. spod równika, że grubość warstwy lodu na statku wynosi 00 cm a oblodzenie nie występuje). Jeśli w zasięgu widzialności (lub radaru na zakresie nie większym niż 30 Mm!) znajduje się lód morski lub góry lodowe, kodujemy grupę ICE+ciSibiDizi. Przekazanie w depeszy grupy ICE nie zwalnia od natychmiastowego wysłania depeszy (message)  for ALL STATION poprzedzonej w przypadku napotkania góry / gór lodowych sygnałem ostrzegawczym SECURITE, z podaniem ich pozycji i liczby (2182 kHz i/lub 16 kanał VHF) oraz przekazania tej informacji do odpowiedniej stacji brzegowej (patrz konwencja SOLAS).
Łącznie czas wykonania obserwacji, razem z kodowaniem depeszy, wynosi od 6-10 minut w przypadku gdy obserwator ma odpowiednią rutynę a warunki hydrometeorologiczne są łatwe, do 10-20 minut, w przypadku gdy obserwator jest mniej doświadczony a warunki hydrometeorologiczne są skomplikowane.
W zależności od rozkładu i wyposażenia mostka, oficer wachtowy, powinien przygotować sobie "plan" wykonywania obserwacji, wszystkie przyrządy i potrzebne pomoce (książkę kodową, tablice/diagramy psychrometryczne, tabele redukcji barometru, atlas chmur, stoper, etc...) umieścić tak, aby zarówno wykonanie obserwacji, jak i szyfrowanie depeszy przebiegało w sposób możliwie najbardziej sprawny.

Obserwacje hydrometeorologiczne na lądzie

Polskie tłumaczenie klucza SYNOP FM-12 można znaleźć na stronie https://meteomodel.pl/klucz-synop-fm12/ opracowanej przez Przemysława Szarejkę. Na tej stronie znajdują się też informacje dotyczące polskiej wersji sekcji 3 i 5 depeszy SYNOP. Informacje dotyczące zakresu treści podawanych w sekcji 5 depeszy podano również w odniesieniu do Bułgarii, Finlandii, Grecji, Holandii, Kanady oraz Rosji.

Meteorologiczna osłona kraju, Vademecum - Pomiary i obserwacje meteorologiczne
Adres: https://docplayer.pl/51760995-Meteorologiczna-oslona-kraju-vademecum-pomiary-i-obserwacje-meteorologiczne-instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy.html
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2015
Autorzy: Renata Kurowska-Łazarz, Wojciech Szulc, Barbara Woźniak, Małgorzata Piotrowska, Julianna Drożdżyńska
Spis treści: Wstęp. Historia obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Reprezentatywność ogródka meteorologicznego. Pomiary i obserwacje wybranych elementów meteorologicznych. Temperatura powietrza i gruntu. Prędkość i kierunek wiatru. Opady. Pokrywa śnieżna. Ciśnienie atmosferyczne. Wilgotność powietrza. Zachmurzenie. Widzialność. Zasady transmisji danych pomiarowo-obserwacyjnych i wymiana międzynarodowa. Specyfikacja sieci pomiarowej IMGW-PIB. Literatura. Mapy lokalizacji synoptycznych I i II rzędu, klimatologicznych, opadowych. Vademecum obserwacje i pomiary meteorologiczne.

Analiza i wybór lokalizacji stacji meteorologicznej na podstawie zasad obowiązujących w Państwowej Służbie Hydrologiczneo-Meteorologicznej

Autorka: Dorota Gawrońska
Zeszyty Naukowe Politechniki śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 114, 1993, s.79-87.
Adres:https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2018/06/2017-zeszyt-114.html
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na wyniki pomiarów stacji meteorologicznej ze względu na jej lokalizację. Dotychczasowa procedura analizy lokalizacji opierała się na przydzieleniu stacji do jednej z pięciu klas ze względu na wpływ czynników zniekształcających pomiar danego elementu meteorologicznego. W pracy zaproponowano strukturę hierarchiczną kryteriów oceniającą lokalizację dla stacji meteorologicznej z uwzględnieniem ważności kryteriów. Kryteria opracowano na podstawie wymagań określonych przez IMGW. Na tej podstawie umożliwiono określenie optymalnej lokalizacji dla stacji meteorologicznej ze względu na przyjęte kryteria oraz ich wpływu na ocenę końcową.

Monitoring wiarygodności pomiarów temperatury powietrza z automatycznych stacji meteorologicznych metodą okresowych pomiarów porównawczych na fragmencie sieci PSHM – 2017
Autorzy:  Kazimierz Różdżyński, Barbara Peek, Dawid Biernacik, Ewa Jakusik, Krzysztof Piłczyński

Wydawca: IMGW-PIB, 2019
Adres: https://www.imgw.pl/badania-nauka/publikacje-ksiazkowe/monitoring-wiarygodnosci-pomiarow-temperatury-powietrza-z
Dla zapewnienia spójności wszelkich pomiarów z wzorcami państwowymi mierzonych wielkości, w polskiej Służbie Meteorologicznej zostało opracowane specjalistyczne narzędzie do badania skutków zjawiska mikrozmienności charakterystyk wej./wyj. urządzeń termometrycznych. Jest to system analityczno-obliczeniowy oparty na metodzie statystycznej regresji wielokrotnej pięciu zmiennych fizycznych mających wpływ na rozwój i przebieg zjawiska mikrozmienności charakterystyk, opracowany na podstawie czterdziestu ośmiu rocznych szeregów czasowych pozyskanych danych. System został wyposażony w dodatkowe postępowanie kontroli jakości danych wejściowych i obliczeń. Jego weryfikacja nastąpiła w rocznym eksperymencie wdrożeniowym na fragmencie sieci PSHM, obejmującym dziesięć stacji meteorologicznych. Monografia stanowi obszerne podsumowanie tych prac.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566
Adres: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Przewodniki i materiały pomocnicze omawiające pomiary i szyfrowanie obserwacji meteorologicznych

WMO-No. 8. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 2018
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.XhUnMbigUwB
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.XhW5obigUwA
Adres: https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html
Dostępna wersja PDF podręcznika w całości (edycja 2018 - wersja A i wersja B - dwa pierwsze adresy) lub poszczególne rozdziały (edycja 2014 z uzupełnieniami 2017 - trzeci adres). Przewodnik omawia większość instrumentów, systemów i metod używanych przy pomiarach meteorologicznych. Dostarcza informacji o najlepszych praktykach, procedurach i podstawowych możliwościach przyrządów i systemów, aby pomóc krajowym służbom meteorologicznym i hydrologicznym oraz innym zainteresowanym użytkownikom obsługującym systemy obserwacyjne w przygotowaniu podręczników i procedur w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb pomiarowych i obserwacje. W podręczniku omówiono najważniejsze wymagania i zalecenia oraz właściwości konkretnego przyrządu lub systemu pomiarowego, zapewniając tym samym szerokie obszary do dalszego rozwoju. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i arabskiej.

WMO-No. 306. Manual on Codes - International Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations
Volume I.1, Part A – Alphanumeric Codes, 2019 edition
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=13617#.YCm5j7iDHTQ
Volume I.2, Part B – Binary Codes, Part C – Common Features to Binary and Alphanumeric Codes, 2015 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=10684#.XhXPwbigUwA
Volume I.3, Part D – Representations derived from data models, 2019 edition, Updated in 2021
Adres: https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=19508#.YBv_5biDHTQ

T
om I zawiera międzynarodowe kody WMO dla danych meteorologicznych (w tym opis kluczy: FM 12–XIV Ext. SYNOP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na manualnych stacjach lądowych oraz FM 13–XIV Ext. SHIP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na stacjach morskich - statkach) i innych danych geofizycznych związanych z meteorologią; stanowi załącznik II do przepisów technicznych WMO i dlatego ma status przepisu technicznego. W tomie I.1 - część A w załączniku IV pokazany jest aktualny układ znaków i symboli graficznych w modelu stacji oraz tablice symboli pogody bieżącej (ww) i zachmurzenia stosowanych na mapach pogody. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. W tomie I.3 opublikowało uzupełniony manual kodów meteorologicznych

WMO-No. 9. Weather Reporting, Volume A
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=13995#.YDNrWbiDHTQ
Edycja z roku 2012 dostępna w wersji PDF pod podanym adresem, wersje z lat 2013 i 2014 dostępne w postaci CD-ROM. Tom A zawiera pełną listę wszystkich działających stacji naziemnych i aerologicznych działających dla celów synoptycznych. Treść jest uporządkowana w kolejności regionów WMO i według numerów indeksu w każdym regionie. Po sekcjach regionalnych następują sekcje zawierające stacje na Antarktydzie i oceaniczne stacje meteorologiczne.

WMO-No. 488. Guide to the Global Observing system, 2010 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12516#.XhW367igUwA
Głównym celem tego przewodnika jest dostarczenie praktycznych informacji na temat rozwoju, organizacji, wdrażania i działania globalnego systemu obserwacji w celu zwiększenia zarówno uczestnictwa poszczególnych członków w systemie, jak i korzyści, jakie mogą z niego uzyskać. Przewodnik wyjaśnia i opisuje praktyki, procedury i specyfikacje Globalnego Systemu Obserwacyjnego i ma na celu pomoc personelowi technicznemu i administracyjnemu krajowych służb meteorologicznych odpowiedzialnym za sieci stacji obserwacyjnych w przygotowaniu krajowych instrukcji dla obserwatorów. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i chińskiej.

WMO-No. 813. Meteorological systems for hydrological purposes, 2003
Adres:https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=8873#.X7MH7LiDHTQ

Raport składa się z siedmiu rozdziałów obejmujących szeroki zakres zagadnień dotyczących relacji między systemami meteorologicznymi i ich zastosowaniami do celów hydrologicznych. Celem raportu jest przedstawienie zapotrzebowania na systemy meteorologiczne do celów hydrologicznych.

WMO-No. 622. Compendium of lecture notes on meteorological instruments for training class III and class IV meteorological personnel: volume I, 1986
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7563#.X7MJ5LiDHTQ
Part 1 - Meteorological instruments,
Part 2 - Meteorological instrument maintenance workshops, calibration laboratories and routines. Omówienie przyrządów do pomiarów różnych elementów meteorologicznych