Statut Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Rozdział I
- Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, a w skrócie SKP, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu właściwego realizowania swych celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia powołanymi do prowadzenia i koordynowania działalności naukowej są sekcje działające na podstawie regulaminu wewnętrznego – uchwalonego przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§4.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do organu nadzorującego właściwego ze względu na siedzibę Stowarzyszenia, którym jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§5.
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, których może być członkiem.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
3. Przewiduje się możliwość:
    a) etatowego zatrudniania pracowników do prowadzenia działalności Stowarzyszenia
    b) zlecania realizacji zadań podmiotom zewnętrznym.

§6.
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy Stowarzyszenia przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§ 7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie według zasad określonych w przepisach odrębnych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II  - Cele i formy działania Stowarzyszenia
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie rozwoju klimatologii i związanych z nią gałęzi nauki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji klimatologów.
2. Upowszechnianie klimatologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu klimatologii w społeczeństwie.
3. Reprezentowanie środowiska klimatologów w kraju i za granicą.
4. Integrowanie środowiska klimatologów, sprzyjanie wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń.
5. Reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
6. Promowanie i wspieranie wolontariatu.

§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie kongresów i zjazdów oraz wykładów, warsztatów szkoleniowych, wystaw i imprez promocyjnych.
2. Prowadzenie badań naukowych.
3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami naukowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.
4. Wydawanie własnych czasopism naukowych i materiałów edukacyjnych, a także prowadzenie innej działalności wydawniczej z zakresu klimatologii.
5. Prowadzenie portalu internetowego dotyczącego wiedzy o klimacie.
6. Organizowanie konkursów na opracowanie określonych zagadnień z zakresu klimatologii.
7. Współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój nauki, z organami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z pozarządowymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
8. Występowanie z inicjatywami regulacji prawnych w celu wspierania wolności badań naukowych i dostępności do danych źródłowych.
9. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do organów doradczych władzy.
10. Występowanie o środki pomocowe krajowe i zagraniczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
11. Doradztwo i konsultacje, przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego oraz klimatu i jego zmienności.
12. Opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

§ 13.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, pracująca zawodowo lub społecznie w dziedzinie klimatologii, meteorologii i nauk pokrewnych lub związana z branżą zainteresowaną współpracą ze Stowarzyszeniem, która złoży deklarację członkowską i zostanie pozytywnie zarekomendowana przez dwóch innych zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§ 14.
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na mocy uchwały.

§ 15.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
4. Dbać o dobrą opinię Stowarzyszenia i zachowywać postawę godną członka Stowarzyszenia.

§ 16.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) przynależeć do wybranych sekcji,
3) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach Stowarzyszenia,
4) brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
6) występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż jeden rok lub niewywiązywania się członka wspierającego z zadeklarowanej pomocy,
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów oraz działania na szkodę Stowarzyszenia, a w szczególności nieuczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od powiadomienia członka o uchwale o wykluczeniu. Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 18.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać: osoba prawna prowadząca działalność w branży mającej związek z działalnością stowarzyszenia lub pokrewnej, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców.
2. Osoba prawna lub organ administracji publicznej i samorządowej działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich. Obowiązek ten nie dotyczy organów administracji publicznej i samorządowej oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
4. Wysokość składek dla członków wspierających ustala Zarząd Stowarzyszenia.
5. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego w poczet Stowarzyszenia podejmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu.
6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
7. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym, za pośrednictwem swego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
8. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, nie posiada głosu stanowiącego.

§ 19.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20.
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek oraz poręczeń majątkowych w stosunku do zobowiązań swoich członków.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania członków mogą być:
    - zwyczajne,
    - nadzwyczajne.
Walne Zebranie członków zwołuje się z podaniem proponowanego porządku obrad za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na 20 dni przed datą Walnego Zebrania, możliwe jest też zwołanie Walnego Zebrania za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym. Powiadomienie zawiera informacje o możliwości odbycia walnego Zebrania w II terminie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:
    a) z inicjatywy Zarządu,
    b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się przynajmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
4. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
5. W razie braku quorum w ustalonym przez Zarząd pierwszym terminie otwarcie Walnego Zebrania odbywa się w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnie określonego terminu (drugi termin) bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
6. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w Statucie i likwidacji Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia:
    1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
    2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    3) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
    4) wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
    5) uchwala statut i jego zmiany, 6) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
    7) zatwierdza regulaminy władz stowarzyszenia,
    8) nadaje tytuł członka honorowego Stowarzyszenia,
    9) ustala wysokość składek członkowskich,
    10) podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady,
    11) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.

§ 23.
1. Wybór pierwszego Zarządu Stowarzyszenia i pierwszej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbędzie się w sposób jawny. Przewodniczący zebrania podliczy głosy na podstawie podniesionych rąk. Kadencja tak wybranych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Kadencje kolejnych władz Stowarzyszenia trwają 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 24.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5-7 osób (w tym prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ze swego grona wybiera wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 3. Organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
    a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
    b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
    c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
    d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów,
    e) ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla pracowników Stowarzyszenia.
6. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8. Zarząd powołuje sekcje oraz inne organy doradcze i opiniodawcze.
9. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora.
10. Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§ 25.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członka.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Komisja ma prawo:
    a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
    b) występować z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
    a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
    b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
    c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
    d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V - Sekcje
§ 26.
1. Sekcje skupiają członków stowarzyszenia zainteresowanych realizacją konkretnych celów działalności statutowej Stowarzyszenia. Sekcje mogą działać za zgodą Zarządu w sposób permanentny lub czasowy.
2. Sekcje działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

Rozdział VI - Majątek i gospodarka finansowa
§ 27.
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
c) dochodów z własnej działalności,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
f) dotacji i kontraktów.

§ 28.
1. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 29.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków służących finansowaniu przyjętych kierunków i celów działalności statutowej.
2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być:
    a) prowadzona bezpośrednio przez samo Stowarzyszenie,
    b) zlecana przez Zarząd na zewnątrz Stowarzyszenia innym jednostkom gospodarczym.
3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może polegać na uczestnictwie we wspólnych przedsięwzięciach oraz działalności innych osób prawnych i fizycznych.

§ 30.
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach rachunku ekonomicznego.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe
§ 31.
1. Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.