Wskaźniki cyrkulacji - NAO (North Atlantic Oscillation)

 

 

NAO – Oscylacja Północnego Atlantyku (Oscylacja Północnoatlantycka) – jest postacią cyrkulacji atmosferycznej definiującą wzajemne relacje między dwoma centrami działania atmosfery ulokowanymi nad północną częścią Atlantyku (Wyżem Azorskim i Niżem Islandzkim). Współdziałanie zmian ciśnienia atmosferycznego w tych układach określa wielkość zasobów ciepła i wilgoci, które przy strefowym przepływie mas powietrza znad środkowych i wschodnich partii Atlantyku Północnego przenoszone są w szerokościach umiarkowanych na wschód, nad obszar Europy i Polski.

Pierwsze prace traktujące NAO w nowoczesnym ujęciu ukazały się w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku (Rogers 1984a i b, 1985; Barston i Livezey 1987; Hurrell 1995, Jones, Jonsson i Wheeler 1997). Szczególnie istotnym było wprowadzenie przez cytowanych badaczy liczbowych wskaźników charakteryzujących intensywność Oscylacji Północnego Atlantyku, które pozwoliły na badania z wykorzystaniem metod statystycznych. Prace tych autorów spowodowały gwałtowny wzrost intensywności badań nad tą postacią cyrkulacji atmosferycznej i jej wpływem na kształtowanie się zmienności różnorakich procesów atmosferycznych, oceanicznych, hydrologicznych i biotycznych w skali światowej i regionalnej.

Rogers J.C., 1984a. A comparison a the mean Winter pressure distribution in the extremes of the North Atlantic Oscillation and Southern Oscillation. [w:] ed. H. van Loon: Studies in Climate. NCAR Technical Note 227, Boulder, Colorado; 208-241.
Rogers J.C., 1984b. The association between the North Atlantic Oscillation and the Southern Oscillation in the Northern Hemisphere. Monthly Weather Review, 112; 1999-2015.
Rogers J.C., 1985. Atmospheric circulation changes associated with the warming over the northern North Atlantic in the 1920s. Journal of Climate Applied Meteorology, 24 (12); 1303-1310.
Barnston A.G., Livezey R.E., 1987. Classification, seasonality and persistence of low-frequency atmospheric circulation patterns. Monthly Weather Review, 115; 1083-1126.
Hurrell J.W., 1995. Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: regional temperatures and precipitation. Science, 269; 676-679.
Jones P.D., Jonsson T., Wheeler D., 1997. Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and South-West Iceland. International Journal of Climatology, 17; 1433-1450.

 

Ogólnopolskie konferencje na temat NAO (2002, 2018)

2002

Historia badań wpływu NAO na zmienność przebiegu różnych procesów klimatycznych i hydroklimatycznych w Polsce rozpoczęła się w kilka lat po ich zapoczątkowaniu na świecie. W latach 1999 i 2000 ukazały się drukiem pierwsze prace na temat NAO (Marsz, Wibig). Bardzo duże zainteresowanie problematyką NAO w szerszym kręgu polskich badaczy z zakresu Nauk o Ziemi (agrometeorologów, klimatologów, hydrologów, oceanografów, geofizyków, …) spowodowało, że w 2002 roku odbyła się w Akademii Morskiej w Gdyni ogólnopolska konferencja naukowa „Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski”. Po jej zakończeniu ukazała się praca zbiorowa  pod redakcją A.A. Marsza i A. Styszyńskiej pod tym samym tytułem. W części pierwszej zamieszczono, oprócz prac przeglądowych charakteryzujących stronę atmosferyczną i oceaniczną NAO, rozdział “Wprowadzenie”. Objaśnia on podstawowe kwestie związane z zagadnieniem Oscylacji Północnego Atlantyku. Rozdział ten skierowany jest do tych czytelników, którym problematyka Oscylacji Północnego Atlantyku była mniej znana. W częściach drugiej i trzeciej przedstawiono związki między NAO i wybranymi cechami zmienności klimatu i warunków hydrologicznych Polski i basenu Morza Bałtyckiego. W ostatniej części zamieszczono dwie prace tyczące niektórych mechanizmów procesów bezpośrednio lub pośrednio wiążących się z NAO.

Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski
redakcja: A.A. Marsz i A. Styszyńska
Wydawca:
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2002, 222 s.
SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Istota Oscylacji Północnego Atlantyku i jej związek z atmosferycznymi i oceanicznymi procesami globalnymi:
Andrzej A. Marsz - Wprowadzenie (istota NAO, historia, wskaźniki) - s. 11-29,
Mirosław Miętus - NAO a cyrkulacja atmosferyczna w rejonie Północnego Atlantyku i Europy - s.  31-45,
Andrzej A. Marsz - NAO a cyrkulacja wód Północnego Atlantyku, związki z NAO z polem temperatury powierzchni oceanu - 47-74,
Zbigniew Ustrnul - Wskaźniki NAO na tle innych wskaźników cyrkulacji - s. 75-84,
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na warunki klimatyczne Polski:
Tadeusz Niedźwiedź - Relacje między NAO a wskaźnikami cyrkulacji nad Polską - s. 87-97,
Anna Styszyńska - Wskaźniki NAO a typy cyrkulacji atmosferycznej Osuchowskiej-Klein - s. 99-109,
Krzysztof Kożuchowski, Jan Degirmendzic - Wskaźniki cyrkulacji a temperatura powietrza w Polsce - s. 111-128,
Elwira Żmudzka - Zmienność terminu wiosennego przejścia temperatury powietrza przez próg +5ˇC w Polsce oraz jego związki ze zmiennością wskaźnika NAO - s. 129-139,
Dorota Matuszko - Wpływ cyrkulacji atmosfery na zachmurzenie w Krakowie - s. 141-145.
Krystyna Bryś, Tadeusz Bryś - Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmienność warunków wilgotnościowych, radiacyjnych i ewaporacyjnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1946-2000 - s. 147-160,
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na warunki hydrologiczne Polski i basenu Morza Bałtyckiego:
Zdzisław Kaczmarek - Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na przepływy rzek europejskich - s. 163-172,
Anna Styszyńska - Związki między przepływem Warty w Poznaniu a zimowymi wskaźnikami NAO w okresie 1865-2000 - s. 173-180,
Jerzy Cyberski - Powiązania zmienności parametrów bilansu wodnego Morza Bałtyckiego z Oscylacją Północnoatlantycką (NAO) - s. 181-189,
Józef P. Girjatowicz, Małgorzata Świątek, Tomasz Olechwir - Związki Oscylacji Północnoatlantyckiej z warunkami lodowymi polskiego wybrzeża - s. 191-202,
Varia:
Michał Ziemiański - Systemy baryczne umiarkowanych szerokości geograficznych jako wynik działania niestabilności baroklinowej - s. 205-213,
Michał Marosz - Warunki strefowego przepływu powietrza w środkowej troposferze nad Europą a zmienność wskaźników intensywności przenosu zachodniego - s. 215-222.  


2018

Po konferencji w Gdyni ukazały się w Polsce dziesiątki prac wskazujących jak oddziaływanie NAO przekłada się na kształtowanie zmienności różnych aspektów środowiska przyrodniczego Polski. Współcześnie, dobie obserwowanych intensywnych zmian klimatycznych, problematyka NAO uważana jest wciąż za ważną i daleką od wyczerpania. Jednocześnie pojawiły się nowe problemy, zwłaszcza dotyczące metodyki badań i interpretacji wpływu NAO na przebieg poszczególnych procesów fizyczno-geograficznych. W gronie osób zajmujących się tą problematyką pojawiła się idea odbycia ogólnopolskiego spotkania, na którym ponownie przedyskutowano by niektóre zagadnienia z tego zakresu. Ideę tę zrealizowała konferencja naukowa zorganizowana w 2018 roku we Wrocławiu przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich konferencja, po której ukazała się (2019 rok) kolejna praca zbiorowa (pod redakcją A. Styszyńskiej, M. Błasia i K. Migały), na którą złożyło się siedem autorskich rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały dotyczą ogólnego stanu wiedzy, porządkujące definicje i sposoby konstruowania indeksu NAO oraz jego intensywności. Ocenie poddano jakość wskaźnika, przedstawiono przykłady niewłaściwego stosowania i interpretacji, wykazano różnice między jego różnymi miarami. Ukazano wpływ poszczególnych indeksów na kształtowanie temperatury i opadów atmosferycznych w Europie. Dyskutowano również problem mechanizmu i stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej, co ma istotne znaczenie we współcześnie dostrzeganych zmianach faz NAO i ich natężenia. Są one w części odpowiedzialne za jeden z mechanizmów notowanego na obszarze Europy ocieplenia. Dalsze rozdziały przedstawiają przejawy zmienności procesów klimatycznych i hydrologicznych w różnych skalach przestrzennych i czasowych, zachodzących pod wpływem zmienności NAO na obszarze Polski.

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  PDF
redakcja: A. Styszyńska, M. Błaś, K. Migała
Wydawca: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław, 2019, 100 s.
SPIS TREŚCI:
Przedmowa
Anna Styszyńska - Miary NAO - uwagi na temat „wskaźników NAO - s. 7-18,
Joanna Wibig - Oscylacja Północnoatlantycka w świetle różnych indeksów - s. 19-30,
Andrzej A. Marsz - Geneza NAO i problem stabilności tej postaci cyrkulacji atmosferycznej - s. 31-46,
Dariusz Wrzesiński - Badania nad wpływem Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim hydrologiczny rzek i jezior w Polsce, 47-62,
Robert Tarka, Tomasz Olichwer - Zmiany przepływu rzecznego w Polsce Południowo-Zachodniej i jego związek z Oscylacją Północnoatlantycką - s. 63-74,
Anna Styszyńska, Krzysztof Migała, Grzegorz Urban - Reakcja miesięcznej i sezonowej temperatury powietrza na północnym skłonie Karkonoszy i ich przedpolu na zmiany wskaźnika NAO - s. 75-92,
Michał Kitowski, Mirosław Miętus - Dobowe sumy promieniowania UV - rola cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie stacji w Borucinie - s. 93-100.

 

Badania nad NAO w Polsce (prace polskich autorów omawiające badania, w których wykorzystano indeksy NAO)

1998

Wibig J.  Precipitation in Łódź in the period 1931-1995 (Opady w lodzi w okresie 1931-1995). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 433-442.  pdf

1999

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Błażek E., Skrzypczuk J. – Cykliczne wahania Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) w latach 1825-1997. [w:] Cykliczne zmiany klimatu miast w Europie. XIII Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 21-54.

– Marsz A.A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a reżim termiczny zim na obszarze północno-zachodniej Polski i na polskim wybrzeżu Bałtyku. Przegląd Geograficzny, tom 71, nr 3, s. 225-245. pdf

– Marsz A.A. – Temperatura powierzchni wody na północnym Atlantyku a temperatura powietrza na Spitsbergenie i Jan Mayen. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 9, s. 37-80.

– Marsz A.A., Żmudzka E. – Oscylacja Północnego Atlantyku a długość okresu wegetacyjnego w Polsce. Przegląd Geofizyczny, 44 (4), 199-210. pdf

– Miętus M. –  Empiryczne funkcje własne regionalnego pola barycznego w basenie Północnego Atlantyku i Europy. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 9, s. 9-22.

– Wibig. J. - Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500 hPa. Część I - zima. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, s. 15-24. pdf

– Wibig. J. - Cyrkulacja atmosferyczna nad Europą na powierzchni izobarycznej 500 hPa. Część II - wiosna, lato, jesień. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, s. 25-38. pdf

– Wibig. J. - Precipitation in Europe in relation to circulation patterns at 500 hPa level. International Journal of Climatology, 19, s. 253-270. idź do pdf

2000

Degirmendzić J., Kożuchowski K. – Epoki cyrkulacyjne XX wieku i zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce. Przegląd Geofizyczny, zeszyt 3-4, s. 221-238. pdf

Marsz A.A. – Związki między wskaźnikiem Oscylacji Północnego Atlantyku a przenosem wód atlantyckich i ciepła przez Kanał Farero-Szetlandzki. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, tom 10, s. 111-126.

Marsz A.A., Styszyńska A. Fazy kontynentalizacji i oceanizacji klimatu nad obszarem Bałtyku w XIX i XX wieku. AUNC (Acta Universitatis Nicolai Copernici), Geografia, nr 31, 106, s.183-200.

Niedźwiedź T. Variability of the atmospheric circulation above Central Europe in the light and selected indices. [w:] Reconstructions of Climate and its Modelling. Zeszyty Naukowe UJ - Prace Geograficzne, nr 107, s. 379-389. pdf

– Przybylak R. – Opady całkowite i stałe w Arktyce Kanadyjskiej i ich zmienność w okresie 1950-1995. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 10, s. 13-40.

– Wibig J. – Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Przegląd Geofizyczny, 45 (2), s. 121-137. pdf

2001

– Boryczka J. – Postęp badań przyczyn zmian klimatu Ziemi w drugiej połowie XX wieku. Prace i Studia Geograficzne, tom 28, s.137-156.

– FiIipiak J. – Zależność zmienności warunków termicznych w Gdańsku od cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Europy i północnej części Oceanu Atlantyckiego. Rocznik Fizyczno-Geograficzny, Uniw. Gdański, tom VI, s. 65-70.

– Kirchenstein M. – Charakterystyka częstości występowania wysokich dobowych sum opadów w zależności od typu cyrkulacji atmosferycznej na obszarze północno-zachodniej Polski. Prace i Studia Geograficzne WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, tom 29, s. 253-259.

– Łupikasza E. – Zmienność wskaźnika nierównomierności opadów w Europie w XX wieku oraz jego związki ze zmiennością wskaźnika NAO. Prace i Studia Geograficzne, tom 29, s. 243-252. pdf  

– Marsz A.A. – Rozkład anomalii temperatury na powierzchni Północnego Atlantyku a wartość zimowego wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej - problem prognozy wartości wskaźnika. Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, 12; 161-217.

– Marsz A.A. – Stan termiczny Północnego Atlantyku a reżim termiczny zim na polskim wybrzeżu Bałtyku (problem długoterminowej prognozy termiki zim). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, s. 1-107. pdf

– Marsz A., Styszyńska A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wydawnictwo WSM, Gdynia, s. 1-101. pdf

– Niedźwiedź T. – Zmienność cyrkulacji atmosfery nad Spitsbergenem w drugiej połowie XX wieku. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 11, s. 7-26.

– Styszyńska A. – Oscylacja Północnego Atlantyku a opady na obszarze Polski. Prace i Studia Geograficzne, tom 29, s. 233-241. pdf  

– Wibig J. – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na rozkład przestrzenny anomalii temperatury i opadów w Europie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 1-208.

2002

– Bednorz, E. – Snow cover in western Poland and macro-scale circulation conditions. International Journal of Climatology, Vol. 22, No. 5, s, 533–541.

– Górniak A., Piekarski K. – Seasonal and multiannual changes of water levels in lakes of Northeastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 11, no. 4, s. 349-354.

– Limanówka D., Nieckarz Z., Pociask-Karteczka J. – The North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in Polish Carpathians. [w:] Interdisciplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monito-ring and Research, FRIEND International Conference, Demanovska Dolina; s. 132-135.

– Marsz A. A., Żmudzka E. – Związki początku termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce z anomaliami temperatury powierzchni wody na Atlantyku Północnym (problem prognozy długoterminowej). Przegląd Geofizyczny, Vol. 47, zeszyt 3-4, s. 165-201.

Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski. red. A.A. Marsz i A. Styszyńska, Wydawca: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2002, 222 s. (artykuły w PDF patrz powyżej - konferencje).

– Wibig J, Głowicki B. – Trends of minimum and maximum temperature in Poland. Climate Research, Vol. 20, s. 123-133.

2003

– Bielec-Bąkowska Z. – Long-term variability of thunderstorm occurrence in Poland in the 20th century. Atmospheric Research, Vol. 67, s. 35-52.

– Filipiak J. – Zależność temperatury powietrza w polskiej strefie brzegowej Morza Bałtyckiego od Oscylacji Północnoatlantyckiej. Wiadomości IMGW, tom 26 (3), 71-85

– Girjatowicz J.P. – The influence of the North Atlantic Oscillation on ice conditions in coastal lakes of the Southern Baltic Sea. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, Vol. 39, No. 1, s. 71-80.

– Girjatowicz J.P. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na temperaturę wody polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geofizyczny, Vol. 48, zeszyt 1-2, s. 45-60.

– Girjatowicz J.P. – Związki temperatury wody na polskich zalewach przybrzeżnych z Oscylacją Północnoatlantycką. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 1, s. 14-17.

– Kaczmarek Z. – The Impact Climate Variability on Flood Risk in Poland. Risk Analysis, 23, s. 559-566. 

– Marsz A.A. – Klimatyczny wskaźnik Prądu Labradorskiego. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 13, s. 43-58. 

– Niedźwiedź T. – Współczesna zmienność cyrkulacji atmosfery, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Spitsbergenie. problemy Klimatologii Polarnej, tom 13, s. 79-92.

– Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D. – Prediction of hydrological extremes by air circulation indices, [w:] Water Resources Systems – Water Availability and Global Change, IAHS Publications, 280, s. 134-141.

– Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D. – The North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in Polish Carpathians. [w:] Interdyscyplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, Technical Documents in Hydrology, 67, s. 225-230.

– Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z. – Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000). Folia Geographica, series Geographica-Physica, 2002-2003, 33-34, s. 89-104. 

– Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej i Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegląd Geofizyczny, 48 (1-2), s. 61-74.

– Stopa-Boryczka M., Boryczka J. – Cykliczne zmiany klimatu Warszawy i ich uwarunkowania. [w:] K. Błażejczyk, B. Krawczyk i M. Kuchcik (red.), Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Prace geograficzne nr 188, s. 75-88.

– Woś A. – Charakterystyczne cechy zim w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku w wybranych typach pogody. [w:] K. Błażejczyk, B. Krawczyk i M. Kuchcik (red.), Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Prace geograficzne nr 188, s. 103-116.  

2004

– Bednorz, E. – Snow cover in eastern Europe in relation to temperature, precipitation and circulation. International Journal of Climatology, Vol. 24, Issue 5, s. 591-601.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M. – Cykliczne wahania temperatury i opadów w Polsce w XIX-XXI wieku. Acta Agrophysica, Vol. 3, Issue 1, s. 21-33.

– Bryś K. – Wieloletnia zmienność termiki gleby we Wrocławiu-Swojcu i jej radiacyjne i cyrkulacyjne uwarunkowania. Acta Agrophysica, Vol 3, Issue 2, s . 209-219.

– Degirmendzić J., Kożuchowski K., Żmudzka E. – Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951-2000 and their relationship to atmospheric circulation. International Journal of Climatology. Vol. 24, Issue 3, s. 291-310.

– Girjatowicz J.P. – Związki Oscylacji Północnoatlantyckiej z warunkami lodowymi polskich jezior przybrzeżnych. [w:] Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne "Przymierze", s. 213-224.

– Niedźwiedź T., Twardosz R. – Long-term variability of precipitation at selected stations in central Europe. Global Change IGBP, No. 11, s. 73-100.

– Panfil M., Dragańska E. – Związki korelacyjne między wskaźnikami NAO według Jonesa i Hurrella a warunkami termicznymi i opadowymi dla Polski Północno-Wschodniej. Acta Agrophysica, 2004, Vol. 3, Issue 1, s. 133-141.

– Styszyńska A., Tamulewicz J. – Warta river discharges in Poznan and atmospheric circulation in the North Atlantic region. Quastiones Geographicae, 23, s. 63-81

– Szwejkowski Z , Dragańska E. , Banaszkiewicz B. – Wpływ wskaźników cyrkulacyjnych Półkuli Północnej na temperaturę i opady w Polsce północno-wschodniej. Acta Agrophysica, Vol. 3, Issue 2, s. 385-392.

– Wrzesiński D. – Flow regimes of rivers of northern and central Europe in various circulation periods of the North Atlantic Oscillation (NAO). XXIII Nordic Hydrological Conference, NHP Report 48, Tallinn, s. 670-679.

– Zblewski S. – Zmiany temperatury wody na Prądzie Zachodniogrenlandzkim w okresie 1982-2003. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 14, s. 29-37.

2005

– Bryś K., Bryś T. – Ekstremalne wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, tom 5, zeszyt 2, s. 11-29.

– Bryś K., Bryś T. – Zmienność klimatu solarnego Wrocławia w latach 1891-2003. [w:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (pod red. A. Kostrzewskiego), Bibl. Monitoringu Środowiska, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 399-408.

– Girjatowicz J.P. – The relationships between the North Atlantic Oscillation and Southern Baltic coast ice conditions. Journal of Coastal Research, Vol. 21, No. 2, s. 281-291.

– Girjatowicz J.P. – Związki wybranych elementów hydrologicznych z Oscylacją Północnoatlantycką w ujściu Odry i na Zatoce Pomorskiej. Czasopismo Geograficzne, tom 76, zeszyt 4, s. 367-382.

– Migała K. – Piętra klimatyczne w górach Europy a problem zmian globalnych. Acta Universitatis Wratislavensis, 2718, Studia Geograficzne 78, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 140 s.

– Nowosad M. – Jeszcze o historii badań Oscylacji Północnego Atlantyku. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki Wodnej, tom 28, nr 1, s. 81-88.

– Wrzesiński D. – Changes of the hydrological regime of rivers of northern and central Europe in various circulation periods of the North Atlantic Oscillation. Quaestiones Geographicae, 24, s. 97-109.

2006

– Bednorz E. – Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce północno-zachodniej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, 57, s. 7-13.

– Boryczka J., Mucha B., Stopa-Boryczka M., Wawer J. – The influence of the North Atlantic Oscillations (NAO) on the climate of Warsaw and Lviv. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, vol. 12, s. 75-80.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Szmajda D. – Cyclic temperature and precipitation fluctuations in Poland in the 19th-21st centuries. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, vol. 12, s. 43-53.

– Girjatowicz J.P. – Wyjaśnienie dotyczące skutków oddziaływania Oscylacji Północnoatlantyckiej na niektóre elementy hydrologiczne w ujściu Odry. Czasopismo Geograficzne, tom 77, zeszyt 3, s. 225-228.

– Grabowska K., Mikulska M. – Dangerous weather phenomena in Europe in the year 2000 and their dependence on circulation. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, vol. 12, s. 67-73.

– Marsz A.A. – W sprawie niektórych interpretacji skutków działania Oscylacji Północnego Atlantyku (NAO). Czasopismo Geograficzne, tom 77, zeszyt 1, s. 220-225.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – O "arktycznych" i "atlantyckich" mechanizmach sterujących zmiennością temperatury powietrza na obszarze Europy i północno-zachodniej Azji. Problemy Klimatologii Polarnej, 16, s. 47-89.

– Pociask-Karteczka J. – Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim rzek. [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, red. J. Trepińska, Z. Olecki. Wyd. IGiGP UJ, Kraków, s. 261-269.

– Pociask-Karteczka J. – River Hydrology and the North Atlantic Oscillation: A General Review. AMBIO, 35 (6), s. 312-314.

2007

– Adamczyk R. – Oscylacja Północnoatlantycka a wielkość zachmurzenia na obszarze Polski. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 185-194.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M. – Ochłodzenia i ocieplenia klimatu Europy w XVIII-XXI wieku i ich przyczyny. Acta Agrophysica, vol. 9(3), s. 555-570.

– Bryś K. – Wieloletnie dobowe zmiany niedosytu wilgotności powietrza w Obserwatorium Wrocław-Swojec. Acta Agrophysica, Vol. 9, Issue 2, s. 307-319.

– Bryś K., Bryś T. – Zmienność klimatu solarnego Wrocławia w latach 1875-2004. Pamiętnik Puławski, 144, IUNiG, Puławy, 13-34.

– Cedro A. – Rola wskaźnika NAO w kształtowaniu przyrostów rocznych sosny zwyczajnej. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 323-330.

– Danilovich I., Wrzesiński D., Nekrasova L. – Impact of the North Atlantic Oscillation on river runoff in the Belarus part of the Baltic Sea basin. Hydrology Research, Vol. 38, Issue 4-5, s. 413-423  2007

– Falarz M. – Snow cover variability in Poland in relations to macro- and mesoscale atmospheric circulation in the twentieth century. International Journal of Climatology, 27, s. 2069-2081.

– Girjatowicz J.P. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na warunki hydrologiczne estuarium Odry. [w:] 60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej: nauki przyrodnicze: II Zachodniopomorski Kongres Nauki. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 39-54.

– Matuszko D. – Zmienność zachmurzenia na podstawie krakowskiej serii obserwacyjnej (1863-2005). [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków,  s. 347-354.

– Ustrnul Z. – Zmienność wskaźnika cyrkulacji zachodniej nad Europą w XX wieku. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 55-63.

– Ustrnul Z., Czekierda D. – Wpływ wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej na średnią temperaturę powietrza w różnych skalach przestrzennych. [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Piotrowicz K., Twardosz R. (eds.), IGiGP UJ, Kraków, s. 75-84.

– Wrzesiński D. – Impact of the North Atlantic Oscillation on features of the hydrological regimes in Europe. Proceedings The Third International Conference on Climate and Water. Finnish Environment Institute SYKE, Helsinki, s. 538-543.

– Zblewski S. – Zmiany temperatury powierzchni Morza Barentsa w latach 1951-2006. Problemy Klimatologii Polarnej, nr 17, s. 61-70.

2008

– Bednorz E. – Fluctuations of snow cover depth in Central European Lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. Quaestiones Geographicae, Vol. 27A, Issue 1, s. 5-18.

– Bednorz E., Wibig J. – Snow depth in eastern Europe in relation to circulation patterns. Annals of Glaciology, Vol. 48, s. 135-149.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Bijak S., Miłaszewska M. – Cyclic changes of climate in Europe during the last millenium according to dendrological data. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, vol. 13, s. 57-66.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Mucha B., Miłaszewska M. – Tendencies in climate changes in Poland and Ukraine during the last centuries and their causes. Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, 2008, vol. 13, s. 77-88.

– Bryś K. – Przebieg dobowy i roczny usłonecznienia we Wroclawiu-Swojcu w latach 1961-2006. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, tom 526, s. 53-63.

– Chabior M., Czarnecka M. – The effect of atmospheric circulation on the occurrence of thaws in Pomerania. Acta Agrophysica, Vol. 11, Issue 1, s. 45-55.

– Girjatowicz J.P. – The relationships of the North Atlantic Oscillation to water temperature along the southern Baltic Sea Coast. International Journal of Climatology, Vol. 28, Issue 8, s. 1071-1086.

– Marsz A.A. – W sprawie genezy Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO). Przegląd Geofizyczny, tom 53, z. 1, s. 3-26.

– Marsz A.A. – Rozmiary i przebieg współczesnego ocieplenia Arktyki w rejonie mórz Barentsa i Karskiego. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 18, s. 35-67. 

– Stach A., Emberlin J., Adams-Groom B., Smith M., Myszkowska D.  – Factors that determine the severity of Betula spp. pollen seasons in Poland (Poznań and Cracow) and the United Kingdom (Worcester and London). International Journal of Biometeorology, Vol. 52, Issue 4, s. 311-321.

– Wrzesiński D. – Impact of the North Atlantic Oscillation on river runoff in Poland. IWRA 13th World Water Congress Montpellier, France, 1–4 September (http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/resource/authors/abs217_article.pdf).

2009

– Bednorz E. – Snow cover occurrence in central European lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. Acta Climatologica et Chorologica, Universitatis Szegediensis, Tomus 42-43, s. 17-28.

– Bednorz E. – Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 129 s.

– Bijak Sz. – North Atlantic Oscillation signal in tree-rings of oak in Poland. Association for Tree-Ring Research, TRACE, Vol. 7,  s. 28-35.

– Falarz M. – Variability of Icelandic Low and Azores High in winter and their influence on climatic conditions in Poland. Bulletin of Geography - Physical Geography Series, No. 2, s. 9-23.

– Kejna M., Araźny A., Maszewski R., Przybylak R., Uscka-Kowalkowska J., Vizi Z. – Daily minimum and maximum air temperature in Poland in the year 21951-2005. Bulletin of Geography - physical geography series, No. 2, s. 35-56.

– Kirschenstein M., Baranowski D. – The influence of North Atlantic Oscillation (NAO) on the air temperature and the total precipitation in Koszalin in 1861-2007. Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline,  tom 13, s. 67-84.

– Kirschenstein M., Baranowski D. – Wahania roczne i tendencje zmian temperatury powietrza w Koszalinie. Słupskie Prace Geograficzne, nr 6, s. 167-178.

– Niedźwiedź T., Twardosz R., Walanus A. – Long-term variability of precipitation series in east central Europe in relation to circulation patterns. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 98, s. 337-350.

– Trusewicz Z., Markowski M., Barańczuk J. – The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne. Limnologica Review 9 (2-3), s. 121-128.

– Wojkowski J., Partyka J. – Warunki śnieżne w Ojcowie. Prądnik - Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, tom 19, s. 75-88.

– Wrzesiński D. – Stabilność reżimu odpływu rzek w Polsce. [w:] Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, red. Jankowski A., Absalon D., Machowski R., Ruman M.,  Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 307-318.

2010

– Czarnecka M., Bąk B., Łabędzki L. – Variability of atmospheric thaw events in the area of Bydgoszcz. Acta Agrophysica, Vol. 184, s. 119-131.

– Koźmiński C., Michalska B. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the extreme air temperature at the Polish Baltic Coast. Acta Agrophysica, 16(1), s. 79-91.

– Łupikasza E., Niedźwiedź T., Twardosz R. – Snowfall in Krakow and its link to atmospheric circulation during the period 1951-2008. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie, Vol. 183 (4): Climate change research, s. 90-107.

– Margonski P., Hansson S., Tomczak M.T., Grzebielec R. – Climate influence on Baltic cod, sprat, and herring stockrecruitment relationships. Progress in Oceanography, vol. 87, nr 1-4, s. 277-288.

– Marsz A.A. – Rola międzystrefowej cyrkulacji południkowej nad wschodnią częścią Atlantyku Północnego w kształtowaniu niektórych cech klimatu Arktyki Atlantyckiej. Problemy Klimatologii Polarnej, 20, s. 7-29.

– Różyński G. – Long-term evolution of Baltic Sea wave climate near a coastal segment in Poland; its drivers and impacts. Ocean Engineering, Vol. 37, Issue 2-3, s. 186-199.

– Siedlecki M. – The atmospheric circulation influence on instability conditions over Europe. Acta Agrophysica, Vol. 184, s. 55-65.

– Wrzesiński D. – Odpływ rzek w Polsce w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne, R. I., Ser. A(A61), s. 129-144.

– Wrzesiński D. – Przestrzenne zróżnicowanie stabilności reżimu odpływu rzek europejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 220 ss.

– Wrzesiński D. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmiany odpływu rzek w Polsce w latach 1951–2000. [w:] Wrzesiński D. (red.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 53-167.

– Zblewski S., Marsz A.A. – Zmiany klimatyczne w Arktyce Kanadyjskiej w ostatnim ćwierćwieczu XX i na początku XXI wieku. Problemy Klimatologii Polarnej, 20, s.45-62.

2011

– Bartoszek K., Węgrzyn A. – Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej. Annales UMCS, sectio B, Vol. 66, nr 1, s: 93-102.

– Czarnecka M. – Zmienność terminów początku i końca pokrywy śnieżnej o różnym czasie zalegania i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Prace i Studia Geograficzne, 47, ZUT Szczecin, s. 109-118.

Degirmendzić J. – Rozkład przestrzenny kwadrantów jet streak w górnej troposferze w okresach dodatniej oraz ujemnej fazy NAO. Przegląd Geofizyczny, tom 56, z. 3-4, s. 149-170.

– Girjatowicz, J.P. – Effects of the North Atlantic Oscillation on water temperature in southern Baltic coastal lakes. Annales of Limnology - International Journal of Limnology, Vol. 47, Issue 1, s. 73-84.

– Górski T., Kozyra J. – Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011-2020. Polish Journal of Agronomy, No. 5, s. 21-28.  

– Kirschenstein M. – The air temperature variations in Szczecin and its dependence on the North Atlantic Oscillation (NAO). Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline, tom 15, s. 5-23.

– Luks B., Osuch M., Romanowicz,R.J. – The relationship between snowpack dynamics and NAO/AO indices in SW Spitsbergen. Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 13, Issue 13, s. 646-654.

– Maszewski R. – Współczynniki korelacji miedzy wybranymi wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej a temperaturą powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w latach 1951-2010. Problemy Klimatologii Polarnej, tom 21, s. 77-90.

– Pociask-Karteczka J. – River runoff response to climate changes In Poland (East-Central Europe). IAHS Publ. 344, s. 182-187.

– Stopa-Boryczka M. , Boryczka J. , Wawer J. , Grabowska K. – Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny. Prace i Studia Geograficzne, 2011, tom 47, s. 409-416.

– Twardosz R., Łupikasza E., Niedźwiedź T. – Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 177 s.

– Wrzesiński D. – Regional differences in the influence of the North Atlantic Oscillation on seasonal river runoff in Poland. Quaestiones Geographicae, tom 30(3), s. 127-136.

– Wrzesiński D., Paluszkiewicz R. – Spatial differences in the impact of the North Atlantic Oscillation on the flow of rivers in Europe. Hydrology Research, 42 (1), s. 30-39.

2012

– Czarnecka M. –  Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej w Polsce. Acta Agrophysica, tom 19 (3), s. 501-514.

Degirmendzić J. – Klasyfikacja górnych pól wiatru w okresach dodatniej i ujemnej fazy oscylacji północnoatlantyckiej. Przegląd Geofizyczny, tom 57, z. 2, s. 157-169.

– Koźmiński Cz., Michalska B. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, tom 84 (3), s. 375-386.

– Twardosz R., Łupikasza E., Niedźwiedź T., Walanus A. – Long-term variability of occurrence of precipitation forms in winter in Kraków, Poland. Climatic Change, Vol. 113, No. 3/4, s. 623-638

– Zieliński M. – Zastosowanie regresji wielokrotnej w modelowaniu średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej. Przegląd Geofizyczny, z. 1, s. 85-95.

2013

– Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J. – The occurrence of atmospheric thaw in Poland over the last 50 years. Geographia Polonica, Vol. 86, Issue 4, s. 327-340.

– Kirschenstein M. – The characteristics of temperature changes in Koszalin in winter season from 1850 to 2010 and their relation to North Atlantic Oscillation. Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and Protection of the Coastline, tom 17, s. 35-52.

– Kirschenstein M. – Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce. Wyd. Akademia Pomorska, Słupsk. s. 1-238.

– Marsz A.A. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na wzrost temperatury powietrza nad Polską w warunkach zmiennych zasobów ciepła w Atlantyku Północnym. Przegląd Geofizyczny, tom 58, zeszyt 3-4, s. 127-143.

– Olechwir T., Tarka R. – Wpływ zmian klimatycznych na odpływ całkowity i podziemny na przykładzie zlewni rzecznych Sudetów i ich przedpola. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, tom 456 (Hydrogeologia), z. 14/2, s. 443-449.

– Stramska M., Chudziak N. – Recent multiyear trends in the Baltic Sea level. Oceanologia, Vol. 55, Issue 2, s. 319-337.

– Wrzesiński D. – Entropia odpływu rzek w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, Studia i Prace z Geografii i Geologii 33, s. 1-204.

– Wrzesiński D., Ptak M., Baczyńska A. – Effect of the North Atlantic Oscillation on ice phenomena on selected lakes in Poland over the years 1961–2010. Quaestiones Geographicae, Vol. 32, Issue 3, s. 119-128.

2014

– Bartoszek K. – Relacje między cyrkulacją atmosferyczną a przezimowaniem rzepaku na Lubelszczyźnie. Agronomy Science (Annales UMCS, sectio E - Agricultura), Vol. 69, nr 4, s. 39-48.

– Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Kossowska-Cezak U., Wawer J. –  Zależność najniższych i najwyższych średnich dobowych wartości temperatury powietrza od aktywności Słońca (na przykładzie Warszawy, 1951-2010). Prace i Studia Geograficzne, tom 56, s. 67-95.

– Świątek M. – Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania ciepłych miesięcy zimowych na obszarze pobrzeży południowobałtyckich. Prace Geograficzne, nr 139, s. 43-56.

– Tomczyk A.M. – Wpływ wielkoskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie. Acta Geographica Silesiana, tom 15, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 65-69.

2015

– Bartoszek K., Siluch M., Bednarczyk P. – Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing, Vol. 48, Issue 1, s. 327-344.

– Marsz A. – Model zmian powierzchni lodów morskich Arktyki (1979-2013) – zmienne sterujące w modelu minimalistycznym i ich wymowa klimatyczna. Problemy Klimatologii Polarnej, 25, 249-334.

– Marsz A., Styszyńska A. – Zmienność ciśnienia atmosferycznego w Arktyce Atlantyckiej a temperatura powietrza w Polsce. Przyczynek do przejawów "monsunu europejskiego". Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, s. 3-25.

– Marsz A., Styszyńska A. – Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, vol. 6, nr 4 (22). s. 118-127.

– Tomczyk A.M. – Impact of macro-scale circulation types on the occurrence of frosty days in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 9, s. 55-65.

– Wrzesiński D., Ogór T., Plewa K. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na przepływy rzek w dorzeczu górnej Wisły. Badania Fizjograficzne, R. VI – seria A – Geografia Fizyczna (A66), s. 195-203.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the thermal characteristics of lakes in Poland. Acta Geophysica, 63(3), s. 863-883.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M., Skowron R. – Effect of the North Atlantic Oscillation on the pattern of lake ice phenology in Poland. Acta Geophysica, 63 (6), s. 1664-1684.

2016

– Jokiel P. – Przepływy i odpływy maksymalne w środkowej Polsce. Geography and Turism, Vol. 4, No. 2, s.7-21.

– Glądalski M., Wawrzyniak J., Bańbura M., Kaliński A., Markowski M., Skwarska J., Zieliński P., Bańbura J. – Long-term changes in Population density of Nest-box Breeding Great Tits and Blue Tits in two contrasting Habitats in Central Poland. Polish Journal of Ecology, tom 64, nr 3, s. 399-408.

– Kasprzyk I. – The variation of the onset of Betula pendula (Roth.) flowering in Rzeszów, SE Poland: fluctuation or trend? Acta Agrobotanica, Vol. 69, No. 2, s. 1-10, DOI: 10.5586/aa.1667.

– Łupikasza E. – Air-mass and frontal extreme precipitation occurrence and the North Atlantic Oscillation (NAO). [w:] The Climatology of Air-Mass and Frontal Extreme Precipitation: Study of meteorological data in Europe. Springer International Publishing Switzerland, s. 161-180.

– Margoński P. – Czynniki środowiskowe warunkujące rekrutację ryb w południowym Bałtyku – kierunki badań. 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego - tom II - Stan środowiska południowego Bałtyku, Wyd. MIR Gdynia, s. 7-12.

– Migała K., Urban G., Tomczyński K. – Long-term air temperature variation in the Karkonosze mountains according to atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 125, Issue 1-2, s. 337-351.

– Szmeja J., Gałka-Kozak A., Styszyńska A., Marsz A.A. – Early spring warming as one of the factors responsible for expansion of aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula delta (south Baltic Sea coast). Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology: Official Journal of the Societa Botanica Italiana, vol. 150, nr 3, s. 532-539.

– Szwed M., Kundzewicz Z.W., Mezghani A. – Variability of snow cover and frost depth at the Potsdam station, Germany. Geografie, Vol. 121, Issue 4, s. 493-520.

– Świątek M. – Effects of NAO on the climatic water budget at the Polish southern Baltic coast. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 11, s. 17-25.

– Tomczyk A.M. – Thermal conditions relative to atmospheric circulation in the Christmas period in Poland. Quaestiones Geographicae, Vol. 35, Issue 1, s. 47-56.

– Wrzesiński D., Choiński A., Ptak M. – Effect of North Atlantic Oscillation on the hydrological conditions of Lake Morskie Oko (Carphatian Mountains). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 10; s. 95-105.

– Wrzesiński D., Waszczak K., Plewa K. – Odpływ rzeczny w zlewni górnej i środkowej Odry w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne, R. VII, Seria A – Geografia Fizyczna (A67), s. 317-329.

2017

– Bartoszek K. – The main characteristics of atmospheric circulation over East-Central Europe from 1871 to 2010. Meteorology and Atmospheric Physics, Vol. 129, Issue 2, s. 113-129.

– Bryś K. – Zmienność cech solarnych agroklimatu Niziny Śląskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo, Vol. 121, No. 624, s. 15-31.

– Kirschenstein M., Chlost I. – The characteristic of temperature changes in north-western Poland from 1951 to 2015 and their relation to North Atlantic Oscillation. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, No. 41, s.597-604.

– Łukaszewicz J.T. – Przebieg i charakter zjawisk lodowych na wybranych odcinkach rzek Przymorza o wysokim stopniu antropopresji na tle zmian klimatycznych zachodzących w strefie brzegowej Bałtyku. Acta Scientiarum Polonorum Architectura, tom 16 (1), s. 93-113.

– Łukaszewicz J.T., Jawgiel K. – Zmienność częstości i charakteru przebiegu zjawisk lodowych na rzece Parsęcie w aspekcie zmian klimatycznych. Badania Fizjograficzne, r. VIII – seria A – Geografia Fizyczna (A68), s. 79-98.

– Plewa K., Wrzesiński D. – Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na zmiany stabilności reżimu stanów wody jezior w Polsce. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna 68, s. 127-138.

– Rutkowska A., Willems P., Onyutha C., Młocek W. – Temporal and spatial variability of extreme river flow quantiles in the Upper Vistula River basin, Poland. Hydrological Processes, Vol. 31, Issue 7, s. 1510-1526.

– Stanisławczyk B. – Wieloletnia dynamika odpływów charakterystycznych z wybranych zlewni Polski w świetle zmian indeksu NAO. Przegląd Geograficzny, 89, z. 3, s. 413-428.

– Szwed M., Pińskwar I., Kundzewicz Z.W., Graczyk D., Mezghani A. – Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica, Vol. 65, No. 1, s. 65-76.

– Wrzesiński D., Ptak M. –  An investigation of water level fluctuations in Polish lakes in various phases of the winter North Atlantic Oscillation. Geology, Geophysic and Environment, Vol. 43, No. 2, s. 151-163.

2018

– Bartoszek K. – Long-term relationships between air flow indices and air temperature over Southeast Poland. Idojaras, Vol. 122, No. 2, s. 101-118.

– Graf R., Łukaszewicz J.T., Jawgiel K. – Analiza struktury i czasu trwania zjawisk lodowych na Warcie na tle warunków termicznych w okresie 1991–2010. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom 18, zeszyt 4 (64), s. 5-28.

– Kossowska-Cezak U., Twardosz R. – Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951-2015). Prace Geograficzne, nr 153, s. 69-87.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Przebieg temperatury zim na obszarze Polski w latach 1720-2015. Prace Geograficzne UJ, tom 155, s. 85-138.

– Pastuszak M., Bryhn A.C., Hakanson L., Stalnacke P., Zalewski M., Wodzinowski T. – Reduction of nutrient emission from Polish territory into the Baltic Sea (1988-2014) confronted with real environmental needs and international requirements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 47, Issue 2, s. 140-166.

– Ptak M., Tomczyk A.M., Wrzesiński D. – Effect of Teleconnection Patterns on Changes in Water Temperature in Polish Lakes. Atmosphere, Vol. 9 (66), s. 1-18, doi:10.3390/atmos9020066.

– Świerczyńska-Chlaścik M., Niedzielski T. – Is it possible to built accurate long-term forecasts of the North Atlantic Oscillation (NAO) index based solely on sea level changes? 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria, p.10159.

– Tomczyk A.M. – Noce mroźne w Poznaniu i ich cyrkulacyjne uwarunkowania. Badania Fizjograficzne R. IX, Seria A – Geografia Fizyczna (A69), s.225-238.

– Wrzesiński D. – Typologia reżimu odpływu rzek w Polsce w różnych fazach Oscylacji Północnoatlantyckiej. Badania Fizjograficzne R. IX, Seria A – Geografia Fizyczna (A69), s. 249-261.

– Wrzesiński D., Ptak M., Plewa K. – Effect of the North Atlantic Oscillation on water level fluctuations in lakes of northern Poland. Geographia Polonica, Vol. 91, Issue 2, s. 243-259.

2019

– Bednorz E., Czernecki B., Tomczyk A.M. Półrolniczak M. – If not NAO then what? – regional circulation patterns governing summer air temperatures in Poland. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 136, Issue 3-4, s. 1325-1337.

– Bryś K., Bryś T. – Multi-annual variability of global solar radiation in the agricultural part of Lower Silesia (SW Poland) and its relationship to the North Atlantic Oscillation. Meteorology Hydrology and Water Management, Vol. 7, Issue 2, s. 13-25.

– Duliński M., Różański K., Pierchała A., Gorczyca Z., Marzec M. – Isotopic composition of precipitation in Poland: a 44-year record. Acta Geophysica, Vol. 67, no. 6, s. 1637-1648.

– Graf R., Wrzesiński D. – Relationship between Water Temperature of Polish Rivers and Large-Scale Atmospheric Circulation. Water, Vol. 11, Issue 8, s.1-30, doi:10.3390/w11081690.

– Kundzewicz Z.W., Szwed M., Pińskwar I. – Climate Variability and Floods-A Global Review. Water, Vol. 11, 1399. https://doi.org/10.3390/w11071399.

NAO - jej istota, przyczyny i konsekwencje  – red.: A. Styszyńska, M. Błaś, K. Migała, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Wrocław, 100 s. (artykuły w PDF patrz powyżej - konferencje).

– Plewa K., Perz A., Wrzesiński D. – Links between Teleconnection Patterns and Water Level Regime of Selected Polish Lakes. Water, Vol. 11, Issue 7, 1330; doi:10.3390/w11071330.

– Ptak M., Tomczyk A.M., Wrzesiński D., Bednorz E. – Effect of teleconnection patterns on ice conditions in lakes in lowland Poland. Theoretical and Applied Climatology, 138, s. 1961-1969.

– Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., Bednorz E. – The effect of macro-scale circulation types on the length of the growing season in Poland. Meteorology and Atmospheric Physics, Vol. 131, s. 1315-1325.

2020

Głogowski A., Bryś K., Bryś T.  Influence of NAO on forming the UTCI index in Kłodzko. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 142, No. 3-4, s. 1555-1567.

Kulesza K. Influence of air pressure patterns over Europe on solar radiation variability over Poland (1986-2015). International Journal of Climatology, Vol. 41, Issue S1, s.E354-E367.

– Osińska M., Jędrasik J. – Atlantic Oscillation indices in meridional distribution. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 141, No. 3-4, s. 1367–1382.

Solarski M., Rzętała M. Ice Regime of the Kozłowa Góra Reservoir (Southern Poland) as an Indicator of Changes of the Thermal Conditions of Ambient Air. Water, Vol. 12, Art. No.2435), doi: 10.3390/w12092435

Świerczyńska-Chlaścik M., Niedzielski T. Forecasting the North Atlantic Oscillation Index using altimetric sea level anomalies. Acta Geodaetica and Geophysica, 55, 531-553, doi: 10.1007/s40328-020-00313-5 

 Twardosz R., Kossowska-Cezak U. Winter air temperature in Warsaw depending on the NAO index and the regional circulation. Időjárás, Vol. 124, No. 1, s. 97-111.

2021

– Kożuchowski K., Wibig J. – Variation of the North Atlanic Oscillation according to Hurrell’s NAODJFM index (1864-2019). Przegląd Geofizyczny, rocznik LXVI, zeszyt 3-4, s.137-160.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Intensywność cyrkulacji termohalinowej na Atlantyku Północnym a susze w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, 66.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 63-80, DOI: 10.48128/pisg/2021-66.1-05.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Wpływ znaku faz NAO w okresie zimowym na bilans wodny i możliwości wystąpienia suszy w ciepłej porze roku na obszarze Polski. Annales UMCS, sectio B, Vol. 76, s. 127-143.

– Marsz A.A., Styszyńska A., Bryś K., Bryś T. – Role of internal variability of climate system in increase of air temperature in Wrocław (Poland) in the years 1951-2018. Quaestiones Geographicae, Volume 40, Issue 2, s. 109-124.

– Norel M., Kałczyński M., Pińskwar I., Krawiec K., Kundzewicz Z.W. – Climate Variability Indices - A Guided Tour. Geosciences, Vol. 11, 128. https://doi.org/10.3390/geosciences11030128 (s. 1-28).

– Norel M., Kałczyński M., Pińskwar I., Krawiec K., Kundzewicz Z.W. – Climate Variability Indices - A Guided Tour. Suplementary Material. Geosciences, Vol. 11, 128. https://doi.org/10.3390/geosciences11030128 (s. 1-14).

– Tomczyk A.M., Bednorz E., Szyga-Pluta K. – Changes in air temperature and snow cover in Winter in Poland. Atmosphere 2021, 12, 68 (s. 1-19). https://doi.org/10.3390/atmos12010068

2022

– Kalbarczyk R., Kalbarczyk E. – Spring Precipitation Deficiency in Poland and Its Temporal and Spatial Variability in the Context of Agricultural Needs. Agronomy 2022, 12(1), 158; https://doi.org/10.3390/agronomy12010158  

– Marsz A., Sobkowiak L., Styszyńska A., Wrzesiński D. – Causes and course of climate change and its hydrological consequences in the Greater Poland region in 1951-2020. Quaestiones Geographicae, Vol. 41, Issue 3, s. 183-206.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Air Temperature in Poland from 1931 to 2020. Are the changes antropogenic or normal? Automatyka – Elektryka – Zakłócenia, vol. 13, nr 1 (47), marzec, s. 36-44.

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Proces ocieplenia w Polsce – przebieg i przyczyny (1951-2018). Przejaw wewnętrznej dynamiki systemu klimatycznego czy proces antropogeniczny? Prace i Studia Geograficzne. Uniwersytet Warszawski, tom 67.2, s. 51-82

– Piotrowski P. – Temperatura powietrza w Polsce podczas adwekcji z sektora zachodniego. Przegląd Geofizyczny, tom 67, z. 3-4, s.119-133.

– Tomczyk A.M., Miś F. – Zimowe ekstrema termiczne w Polsce i ich cyrkulacyjne uwarunkowania. Badania Fizjograficzne,tom 13, nr A 73 (Geografia Fizyczna), s. 193-205. 

– Wrzesiński D., Marsz A., Sobkowiak L., Styszyńska A. – Response of Low Flows of Polish Rivers to Climate Change in 1987-1989. Water, 14(18), 2780, https://doi.org/10.3390/w14182780

2023

– Gołębiewski I., Remisiewicz M. – Carry-over effects of climate variability at breeding and non-breeding grounds on Spring migration in the European Wren Troglodytes troglodytes at the Baltic Coast. Animals, 13, 2015, https://doi.org/10.3390/ani13122015

Kożuchowski K.,Wibig J. – Wybrane charakterystyki statystyczne zmienności wskaźnika NAO według Hurrella (1864-2019). Przegląd Geofizyczny, tom 68, zeszyt 1-2, s. 3-28. https://ptgeof.pl/wp-content/uploads/2023/06/KozuchowskiWibig.pdf

– Marsz A.A., Styszyńska A. – Zmiany ciśnienia atmosferycznego nad Morzem Barentsa i ich wpływ na cyrkulację atmosferyczną w atlantycko-europejskim sektorze cyrkulacyjnym. Przegląd Geofizyczny, tom 68, zeszyt 3-4, s. 83-111. https://ptgeof.pl/wp-content/uploads/2023/12/Marsz_Styszynska.pdf

– Wolski T., Wiśniewski B. – Characteristics of seasonal changes of the Baltic Sea extreme sea levels. Oceanologia, vol. 65, issue 1, s. 151-170, https://doi.org/10.1016/j.oceano.2022.02.006

2024

– Miś F. Effect of teleconnection patterns on cloudiness in winter in Poland. IDŐJÁRÁS - Quarterly Journal of the HungaroMet Hungarian Meteorological Service, Vol. 128, No. 1, January – March, s. 27-39.