Klimat gór

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających on-line materiały dotyczące
kształtowania klimatu obszarów górskich oraz listę ciekawych publikacji z tego zakresu

 

Cyrkulacyjne uwarunkowania przestrzennego rozkładu temperatury powietrza na terenie zróżnicowanym morfologicznie na przykładzie Sudetów
Hanna Ojrzyńska

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw. Wrocławskiego, tom 36, Wrocław, 2015, 353 s.
Adres: http://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/publikacje-rozprawy-naukowe-igrr/rozprawy_36.pdf
W pracy przeanalizowano zależności pomiędzy cyrkulacyjnymi i topoklimatycznymi determinantami zróżnicowania przestrzennego temperatury powietrza (na poziomie 850 hPa) w obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu (Sudety i ich najbliższe otoczenie) na podstawie materiału z okresu 1991-2010.

Wiatr w Karpatach Polskich
Tadeusz Niedźwiedź, Michał Orlicz, Jadwiga Obliczowa

IGiPZ PAN, 1985, Dokumentacja Geograficzna z. 6, 90 s.
Adres: https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/26918?id=26918
Pierwsza monografia anemologiczna całych Karpat polskich. W monografii tej uwzględniono obszerny materiał liczbowy pochodzący z 84 stacji z terenu Karpat za okres 10-lecia 1961-1970. Zasadniczą treścią monografii są zestawienia tabelaryczne dotyczące liczbowych parametrów, takich jak: częstość głównych kierunków wiatru, średnie prędkości wiatru, częstość występowania cisz, częstość prędkości wiatru > 10 m/s, > 15 m/s, > 20 m/s, maksymalne prędkości wiatru i przebieg dobowy prędkości wiatru. Zestawienia tabelaryczne zostały poprzedzone krótką charakterystyką rozmieszczenia stacji na tle głównych jednostek geomorfologicznych i typów rzeźby terenu, omówieniem metod opracowania i dotychczasowego stanu wiedzy o wiatrach w Karpatach.

Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej - zbiór komputerowy - 2017
Tadeusz Niedźwiedź

Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec.
Adres: http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/nauka/kalendarz-typow-cyrkulacji/
Obszar opracowania kalendarza: 49 - 51 N, 18 - 24 E, okres: 01.09.1873 - 14.10.2017. Omówienie kalendarza znajduje się w pracy tego autora: Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły (Rozprawy habilitacyjne UJ nr 58, Kraków, 1981, 165 s.).

Stosunki termiczne Beskidu Niskiego (Metoda charakterystyki reżimu termicznego gór)
Mieczysław Hess, Tadeusz Niedźwiedź, Barbara Obrębska-Starklowa

Prace Geograficzne nr 123, IGiPZ PAN, Ossolineum Wrocław, 1977, 101 s.
Adres: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/5422/edition/623/content
Charakterystyka stosunków termicznych Beskidu Niskiego i jego przedpola oparta jest na codziennych obserwacjach temperatury powietrza z okresu 1951-1970 na 15 stacjach meteorologicznych. Zróżnicowanie termiczne Beskidu Niskiego przedstawiono za pomocą rozkładu średnich dobowych, maksymalnej i minimalnej temperatury w miesiącu i wieloleciu. Wyróżniono termiczne pory roku, stopniodni okresu wegetacyjnego, długość okresu wegetacyjnego i bezprzymrozkowego. Określono niektóre prawidłowości zróżnicowania stosunków termicznych w górach.

O prawidłowościach piętrowego zróżnicowania stosunków klimatycznych w Sudetach
Mieczysław Hess, Tadeusz Niedźwiedź, Barbara Obrębska-Starklowa

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1980, Z. 71, Prace Geograficzne 8, s. 167-[201], 167-201 s.
Adres: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4497/14--O-prawidlowosciach--Hess--Niedzwiedz--Obrebska-Starklowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Charakterystyka stosunków termicznych w Sudetach oparta na danych obserwacyjnych z 25 stacji położonych w Sudetach i na ich przedpolu z okresu 1956-1965. W pracy omówiono wpływ rzeźby terenu na zróżnicowanie temperatury powietrza, liczbę dni z charakterystycznymi wartościami temperatury, termiczne pory roku, stosunki opadowe i charakterystyki reżimu pokrywy śnieżnej. Porównano również stosunki klimatyczne w Sudetach i Karpatach Zachodnich.

Struktura przestrzenna elementów pogody Alp i Karpat w świetle informacji satelitarnej NOAA - dolna troposfera oraz powierzchnia Ziemi
Artur Widawski

Teledetekcja środowiska, vol. 40, 2014, s. 5-27.
Adres: http://geoinformatics.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/26/2014/03/TS_v40_Widawski.pdf
Strukturę przestrzenną elementów pogody Alp i Karpat scharakteryzowano na podstawie studium przypadków z 16-05-2000 oraz 16-11-19999 roku. W pracy porównano wartości temperatury powietrza zmierzonej punktowo na stacjach synoptycznych z wartościami temperatury radiacyjnej zmierzonej przestrzennie (powierzchnia piksela) o współrzędnych geograficznych lokalizacji danych stacji w Alpach i Karpatach. Wyjaśniono kwestie piętrowości termicznej w górach, występowanie inwersji temperatury, mgieł i niskich chmur Stratus.

Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego
Anita Bokwa (red.),

Prace Geograficzne, z. 119, 2008
Adres: https://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000123?&page=Klimatologia
Tom zawiera artykuły prezentujące wyniki badań wpływu makroskalowych warunków pogodowych na kształtowanie się struktury mezoklimatów Pogórza Wielickiego. Artykuły zawarte w tomie prezentują zmienność zarówno czynników ogólnocyrkulacyjnych, jak i struktury mezo- i mikroklimatycznej na Pogórzu Wielickim w wybranych pięcioleciach oraz wzajemne powiązania obu tych elementów, a także zagadnienia metodyczne związane z pomiarami i ich opracowaniem.