Podręczniki WMO

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do podręczników, przewodników, materiałów pomocniczych i raportów technicznych dotyczących meteorologii i klimatologii dostępnych on-line (PDF) na stronach WMO - Światowej Organizacji Meteorologicznej.

 

WMO-No. 364. Guide to Climatological Practices, 2018
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=5668#.XhXTtrigUwB
Pierwszy rozdział zawiera informacje na temat systemu klimatycznego oraz organizacji i funkcjach krajowej służby klimatycznej. Pozostała część podręcznika jest podzielona na sześć rozdziałów: Obserwacje klimatu, projektowanie sieci obserwacyjnej sieci, oprzyrządowanie stacji; Zarządzanie danymi klimatycznymi; Określenie cech klimatu na podstawie zbiorów danych; Metody statystyczne i analiza zbiorów danych; Produkty klimatyczne (scenariusze i modele); Rozpowszechnianie informacji klimatycznych. Procedury opisane w podręczniku zostały zaczerpnięte z decyzji WMO dotyczących standardów, zalecanych praktyk i procedur, przepisów technicznych oraz wytycznych i raportów Światowego Kongresu Meteorologicznego. Linki na końcu każdego rozdziału zawierają listy odpowiednich publikacji WMO i innych publikacji w dziedzinie klimatologii. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej i chińskiej.

WMO-No. 364. Compendium of meteorology - for use by class I and II Meteorological Personnel:
Volume I, part 1 - Dynamic meteorology, 1973
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7077#.XhW-ALigUwA
Volume I, part 2 - Physical meteorology, 1973
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7078#.XhW_XLigUwA
Volume I, part 3 - Synoptic meteorology, 1978
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7079#.XhXAYLigUwA
Volume II, part 1 - General hydrology, 1977
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7091#.XhXBYbigUwA
Volume II, part 2 - Aeronautical meteorology, 1978
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7092#.XhXBurigUwA
Volume II, part 3 - Marine meteorology, 1979
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7093#.XhXCubigUwA
Volume II, part 4 - Tropical meteorology, 1979
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7094#.XhXDGLigUwA
Volume II, part 5 – Hydrometeorology, 1984
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7095#.XhXDtbigUwA
Volume II, part 6 - Air chemistry and air pollution meteorology, 1985
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7096#.XhXELLigUwA
Według WMO to wieloczęściowe kompendium jest przeznaczone dla studentów otrzymujących wykształcenie wyższe z zakresu meteorologii. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. 

WMO-No. 1194. Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting, 2017
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=16963#.XhXZsrigUwA
Kompendium wiedzy na temat cyklonów tropikalnych: warunków powstawania, obszarów tworzenia, współczesnych metod prognozowania. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.

WMO-No. 1173. Handbook of Drought Indicators and Indices, 2016
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=19498#.XhXeoLigUwA
W podręczniku omówiono najczęściej stosowane wskaźniki suszy, które są stosowane w regionach podatnych na suszę, w celu usprawnienia systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i dostarczania informacji w celu wsparcia polityki zarządzania suszą opartej na ryzyku i o plany gotowości. Podręcznik skierowany jest do tych, którzy sami chcą generować wskaźniki i indeksy, a także do tych, którzy po prostu chcą uzyskać i korzystać z produktów, które są generowane gdzie indziej. Jest przeznaczony do użytku przez lekarzy zajmujących się ogólnie suszą (na przykład służby meteorologiczne / hydrologiczne i ministerstwa, osoby zarządzające zasobami i innych decydentów na różnych poziomach) i ma służyć jako punkt wyjścia, pokazując, które wskaźniki / wskaźniki są dostępne i które są umieszczane w praktyce na całym świecie. Ponadto podręcznik został opracowany z myślą o procesach zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej i chińskiej.

WMO-No. 134. Guide to Agricultural Meteorological Practices, 2010
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12113#.XhXjILigUwA
Obszerny podręcznik agrometeorologii omawiający w 17 rozdziałach najważniejsze praktyki i procedury stosowane w meteorologii rolniczej, m.in.: zakres, instrumenty i sposoby obserwacji prowadzonych na rolniczych stacjach meteorologicznych, sposoby opracowania i analizy statystycznej danych agrometeorologicznych, aplikacje GIS stosowane w meteorologii rolniczej, prognozy pogody i klimatu dla rolnictwa, prognozy agrometeorologiczne (bilansu wody w glebie: oceny i prognozy wilgotności, ewapotranspiracji rzeczywistej, różnych wskaźniki suszy, potencjalnej biomasy i wydajności referencyjnej), oceny ryzyka w planowaniu rolnych związanego z klimatem i pogodą, wpływ zmian klimatu na produkcję rolną. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.

WMO-No. 1090. Standardized Precipitation Index User Guide, 2012
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=13682#.XhXo6LigUwA
Przez lata toczyło się wiele dyskusji na temat tego, jakie wskaźniki suszy powinny być stosowane w danym klimacie i do jakiego zastosowania. Opracowano wiele definicji i wskaźników susz oraz podjęto próby dostarczenia wskazówek w tej sprawie. Ten podręcznik użytkownika dotyczący znormalizowanego wskaźnika opadów powinien pomóc krajom i instytucjom zrozumieć, w jaki sposób obliczać i stosować SPI w celu opracowania lub dalszego ulepszenia własnych możliwości monitorowania suszy i wczesnego ostrzegania. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej i chińskiej.

WMO-No. 1076. Guide to Storm Surge Forecasting, 2011.
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=6648#.XhXrpbigUwA
Krajowe służby meteorologiczne i hydrologiczne (NMHS) w coraz większej liczbie krajów morskich są aktywnie zaangażowane w świadczenie usług prognozowania sztormów dla szerokiego zakresu działań morskich i przybrzeżnych, w szczególności w zakresie obrony wybrzeży, żeglugi, rybołówstwa, wydobycia na morzu, handel, inżynieria przybrzeżna, budownictwo i rekreacja. W niniejszym przewodniku zwrócono uwagę na podatność na zagrożenia obszarów przybrzeżnych narażonych na gwałtowne burze, koncentrując się na prognozowaniu ryzyka, oprócz prognozowania zagrożeń. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.

WMO-No. 8. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 2018
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.XhUnMbigUwB
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.XhW5obigUwA
Adres: https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html
Dostępna wersja PDF podręcznika w całości (edycja 2018 - wersja A i wersja B - dwa pierwsze adresy) lub poszczególne rozdziały (edycja 2014 z uzupełnieniami 2017 - trzeci adres). Przewodnik omawia większość instrumentów, systemów i metod używanych przy pomiarach meteorologicznych. Dostarcza informacji o najlepszych praktykach, procedurach i podstawowych możliwościach przyrządów i systemów, aby pomóc krajowym służbom meteorologicznym i hydrologicznym oraz innym zainteresowanym użytkownikom obsługującym systemy obserwacyjne w przygotowaniu podręczników i procedur w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb pomiarowych i obserwacje. W podręczniku omówiono najważniejsze wymagania i zalecenia oraz właściwości konkretnego przyrządu lub systemu pomiarowego, zapewniając tym samym szerokie obszary do dalszego rozwoju. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i arabskiej.

WMO-No. 1165. Guide to the WMO Integrated Global Observing System, 2019
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20026#.XhW2b7igUwB
Przewodnik zawiera materiały dotyczące niektórych nowych przepisów związanych z WIGOS. Odpowiednie tematy obejmują nowy system identyfikacji stacji WIGOS, nowe wymagania dotyczące rejestrowania i dostarczania metadanych przewidzianych w standardzie WIGOS Metadata, nowe narzędzie do analizy i oceny możliwości systemu obserwacyjnego (OSCAR), które powinno być wykorzystywane przez członków do dostarczania metadanych do globalnej kompilacji WMO, nowe zasady projektowania sieci obserwacyjnych, wdrożenie WIGOS na poziomie krajowym, partnerstwa danych WIGOS, regionalne centra WIGOS i system monitorowania Inga jakości danych WIGOS w odniesieniu do obserwacji naziemnych. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej i chińskiej.

WMO-No. 488. Guide to the Global Observing system, 2010 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12516#.XhW367igUwA
Głównym celem tego przewodnika jest dostarczenie praktycznych informacji na temat rozwoju, organizacji, wdrażania i działania globalnego systemu obserwacji w celu zwiększenia zarówno uczestnictwa poszczególnych członków w systemie, jak i korzyści, jakie mogą z niego uzyskać. Przewodnik wyjaśnia i opisuje praktyki, procedury i specyfikacje Globalnego Systemu Obserwacyjnego i ma na celu pomoc personelowi technicznemu i administracyjnemu krajowych służb meteorologicznych odpowiedzialnym za sieci stacji obserwacyjnych w przygotowaniu krajowych instrukcji dla obserwatorów. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i chińskiej.

WMO-No. 558. Manual on Marine Meteorological Services
Volume I - Global Aspects: Annex VI to the WMO Technical Regulations, 2012 (uzupełnienia 2018)
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=9784#.XhUo5bigUwA
Podręcznik ten ma na celu ułatwienie współpracy w zakresie międzynarodowej koordynacji morskich służb meteorologicznych (MMS); do określenia obowiązków członków w zakresie wdrażania wiadomości MMS; oraz w celu zapewnienia jednolitości praktyk i procedur stosowanych w celu ich osiągnięcia. Ma również na celu ułatwienie rozwoju odpowiedniego wsparcia ze strony World Weather Watch (WWW) dla wiadomości MMS. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

WMO-No. 471. Guide to marine meteorological services, 2018
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=7469#.XhXWbrigUwA
Uzgodnione na szczeblu międzynarodowym metody świadczenia usług na rzecz społeczności morskiej na całym świecie są opisane w Podręczniku morskich usług meteorologicznych (WMO nr 558), tom I. Celem niniejszego Przewodnika jest uzupełnienie Podręcznika poprzez: (a) opis wymagań dla różnych rodzajów usług; (b) Wyjaśnienie uzasadnienia uzgodnionych metod świadczenia usług; (c) Udzielanie wskazówek, jak założyć i utrzymywać morskie służby meteorologiczne. Podręcznik ma taką samą strukturę jak WMO-No,558. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

WMO-No. 306. Manual on Codes - International Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations
Volume I.1,  Part A – Alphanumeric Codes, 2019 edition
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=13617#.YCm5j7iDHTQ
Volume I.2, Part B – Binary Codes, Part C – Common Features to Binary and Alphanumeric Codes, 2015 (uzupełnienia 2017)
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=10684#.XhXPwbigUwA
Volume I.3, Part D – Representations derived from data models 2019 edition, Updated in 2021
Adres: https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=19508#.YBv_5biDHTQ
T
om I zawiera międzynarodowe kody WMO dla danych meteorologicznych (w tym opis kluczy: FM 12–XIV Ext. SYNOP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na manualnych stacjach lądowych oraz FM 13–XIV Ext. SHIP - do kodowania obserwacji meteorologicznych na stacjach morskich - statkach) i innych danych geofizycznych związanych z meteorologią; stanowi załącznik II do przepisów technicznych WMO i dlatego ma status przepisu technicznego. W tomie I.1 - część A w załączniku IV pokazany jest aktualny układ znaków i symboli graficznych w modelu stacji oraz tablice symboli pogody bieżącej (ww) i zachmurzenia stosowanych na mapach pogody. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. W tomie I.3 opublikowało uzupełniony manual kodów meteorologicznych.


WMO-No. 1200. Guide to Aircraft-based Observations, 2017
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20116#.XhXclrigUwA
Poradnik lotniczych obserwacji meteorologicznych. Zalecenia ICAO. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.

WMO-No. 798. Aerodrome reports and forecasts: A Users’ Handbook to the Codes, 2019
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=716#.XhXYbLigUwA
Przewodnik po meteorologicznych kodach meteorologicznych METAR, SPECI i TAF, mających zastosowanie w dniu 8 listopada 2018 r., zaktualizowanym w wyniku dostosowania przepisów technicznych (WMO nr 49), tom II - Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej - części I i II, z poprawką 78 do załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Skierowany jest do szerokiego grona użytkowników, takich jak piloci, dyspozytorzy lotów, personel kontroli ruchu lotniczego i obserwatorzy meteorologiczni na mniejszych lotniskach, na których nie są dostępne zaawansowane automatyczne urządzenia. Podręcznik dostępny w PDF, w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej.

Impact and benefits of AMDAR temperature, wind and moisture observations in operational weather forecasting. WIGOS Technical Report- No. 2015-01, 2015
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=18610#.XhUtI7igUwA
W raporcie dokonano przeglądu wpływu obserwacji AMDAR (Aircraft Meteorological DAta Relay) na prognozy operacyjne NWP w skalach regionalnych i globalnych, które obsługują krajowe i lokalne biura prognoz pogody na całym świecie. Podręcznik dostępny w PDF, w angielskiej wersji językowej.