PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 22 (2012)    ISSN: 1234-0715

Spis treści    3-4

Wpływ cyrkulacji atmosfery na występowanie dni z przejściem temperatury przez 0°C w Hornsundzie (Spitsbergen)

The influence of the atmospheric circulation on the occurrence of days with freeze-thaw events in Hornsund (Spitsbergen)
Ewa Łupikasza, Łukasz Małarzewski, Tadeusz Niedźwiedź    5-16

Wpływ cyrkulacji atmosfery na występowanie dni mroźnych w Hornsundzie (Spitsbergen)
The influence of the atmospheric circulation on the occurrence of ice days in Hornsund (Spitsbergen)
Tadeusz Niedźwiedź, Ewa Łupikasza, Łukasz Małarzewski    17-26

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne sezonów letnich (VII-VIII) w Calypsobyean (zachodni Spitsbergen)
The influence of atmospheric circulation on thermic conditions in summer seasons (VII-VIII) in Calypsobyen (Western Spitsbergen)
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    27-34

Struktura typów pogody w rejonie Bellsundu (W Spitsbergen) w lipcu i sierpniu
The structure of weather types in Bellsund region (W Spitsbergen) in July and August
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    35-42

Temperatura wód atlantyckich na głębokości 200 m w Prądzie Zachodniospitsbergeńskim (76.5°N, 9-12°E), a temperatura powierzchni morza w tym rejonie (1996-2011)
Temperature of the Atlantic Water at a Depth of 200 m in the West Spitsbergen Current (76.5°N, 9-12°E) and the Sea Surface Temperature in this Region (1996-2011)
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska    43-56

Dynamika odpływu ze zlodowaconej zlewni Rzeki Waldemara (NW Spitsbergen) w sezonach letnich 2009-2011
Dynamics of the outflow from the glacierized Waldemar River catchment (NW Spitsbergen) in summer season 2009-2011
Ireneusz Sobota, Marcin Nowak    57-68

Zlodzenie Hornsundu i wód przyległych (Spitsbergen) w sezonie zimowym 2010-2011
Ice conditions in Hornsund and adjacent waters (Spitsbergen) during winter season 2010-2011
Grzegorz Kruszewski    69-82

Detekcja pyłów wulkanicznych przez lidar Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie
Detection of volcanic dusts by the lidar of Polish Polar Station Hornsund
Grzegorz Karasiński    83-94

Wyznaczanie koncentracji pary wodnej lidarem Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
Detection of water vapour concentration by the lidar of Polish Polar Station Hornsund
Magdalena Bloch    95-102

Warunki meteorologiczne w rejonie Stacji Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka) w okresie 19.01-19.02.2012 roku
Meteorological conditions in the Arctowski Station region (King George Island) in the period 19.01-19.02.2012
Marek Kejna, Ireneusz Sobota, Andrzej Araźny    103-116

Wpływ cyrkulacji środkowotroposferycznej na temperaturę powietrza w północnej Kanadzie i na Alasce
The influence of the mid-tropospheric atmospheric circulation on the air temperature in Northern Canada and Alaska
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska, Sławomir Zblewski    117-151