PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 15 (2005)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Przebieg roczny ciśnienia atmosferycznego na Antarktydzie
Annual course of the atmospheric pressure on the Antarctic
Marek Kejna    7-16
 
Trendy temperatury powierzchni oceanu w sektorze pacyficznym Oceanu Południowego w ostatnim 25-leciu
Trends in the sea surface temperature in the Pacific sector of the Southern Ocean in the las 25  year period (1980-2004)
Andrzej A. Marsz    17-26
 
Ocena dokładności stosowanych metod obliczania średnich i ekstremalnych dobowych wartości temperatury powietrza w Arktyce Kanadyjskiej w XIX wieku
Estimation of accuracy of methods used calculation of mean and extreme daily air temperature values in the American Arctic in the 19th century
Rajmund Przybylak, Zsuzsanna Vizi    27-39
 
Wpływ zmian temperatury wody na Prądzie Zachodniogrenlandzkim na zmiany temperatury powietrza na Ziemi Baffina i Labradorze (1982-2002)
The influence of the changes of water temperatures on the West Greenland Currents in relays of air temperature on Baffin Island and Labrador (1982-2002)
Sławomir Zblewski    41-51
 
Wpływ zmian temperatury wód w głównym nurcie Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na temperaturę powietrza na Spitsbergenie Zachodnim (1982-2002)
The influence of the changes in sea surface temperature in the West Spitsbergen Current on the air temperature at West Spitsbergen (1982-2002
Grzegorz Kruszewski    53-63
 
Strumienie energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Arktyki Norweskiej
Sea-air fluxes in the region of Norwegian Arctic
Mirosław Miętus, Janusz Filipiak    65-81
 
Sezony pogodowe w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w latach 1980-2003
Weather seasons in Hornsund (SW Spitsbergen) in the years 1980-2003
Jacek Ferdynus    83-90
 
Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania typów pogody w Hornsundzie w latach 1991-2000
Circulation reasons of teather types frequency in Hornsundin the period 1991-2000
Paweł Malik    91-102
 
Usłonecznienie w Ny Alesundzie (NW Spitsbergen) w okresie 1993-2004
Sunshine duration in Ny Alesund (NW Spitsbergen) in period 1993-2004)
Tomasz Budzik    103-111
 
Zróżnicowanie albedo Calypsostrandy (Zachodni Spitsbergen) w sezonie letnim 2001
The albedo differentation at Calypsostranda (W Spitsbergen) in summer season 2001
Andrzej Gluza, Krzysztof Siwek    113-117
 
Porównanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych północnej części Ziemi Oscara II z innymi obszarami zachodniego wybrzeża Spitsbergenu w okresie 1875-2000
Comparison of climatic and bioklimatic conditions in the northern part of Oscar II Land with other areas of the west coast of Spitsbergen from 1975-2000
Rajmund Przybylak, Andrzej Araźny    119-131
 
Niedosyt fizjologiczny w Arktyce Norweskiej w okresie 1971-2000
Physiological deficit in the Norwegian Arctic in the period 1971-2000
Andrzej Araźny    133-141

Bodźcowe oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie w latach 1991-2000
Biometeorological stimuli due to air pressure over the Polish Polar Station in Hornsund area, 1991-2000
Małgorzata Owczarek    143-153

Temperatura i zasolenie przydennych warstw wody w zatokach fiordu Hornsund (SW Spitsbergen)
Temperature and salinity of bottom waters in bays of the Hornsund fjord (SW Spitsbergen)
Barbara Wiśniewska-Wojtasik    155-167