PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ 18 (2008)    ISSN: 1234-0715

Spis treści - Contens    3-6

Zmiany pokrywy lodów morskich Arktyki na przełomie XX i XXI wieku i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną
Changes in the sea ice cover in the Arctic at the turn of the 20th and 21st centuries and their correlation with the atmospheric circulation
Andrzej A. Marsz    7-33

Rozmiary i przebieg współczesnego ocieplenia Arktyki w rejonie mórz Barentsa i Karskiego
Dimension and course of the present warming of the Arctic in the region of the Barents and Kara seas
Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska, Sławomir Zblewski    35-67

Zmienność zlodzenia wybranych rzek Arktyki w XX wieku
Ice cover variability on some rivers in the Arctic in 20th century
Marek Grześ, Marcin Ćmielewski    69-78

Uwarunkowania cyrkulacyjne zachmurzenia ogólnego w strefie polarnej Europy
Total cloudiness with relation to the atmospheric circulation in the European polar region
Romana Adamczyk, Zbigniew Ustrnul    79-88

Niektóre cechy bilansu cieplnego człowieka w okresie zimowym w warunkach klimatu subpolarnego północnej Finlandii
Some features of human heat balance during winter season in subpolar climate of Northern Finland
Krzysztof Błażejczyk, Dusan Fiala, Mark Richards, Haanu Rintamaki, Reija Ruuhela    89-97

Zależność występowania rodzajów opadów od temperatury powietrza w Hornsundzie (Spitsbergen) w okresie 1978-2007
Dependence of precipitation forms on air temperature in Hornsund (Spitsbergen) in the period 1978-2007
Ewa Łupikasza    99-112

Zmiany zasięgu czoła i geometrii lodowca Renarda (Spitsbergen) na tle zmian klimatycznych XX wieku
Change of extent of front and geometry of the Renard Glacier (Spitsbergen) in the background of climatic fluctuation in 20th century
Piotr Zagórski, Krzysztof Siwek, Andrzej Gluza    113-125

Satelitarna charakterystyka zachmurzenia ogólnego nad Svalbardem w roku 2007 w powiązaniu z cyrkulacją atmosfery
The satellite cloud climatology in 2007 above Svalbard in relation to atmospheric circulation conditions
Andrzej Kotarba, Artur Widawski    127-140

Zlodzenie Hornsundu i jego przedpola (SW Spitsbergen) w sezonie zimowym 2006/2007
Sea-ice cover in Hornsund and its foreshore (SW Spitsbergen) during winter season 2006/2007
Anna Styszyńska, Anna Rozwadowska    141-160

Pomary aerozolowe w Hornsundzie w trakcie XXIX Wyprawy Polarnej PAN
Aerosol measurements in Hornsund during XXIX PAS Polar Expedition
Anna Rozwadowska, Tomasz Petelski, Tymon Zieliński    161-170

Przebieg dobowy temperatury powietrza w dnach wybranych cyrków glacjalnych Uralu Polarnego
The daily air temperature course in the bottom of the selected glacier cirques in the Polar Ural
Piotr Wałach    171-180