Redakcja

Rys historyczny

Wskazówki dla autorów

Zasady recenzowania

Zawartość tomów:
       - spisy treści
       - abstrakty
       - pełne teksty

okladka PKP
PROBLEMY KLIMATOLOGII POLARNEJ

tytuł skrócony: Probl.Klim.Polar.

tytuł w języku angielskim: Problems of Polar Climatology
 

ISSN: 1234-0715 

Wydawca:

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

*************************************************************************************************************************
Redakcja:

Redaktor naczelny: dr hab. Anna Styszyńska,              e-mail:  astys19(at)wp.pl
Zastępca Red. Naczelnego:  dr hab. Elwira Żmudzka,    e-mail:  elwiraz(at))uw.edu.pl

Sekretarz Redakcji:  dr Krzysztof Siwek,                       e-mail: Krzysztof.Siwek(at)umcs.lublin.pl

Członkowie: RNDr Michal Janouch (Brno, CZ), prof. dr hab. Andrzej A.Marsz (Gdynia), dr hab. Dorota Matuszko (Kraków), prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Sosonowiec).

Redaktor statystyczny:dr hab. Leszek Smolarek

Adres redakcji: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Krakowskie Przedmieście 30, lok. 217, 00-927 Warszawa

Rocznik 'Problemy Klimatologii Polarnej' publikuje artykuły, komunikaty i notatki naukowe dotyczące warunków klimatycznych i meteorologicznych obszarów polarnych, współoddziaływania oceanu i atmosfery w Arktyce i Antarktyce oraz zagadnień na styku klimatologii, hydrologii i glacjologii rejonów polarnych.
Językiem publikacji jest głównie język polski (ze streszczeniami w języku angielskim). Sporadycznie publikowane są prace w języku angielskim lub rosyjskim. Rocznik jest skierowany głównie do polskiego środowiska badaczy polarnych oraz innych osób naukowo zainteresowanych wynikami badań polarnych, nie będących specjalistami z zakresu Nauk o Ziemi (nauk biologicznych, nauk technicznych).
Dystrybucja obejmuje egzemplarze obowiązkowe, biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym oraz kilka biobliotek zagranicznych (CRREL USA, Norwegian Polar Institute, Svalbard University, AWI Bremerhaven, AARII St. Petersburg, Masaryk University Brno). 

Rocznik jest indeksowany przez:
Cold Regions Bibliography (Bibliography on Cold Regions Science and Technology, Antarctic Bibliography, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory - CRREL), GeoRef, JournalSeek  i BazTech, Index Copernicus International. 

Wskaźniki oceny czasopisma:
MNiSW, lista B:  2015 - 4 pkt,  2013 - 3 pkt, 2012 - 4 pkt, 2010 - 6 pkt
Index Copernicus International: ICV 2015 - 49,52

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Wszystkie materiały są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów. 
 

Rys historyczny

     Pomysł stworzenia czasopisma narodził się na spotkaniu w Toruniu w 1991 roku grona osób prowadzących badania z zakresu meteorologii i klimatologii w rejonach polarnych oraz glacjologii. W zamierzeniu miało ono być wydawane przez powstałą wtedy Komisję Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN oraz przemiennie przez UMK w Toruniu i Akademię Morską w Gdyni (ówcześnie Wyższą Szkołę Morską). Pierwszy tom, prezentujący wyniki prowadzonych w 1991 roku dyskusji, niestety nie ukazał się drukiem. Redaktorem drugiego tomu, który wydany został w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w 1992 roku, był prof. dr hab. Andrzej A. Marsz. Początkowo w skład Redakcji weszli profesorowie Gabriel Wójcik i Andrzej A. Marsz oraz doktorzy Kazimierz Marciniak (Toruń) i Anna Styszyńska (Gdynia). UMK w Toruniu był wydawcą tomu 3, 5, 8 i 10. Od 2001 roku wyłącznym wydawcą rocznika zostały Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Akademii Morskiej w Gdyni oraz Komisja Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN.
     Z dniem 1 marca 2015 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni Katedra  Meteorologii i Oceanografii Nautycznej została zlikwidowana, w związku z czym wydawcą rocznika Problemy Klimatologii Polarnej od 2015 roku stało się Stowarzyszenie Klimatologów Polskich. Pociągnęło to za sobą zmianę składu Redakcji. Zmiany prawne wymuszone przez nową Ustawę o Polskiej Akademii Nauk, spowodowały już wcześniej likwidację Komisji Meteorologii i Klimatologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN, tym nie mniej poprzez członkostwo Redaktora Naczelnego i dwu członków Komitetu Redakcyjnego (prof. A.Marsz, prof. T.Niedźwiedź) w tym komitecie, rocznik jest nieformalnie nadal powiązany z Komitetem Badań Polarnych PAN. 
     Prace badawcze w rejonach polarnych prowadzone są od wielu lat, choć ze zmiennym natężeniem, przez szerokie grono pracowników kilku ośrodków naukowych w Polsce: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Zakładu Biologii Antarktyki PAN, Istytutu Geofizyki PAN, Instytutu Oceanologii PAN, Akademii Morskiej w Gdyni, IMGW. Badania te mają często charakter interdyscyplinarny. Niektóre z tych prac prowadzone były we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Znalazło to potwierdzenie w treści kolejnych roczników, w których ukazywały się między innymi prace autorów hiszpańskich, czeskich, rosyjskich i ukraińskich.
 

Wskazówki dla autorów

1. Prace przeznaczone do druku powinny być przygotowane w edytorze tekstu MS Word for Windows i zapisane w formacie nie wyższym niż Word 2007, z zachowaniem następujących zasad formatowania: czcionka Arial Narrow, rozmiar czcionki 11 pkt., odstępy między wierszami 1.5. Autorzy obcokrajowcy proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim (gdyż w tym języku będą publikowane ich prace) wraz ze streszczeniem i tytułem pracy w języku polskim. Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza redakcji. 

2. Na pierwszej stronie należy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim, imię i nazwisko autora (-ów), afiliację, e-mail (-e), zarys treści (nie dłuższy niż 100 słów), słowa kluczowe (nie więcej niż 6). Słowa kluczowe, podane w osobnym wierszu, powinny dotyczyć: jedno - tematu, jedno - obszaru, jedno - metody badawczej, oraz trzy inne. Dane autora (-ów) nie powinny pojawiać się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona anonimowo przesyłana do dwóch recenzentów.

3. Tekst nie powinien zawierać wyróżnień i podkreśleń. Śródtytuły, ograniczone do pierwszego i drugiego rzędu) można zaznaczyć ołówkiem na marginesie. Liczbę i objętości przypisów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Rycin i tabel nie należy wklejać do tekstu, lecz zapisać je w oddzielnych plikach W tekście można zaznaczyć proponowane miejsce ich zamieszczenia.

4. W tekście opracowania, przy powoływaniu się na literaturę należy podawać nazwisko autora oraz rok publikacji (np. Nowak 2004; w przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: Nowak i Kowalski 1999; a trzech i więcej autorów: Wiśniewski i in. 2001). W wykazie literatury należy podawać wszystkich autorów. Konieczna jest pełna zgodność między nazwiskami i rokiem publikacji w tekście i w cytowanej bibliografii. Przy transliteracji nazwisk i tytułów pisanych cyrylicą (grażdanką) należy przestrzegać zasad podanych w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN. Zestaw cytowanej literatury należy przygotować w porządku alfabetycznym, nie numerując kolejnych pozycji. Każda pozycja wykazu literatury powinna zawierać: nazwisko i pierwszą literę imienia autora (-ów), rok wydania pracy, tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu, przy pracach opublikowanych w czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych należy również podać ich tytuł oraz numery voluminów, tomów czy zeszytów, jak również numerację stron (np. Grobelska H., 1999, Plejstocen Białorusi. Przegląd Geograficzny, 71 (4): 447-469).

5. Tabele powinny być opracowane w programie MS Word. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim i angielskim) i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). W podwójnej wersji językowej (polski i angielski) należy również podać teksty wewnątrz tabeli. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp. Tabele nie powinny w zasadzie przekraczać formatu B5.

6. Wykresy, diagramy i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jedną numerację. Przy planowaniu wielkości rycin należy uwzględnić format wydawnictwa (B5) i zmniejszenie ich podczas reprodukcji do podstawy nie większej niż 120 mm. Ryciny powinny być zapisane w formacie TIFF, JPG, GIF lub BMP w osobnych plikach. Linie na rycinach opracowanych komputerowo nie powinny być cieńsze niż 0.5 punktu, a symbole i podpisy muszą być czytelne z uwzględnieniem docelowej skali zmniejszenia (liternictwo po zmniejszeniu nie mniejsze niż 2 mm). Objaśnienia rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być umieszczone w osobnym pliku. W grafice komputerowej przeznaczonej do wersji papierowej periodyku nie należy stosować rycin wielobarwnych, grafika kolorowa może być przeznaczona jedynie do wersji elektronicznej czasopisma.

7. W osobnym pliku należy podać streszczenie w języku polskim i angielskim (o ile to możliwe, zweryfikowane przez native-speakera). Objętość streszczenia: poniżej 600 słów. Powinno ono zawierać istotę treści (metodę i wyniki opracowania) artykułu.

8. Artykuły są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsyłanych tekstach. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu poprawek, autor dostarcza ostateczną wersję materiału wraz z oryginałami rycin. Korekta ogranicza się tylko do poprawienia błędów drukarskich. Winna ona być wykonana i zwrócona do redakcji niezwłocznie.

9. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej.
 

Zasady recenzowania publikacji w Problemach Klimatologii Polarnej

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Recenzenci nie znają tożsamości autorów. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. 'double-blind review process').
3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości. Formularz recenzji można pobrać klikając tutaj
4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. W roczniku podawana jest lista recenzentów danego tomu.
5. Co najmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami redakcji czasopisma.
6. Redakcja przeciwdziała przypadkom 'ghostwriting' i 'guest authorship', które traktowane są jako przejawy nierzetelności naukowej i których wykryte przypadki będą demaskowane. Wyjaśnienia MNiSW w sprawie 'ghostwristing' i 'guest authorship' można pobrać tutaj