Off Canvas

Login Form

 


Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających on-line informacje dotyczące klimatu obszarów zurbanizowanych oraz listę ciekawych publikacji z zakresu klimatu miasta.

Klimat miasta - poziom podstawowy - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/course/view.php?id=47
Klimat miasta - poziom zaawansowany - Encyklopedia klimatologiczna ESPERE
Adres: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=1280
W ramach projektu ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate) opracowano internetową Encyklopedię Klimatologiczną w kilku językach, stanowiącą zasób edukacyjny dla szkół i źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Pokłosiem tego projektu są przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dwa kursy dotyczące klimatu miasta – na poziomie podstawowym i zaawansowanym omawiające kształtowanie się klimatu miasta. Omówiono szczegółowo kwestie źródeł zanieczyszczeń powietrza będących wynikiem działalności człowieka, klimat obszarów zurbanizowanych (w tym bilans promieniowania, bilans cieplny i bilans wodny miasta i bioklimat miasta), powstawanie kwaśnych deszczy.

Urban Climates
Timothy R. Oke, Gerald Mills, Andreas Christen, James A. Voogt
Cambridge University Press, 2017, 542 s.
Adres: https://aerisfuturo.pl/projekt/urban-climates/
Podręcznik stanowi pełną syntezę współczesnych badań naukowych i stosowanych nad klimatem miejskim. Wyjaśnia fizyczne zasady rządzące tworzeniem odrębnych klimatów miejskich, takie jak przepływ powietrza wokół budynków, wyspa ciepła, modyfikacja opadów i zanieczyszczenie powietrza, a następnie ilustruje, w jaki sposób można zastosować tę wiedzę, aby złagodzić niepożądane konsekwencje rozwoju obszarów miejskich i pomóc w tworzeniu miast bardziej odpornych na zmiany klimatu.

Urban climates
Adres: http://thebritishgeographer.weebly.com/urban-climates.html
Na stronie znajduje się omówienie podstawowych zagadnień kształtowania się klimatu miasta wraz z odnośnikami do wielu prezentacji multimedialnych dotyczących różnych aspektów klimatu miasta.

Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne
Krzysztof Fortuniak

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003, 233 s.
Adres: http://www.meteo.geo.uni.lodz.pl/kf/publikacje_kf_PDF/r2003_Miejska_Wyspa_ciepla.pdf
W pracy omówiono charakterystyczne cechy klimatu miasta. Szczegółowo przeanalizowano zjawisko miejskiej wyspy ciepła w powiązaniu z bilansem energetycznym miasta. Rozważania oparto na analizie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi.

Miejska wyspa ciepła w Warszawie. Uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne
Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Paweł Milewski i inni

IGiPZ PAN, Wyd. Akademickie Sedno, Warszawa, 2014, 178 s.
Adres: https://www.researchgate.net/publication/297368119_Miejska_wyspa_ciepla_w_Warszawie_-_uwarunkowania_klimatyczne_i_urbanistyczne
Obszerna monografia miejskiej wyspy ciepła (MWC) w Warszawie. Obok zagadnień stricte klimatologicznych i zmienności czasowej miejskiej wyspy ciepła, szeroko omówiona została w niej zależność rozmiaru i intensywności MWC od czynników urbanistycznych, m.in. użytkowania i zagospodarowania terenu, udziału terenów biologicznie czynnych czy korytarzy wymiany powietrza. W monografii omówiono wpływ MWC na jakość życia i stan zdrowia mieszkańców oraz wykonaną szeroką analizą alergenowości roślin na dwóch osiedlach warszawskich. Omawiane zagadnienia przedstawione są także w kontekście zmian klimatu oraz planowanych przemian urbanistycznych i demograficznych. W pracy zaproponowano również działania ograniczające zjawisko MWC oraz niezbędne działania adaptacyjne adresowane m.in. do władz miasta, służby zdrowia, urbanistów i architektów, mediów, systemu edukacji oraz organizacji pozarządowych.

KLIMADA - Adaptacja do zmian klimatu
Adres: http://klimada.mos.gov.pl/projekt-mpa/
Strona Ministerstwa Ochrony środowiska poświęcona krajowej polityce adaptacyjnej do zmian klimatu w różnych sektorach gospodarki, w tym na obszarach miejskich.

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu
Adres: https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Podręcznik-adaptacji-dla-miast1.pdf
Podręcznik został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w ramach projektu pn. 'Wytyczne do przygotowania miejskiej strategii adaptacyjnej', realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 r. Podręcznik opisuje poszczególne etapy przygotowania Miejskich Planów Adaptacji, od rozpoczęcia tego procesu aż po wypracowanie systemu monitoringu i ewaluacji skuteczności proponowanych rozwiązań. Zawiera również szereg wskazówek i opisów dotyczących inwestycji podjętych zarówno w Polsce jak i na świecie mających na celu przystosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych. Mogą one stać się inspiracją w poszukiwaniu najbardziej odpowiednich środków ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych.

MONIT-AIR Atlas: Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa
Adres: http://progea4d.pl/atlas-pokrycia-terenu-i-przewietrzania-krakowa/
lub: http://umkgd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=81480b0233ab4163a376936410be9064
Adres do tekstu: http://geo.ur.krakow.pl/index.php?show=publikacje_new&year=2016&kat=0&autor=wezyk
Atlas … składa się z części tekstowej wyjaśniającej metodykę zrealizowanych badań oraz wynikające z nich wnioski, najważniejszą częścią Atlasu … jest bogata część kartograficzna, w skład której wchodzą mapy: pokrycia i szorstkości terenu, zieleni i warunków przewietrzania Krakowa, roślinności rzeczywistej Krakowa, waloryzacji przyrodniczej Krakowa, średnich warunków anemologicznych oraz przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń.

Klimat Krakowa w XX wieku
Dorota Matuszko (red.)

Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, 2007
Adres: https://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000112?&page=Klimatologia
Charakterystyka klimatu i bioklimatu Krakowa na podstawie stuletniej serii pomiarów meteorologicznych (lata 1901-2000) wykonywanych na stacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na monografię składa się 14 rozdziałów omawiających przebieg poszczególnych elementów meteorologicznych.

Atlas ekofizjograficzny Warszawy
Adres: https://architektura.um.warszawa.pl/atlas-ekofizjograficzny
Atlas ekofizjograficzny Warszawy z formalnego punktu widzenia stanowi Opracowanie ekofizjograficzne do Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. W Atlasie zamieszczono wszystkie elementy opracowania ekofizjograficznego ( w tym zagadnienia klimatyczne – str. 30-34) w formie zestawu zagadnień, map tematycznych, analitycznych oraz syntetyzujących. Mapom tym towarzyszą opisy oraz komentarze omawiające najistotniejsze problemy środowiska przyrodniczego Warszawy.

Klimat Wrocławia. Środowisko Wrocławia - informator 2002
Alfred Dubicki, Maria Dubicka, Mariusz Szymanowski

Adres: http://eko.org.pl/wroclaw/srodowisko/klimat.html
Adres: http://eko.org.pl/wroclaw/index.html
Krótka charakterystyka klimatu Wrocławia obejmująca trzy aspekty: główne cechy klimatu, specyfikę klimatu miasta i wybrane zagadnienia klimatu odczuwalnego (bioklimatu człowieka), będzie próbą oceny jego bodźcowości oraz określenia podstawowych cech struktury klimatu i bioklimatu aglomeracji miejsko-przemysłowej Wrocławia. Podstawę opracowania stanowią dane meteorologiczne z Obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego lat 1981-2000 oraz z sieci automatycznych stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenie miasta, jak i z mobilnej stacji pomiarowej (lata 1997-2000).

Cechy solarne klimatu Łodzi
Agnieszka Podstawczyńska

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 7. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007.
Adres: http://meteo.geo.uni.lodz.pl/ap/pdf/2007_Cechy_solarne_klimatu_Lodzi.pdf
W pracy zawarta między innymi charakterystyka usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000 oraz promieniowania całkowitego w centrum Łodzi w latach 1997-2001. Zanalizowano wpływ miasta na dopływ promieniowania słonecznego oraz związek usłonecznienia z promieniowaniem.

Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu
Agnieszka Podstawczyńska

[W:] Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach.
Redakcja: Juliusz Twardy, Sławomir Żurek, Jacek Forysiak,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, 63-73.
Adres: http://meteo.geo.uni.lodz.pl/ap/pdf/2010_Zabieniec.pdf
W pracy przedstawiono cechy wieloletniej zmienności temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, liczby dni z opadem i dni bezopadowych oraz termiczno-opadowego wskaźnika suchości w środkowej Polsce na przykładzie Łodzi, reprezentatywnej dla torfowiska Żabieniec, w oparciu o dane z okresu 1904-2006.

Klimat i bioklimat miast
Acta Geographica Lodziensia, tom 104, 2016

Adres: https://ltn.lodz.pl/images/agl 104_2016_full-compressed.pdf
Tom 104 Acta Geographica Lodziensia zawiera wybrane artykuły powstałe po V konferencji „Klimat i bioklimat miast”, która odbyła się we wrześniu 2015 roku w Łodzi. Tom zawiera 21 artykułów poświęconych różnym aspektom klimatu miasta: zjawiskom termicznym, promieniowaniu słonecznemu, turbulencji, zanieczyszczeniu powietrza, warunkom bioklimatycznym, opadowym i wilgotności. Omawiane są między innymi: silne fale ciepła i chłodu w Lublinie, wpływ struktury zabudowy na natężenie miejskiej wyspy ciepła, zmienność usłonecznienia w różnych miastach Europy w okresie od końca XIX wieku, metodyka wykorzystująca Geograficzne Systemy Informacji do oceny potencjału energii słonecznej w Warszawie, zmienność całkowitego promieniowania słonecznego w Warszawie w okresie ostatnich 50 lat, pomiary turbulencji na obszarze miasta, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w mieście, wpływ kierunku napływu
mas powietrza na zróżnicowanie opadów między strefą miejską, podmiejską i zamiejską.