Off Canvas

Login Form

 

 

Strona zawiera zbiór odnośników prowadzących do serwisów udostępniających atlasy warunków klimatycznych
oraz adresy ciekawych monografii i materiałów dostępnych on-line z zakresu meteorologii i klimatologii danego obszaru.

 

Atlasy, monografie i materiały dotyczące klimatu Polski

IMGW - mapy klimatu Polski
Adres: http://klimat.pogodynka.pl/pl/climate-maps/#Mean_Temperature/Monthly/2010/1/Winter
Atlas prezentuje rozkłady przestrzenne dla poszczególnych miesięcy, sezonów i lat z okresu 2010-2019 oraz średnie wieloletnie z okresów 1971-2000 oraz 1981-2010: temperatury powietrza (i jej odchyleń od średniej z lat 1971-2000), sum opadów, usłonecznienia i temperatur ekstremalnych.

IMGW - mapy warunków solarnych Polski
Adres: http://klimat.pogodynka.pl/pl/solar-atlas/#sis/Monthly/1991/1/02/Monthly_mean/
Atlas prezentuje rozkłady przestrzenne całkowitego promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchnie prostopadłą i poziomą w W/m2 dla poszczególnych miesięcy, sezonów i lat z okresu 1991-2014. Na mapach przedstawiono wartości : średnie w danym miesiącu, sezonie i roku, maksymalne i minimalne w wieloleciu, średnie w wieloleciu, odchylenia standardowe i anomalie. Do opracowania map wykorzystano dane satelitarne EUMETSAT CM SAF. Atlas warunków solarnych Polski powstał we współpracy ze służbami meteorologicznymi Litwy, Łotwy i Estonii jako kontynuacja projektu „Balic Solar Atlas”.

IMGW - projekt Klimat
Adres: http://klimat.imgw.pl/?page_id=1540
Czterotomowa monografia powstała w wyniku realizacji przez IMGW-PIB projektu badawczo-rozwojowego „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo”, wydana w 2012 roku:
Tom 1 - Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym – spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, pod red. Joanny Wibig i Ewy Jakusik; 283 s.
Tom 2 - Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego, pod red. Michała Ziemiańskiego i Leszka Ośródki; 234 s.
Tom 3 - Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, pod red. Haliny Lorenc; 331 s
Tom 4 - Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatycznych, pod red. Wojciecha Majewskiego i Tomasza Walczukiewicza; 315 s.
Poszczególne tomy dostępne na stronie IMGW pod podanym adresem w postaci PDF.

IMGW - projekt Klimat - plakaty
Adres: http://klimat.imgw.pl/?page_id=383
W wyniku realizacji przez IMGW-PIB projektu badawczo-rozwojowego „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo” powstała seria 1-2 stronicowych syntetycznych omówień dostępnych w PDF różnych zagadnień zestawionych w 9 grupach: (1) Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych - 34 plakaty, (2) Stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia - możliwości ograniczenia skutków - 6 plakatów, (3) Zrównoważone gospodarowanie wodą zasobami geologicznymi i leśnymi kraju - 14 plakatów, (4) Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju - 14 plakatów, (5) Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju - 14 plakatów, (6) Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w tworzeniu się stanów zagrożenia - 16 plakatów, (7) Zagrożenia i uwarunkowania oraz możliwości realizacji krajowego programu zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej - 16 plakatów, (8) Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych - 7 plakatów, (9) Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły wraz z systemem ocen wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko - 3 plakaty.

Atlas obszarów wiejskich w Polsce, rozdz. 1.1 - Warunki naturalne
Jerzy Bański
Wydawca: IGiPZ PAN, Warszawa, 2016.
Adres: https://www.igipz.pan.pl/atlas-obszarow-wiejskich-rozdzial1.html
W rozdziale 1.1 zatytułowanym ‘Warunki naturalne’ znajdują się linki do 6 map pokazujących syntetyczne rozkłady na obszarze Polski średniej rocznej temperatury powietrza, średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych, dominujących kierunków wiatru i częstości ich występowania, średniej długości okresu wegetacji, typów bioklimatu i lokalizacji uzdrowisk oraz regionów klimatycznych wg A. Wosia. W rozdziale 1.3 - Zagrożenia środowiskowe znajduje się link do mapy zagrożenia środowiska, na której zaznaczone są główne i drugorzędne szlaki gradowe oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wiatru o prędkości w porywach przekraczającej 30 m/s.

Bank Danych o Lasach – warstwa: Dane meteorologiczne
Adres: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Warstwa Dane meteorologiczne pozwala wygenerować na obszarze Polski wielkoskalowe rozkłady przestrzenne: średniej rocznej temperatury powietrza i w okresie wegetacyjnym (izotermy co 0,5°C), wielkość opadów w okresie rocznym i wegetacyjnym (izohiety co 50 mm), długość okresów: wegetacyjnego, bezprzymrozkowego i bezprzymrozkowego na wysokości 0 m n.p.m. (izolinie co 10 dni).

Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce
Adres: http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/badania-i-nauka/czasopisma/atlas-wspolzaleznosci/
Do tej pory ukazało się 40 tomów I (1974) – XL (2018). Wszystkie tomy dostępne są w wersji PDF.

Kolejne tomy Atlasu różnią się między sobą zarówno problematyką badań, jak też zastosowanymi oryginalnymi metodami statystycznych opracowań. Krótkie omówienie całej serii i treści kolejnych tomów zawiera INFORMATOR O KOLEJNYCH 40 TOMACH ATLASU I (1974) – XL (2018) znajdujący się na tej samej stronie.

Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne
Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza, Waldemar Spallek

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, tom 26, 125 s., 2012.
Adres: http://www.meteo.uni.wroc.pl/images/atlas_TInt/atlas.zip
uwaga: plik ZIP (1,15 GB) z interaktywną grafiką PDF

 

Atlasy, monografie i materiały dotyczące klimatu rejonu Bałtyku

Baltic Solar Atlas
Adres: http://www.ilmateenistus.ee/kliima/solar-atlas/?lang=en
Atlas obejmuje obszary Litwy, Łotwy i Estonii oraz SE Bałtyku i Zatoki Ryskiej. Opracowany jest podobnie jak Atlas warunków solarnych Polski.  Atlas prezentuje rozkłady przestrzenne całkowitego promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, bezpośredniego promieniowania słonecznego na powierzchnie prostopadłą i poziomą w W/m2 dla poszczególnych miesięcy, sezonów i lat z okresu 1991-2014. Na mapach przedstawiono wartości : średnie w danym miesiącu, sezonie i roku. Do opracowania map wykorzystano dane satelitarne EUMETSAT CM SAF.

Estonia Weather Service - Climate  - Temperature - Precipitation
Adres: http://www.ilmateenistus.ee/kliima/climate-maps/temperature/?lang=en
Serwis udostępnia mapy rozkładu przestrzennego temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Estonii w ujęciu średnich miesięcznych z poszczególnych lat w okresie 2014-2019 oraz ich odchyleń od średnich w okresie 1961-1990.

Finnish Wind Atlas
Adres: http://www.tuuliatlas.fi/en/
Fiński Atlas Wiatru pozwala na oszacowanie regionalnego i lokalnego potencjału energii wiatrowej w Finlandii. Atlas wiatru zawiera średnie miesięczne i roczne wartości prędkości wiatru (m/s), potencjalnej produkcji energii (MWh) obliczonej dla trzech różnych turbin wiatrowych (1 MW, 3 MW i 5 MW) na wysokości od 50 m do 400 m nad poziomem morza lub poziom gruntu podzielony na sektory o 30 stopniach kierunku wiatru. Szczegółowe wyniki są prezentowane na interaktywnych mapach, które umożliwiają również pobieranie danych dla wybranych obszarów.

Climate in Finland
Adres: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/maps-from-1961-onwards
Serwis udostępnia mapy rozkładu przestrzennego miesięcznych, sezonowych i rocznych wartości średniej temperatury powietrza i sum opadów atmosferycznych na obszarze Finlandii w okresie od 1961 do chwili obecnej oraz ich anomalie liczone dla okresu 1981-2010. Dane wykorzystane na wykresach są obliczane na podstawie najbliższych stacji obserwacyjnych, które są interpolowane do siatki 10 x 10 km.

Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer, 2008
Adres: https://www.hzg.de/institutes_platforms/coastal_research/service/baltic_earth/index.php.en
Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer, 2015
Adres: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-16006-1
Monografia jest aktualizacją pierwszej oceny BACC (BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea basin), opublikowanej w 2008 roku (obie wersje dostępne w PDF pod przytoczonymi adresami). Zawiera nowe i zaktualizowane wyniki badań w regionalnych badaniach klimatu w basenie Morza Bałtyckiego. Należą do nich zmiany klimatu od ostatniego zlodowacenia (ok. 12 000 lat temu), zmiany w niedawnej przeszłości (ostatnie 200 lat), prognozy klimatu do 2100 r. Wykorzystując najnowsze regionalne modele klimatu oceniono jak zmiany klimatu wpływają na ekosystemy lądowe, słodkowodne i morskie. W porównaniu do pierwszej pracy wprowadzono nowe rozdziały dotyczące podnoszenia się poziomu morza, erozji wybrzeży i wpływu zmian klimatu na obszary miejskie. W tych nowych rozdziałach omówiono możliwe przyczyny regionalnych zmian klimatu możliwe skutki wzrostu stężeń gazów cieplarnianych (aerozoli atmosferycznych) i zmian pokrycia terenu.
Dowody zebrane i przedstawione w tej monografii pokazują, że klimat regionalny zaczął się już zmieniać i oczekuje się, że będzie on trwał. Prognozy dotyczące potencjalnego przyszłego klimatu pokazują, że region prawdopodobnie stanie się znacznie cieplejszy i wilgotniejszy w niektórych częściach, a w innych suchszy. Ekosystemy lądowe i wodne wykazały już dostosowania do wyższych temperatur i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości ulegną dalszym zmianom.
Zespół autorów BACC II składa się ze 141 naukowców z 12 krajów, zajmujących się różnymi dyscyplinami związanymi z badaniami klimatycznymi i powiązanymi skutkami. BACC II to projekt sieci badawczej Baltic Earth będącej częścią Światowego Programu Badań Klimatu.

 

Atlasy, monografie i materiały dotyczące klimatu Europy

German Climate Atlas
Adres: https://www.dwd.de/EN/ourservices/germanclimateatlas/germanclimateatlas.html
Atlas zawiera rozkłady przestrzenne różnych elementów meteorologicznych na mapach obejmujących albo tylko Europę Centralną albo całą Europę i NE Atlantyk dla poszczególnych miesięcy i sezonów z okresu 1981-2019 oraz średnie wieloletnie 1961-1990 i 1981-2010. Wygenerować można rozkłady następujących elementów: temperatura powietrza, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, zachmurzenie ogólne, usłonecznienie, promieniowanie słoneczne.
Pod tym samym adresem znajduje się odnośnik do National climate-monitoring products Europe - Monthly products. Można wygenerować mapy miesięcznych rozkładów przestrzennych temperatury powietrza, opadów i usłonecznienia dla wszystkich państw europejskich. Mapy te przygotowywane są przez służby danych państw zaliczanych do regionu VI WMO (Europa and Middle East). Dla Polski są to mapy przygotowane przez IMGW i obejmują średnie dla poszczególnych miesięcy i sezonów z okresu 2010-2019. Dla każdego państwa dostępny jest inny okres.

Iberian Climate Atlas - Atlas climático ibérico
Adres: https://www.researchgate.net/publication/276059112_Atlas_Climatico_Iberico_-_Iberian_Climate_Atlas
Adres: http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/Atlas-climatologico
Atlas dostępny jest w wersji PDF i przedstawia przestrzenne rozkłady średniej temperatury powietrza i sum opadów w okresie 1971-2000 na Półwyspie Iberyjskim. Wszystkie podpisy w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim.

EUMETSAT - The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
Adres: https://www.eumetsat.int/website/home/index.html
EUMETSAT - Image library
Adres: https://www.eumetsat.int/website/home/Images/ImageLibrary/index.html
EUMETSAT - Monthly Anomaly of Cloud Fraction (%) in August 1982
Adres: https://www.eumetsat.int/website/home/Images/ImageLibrary/DAT_2266050.html
Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) – powołana w 1983 międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za powołanie, utrzymanie i wykorzystanie europejskich satelitarnych systemów obserwacji meteorologicznych. Należy do niej również Polska. Pełnoprawni członkowie organizacji mają pełen bezpłatny dostęp do obrazów, danych i innych informacji pozyskanych w wyniku działalności EUMETSAT-u. Bardzo bogata baza danych satelitarnych z Europy i świata. Na stronach znaleźć można szereg materiałów (danych, zobrazowań - w ujęciu godzinowym i miesięcznym, anomalii) dotyczących m.in. zachmurzenia, albedo, promieniowania długo- i krótkofalowego, wilgotności atmosfery, temperatury powietrza, ewapotranspiracji, pokrywy śnieżnej itd.

 

Atlasy, monografie i materiały dotyczące klimatu Arktyki i Antarktyki
Arktyka

Climate and climate change at Hornsund, Svalbard
Autorzy: Andrzej A. Marsz, Anna Styszyńska, Tadeusz Niedźwiedź, Ewa Łupikasza, Jacek Ferdynus

Wydawca: Gdynia Maritime University, 2013, 402 s.
Adres: http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/nauka/publikacje/climate-monograph-hornsund-svalbard/
Obszerna charakterystyka klimatu rejonu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie. Wyspiarskie położenie Spitsbergenu powoduje, że klimat tego obszaru charakteryzuje regionalne cechy klimatu atlantyckiej Arktyki. W kolejnych rozdziałach omówiono główne czynniki klimatyczne, cyrkulację atmosferyczną, poszczególne elementy meteorologiczne, strukturę stanów pogody i sezonowość pogodową, różne wskaźniki klimatyczne oraz zmiany klimatu w analizowanym okresie 1978-2009. W pracy znajdują się też tablice z wartościami średnich, ekstremalnych i sum analizowanych elementów meteorologicznych z okresu 1978-2012.

Snow, Water, Ice, Permafrost in The Arctic (SWIPA) - 2017
Adres: https://swipa.amap.no/
Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA): Climate Change and the Cryosphere - 2011
Adres: https://www.amap.no/documents/doc/snow-water-ice-and-permafrost-in-the-arctic-swipa-climate-change-and-the-cryosphere/743
Arctic Climate Impact Assessment. ACIA Overview report - 2005
Adres: https://www.amap.no/documents/doc/arctic-arctic-climate-impact-assessment/796
Materiały Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) dotyczące śniegu, wody, lodu i wiecznej zmarzliny w Arktyce (SWIPA). Oceny zmiany klimatu i kriosfery zostały przeprowadzona przez (AMAP) w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem ds. Nauki o Arktyce (IASC), Światowy Program Badań Klimatu / Klimat i Kriosfera (WCRP / CliC) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Arktycznych Społecznych (IASSA). Ocena SWIPA jest trzecią oceną AMAP odnoszącą się do problemów klimatu arktycznego i stanowi bezpośrednie uzupełnienie oceny wpływu klimatu arktycznego (ACIA) 1 opublikowanej w 2005 r. ACIA dokonało przeglądu stanu wiedzy na temat trwających
zmiana klimatu arktycznego i udokumentowała rolę, jaką Arktyka odgrywa w globalnym systemie klimatycznym; stanowi punkt odniesienia, na podstawie którego opracowano zaktualizowane oceny zmian w arktycznej kriosferze (2011 i 2017).

Arctic Report Card
Adres: https://arctic.noaa.gov/Report-Card
Adres: https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019
Adres: https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2018
Adres: https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2017
Arctic Report Card jest wydawanym corocznie przez NOAA od 2006 r. terminowym i recenzowanym źródłem jasnych, wiarygodnych i zwięzłych informacji o środowisku na temat aktualnego stanu różnych elementów systemu środowiska arktycznego w stosunku do zapisów historycznych.

Past Climate Variability and Change in the Arctic and at High Latitudes
Final Report Synthesis and Assessment Product 1.2
U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research
Adres: https://www.globalchange.gov/browse/reports/sap-12-past-climate-variability-and-change-arctic-and-high-latitudes
W siedmiu rozdziałach raportu omówiono różne aspekty zmian paleoklimatu Arktyki, od zmian temperatury i opadów, przez zmiany pokrywy lodów morskich, po zmiany zlodowacenia Grenlandii.

Antarktyka

The International Antarctic Weather Forecasting Handbook - 2004
Autorzy: John Turner, Steve Pendlebury (eds.)
Cambridge, British Antarctic Survey, 663 s.
Adres: http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17324/
Adres: http://www.bom.gov.au/ant/handbook/handbook_16june04.pdf
Międzynarodowy podręcznik prognozowania pogody na Antarktydzie. Podręcznik został przygotowany pod patronatem British Antarctic Survey i Australian Bureau of Meteorology oraz Komitetu Naukowego ds. Badań Antarktycznych, Światowej Organizacji Meteorologicznej, Międzynarodowej Komisji Meteorologii Polarnej i Rady Kierowników Narodowych Programów Antarktycznych. Dzieli się na dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia meteorologiczne i klimatyczne Antarktydy (główne elementy meteorologiczne) zwracając szczególną uwagę na procesy synoptyczne zachodzące na kontynencie i Oceanie Południowym. W tej części omówiono także wymagania prognozowania, techniki analizy i prognozowania stosowane na Antarktydzie oraz środki, za pomocą których prognozowane są określone elementy (dane satelitarne oraz dane wyjściowe numerycznych modeli prognozowania pogody). Druga część opisuje techniki prognozowania stosowane przy opracowywaniu szczegółowych prognoz dla rejonów poszczególnych stacji antarktycznych.

AWS and AMRC Real-Time Weather Observations and Data. University of Wisconsin–Madison's Antarctic Weather Stations Project and Antarctic Meteorological Research Center

Adres: http://amrc.ssec.wisc.edu/data/
Antarktyczne Centrum Badań Meteorologicznych (AMRC) i program Automatic Weather Station (AWS) to siostrzane projekty Programu Antarktycznego Stanów Zjednoczonych (USAP) koncentrujące się na obserwacyjnych badaniach meteorologicznych Antarktyki, zapewniające w czasie rzeczywistym i zarchiwizowane dane meteorologiczne i obserwacje oraz wspierające sieć automatycznych stacje pogodowe na Antarktydzie. Na stronie AMRC znajduje się szereg bieżących i archiwalnych materiałów z obserwacji meteorologicznych w Antarktyce, stacyjnych i AWS, wyniki sondaży aerologicznych, symulacji linii prądów powietrznych i obserwacji satelitarnych.

 

Atlasy, monografie i materiały dotyczące klimatu różnych części świata

Global Climate Report - Annual 2019
Adres: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913
Coroczne i miesięczne raporty dotyczące stanu klimatu publikowane od 1997 roku przez NOAA National Centers for Environmental Information USA.

WMO Provisional Statement on the State of the Global Climate in 2019
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21626#.XkAIQ7iDHTS
WMO Statement on the state of the global climate in 2018
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20799#.XkAJELiDHTQ
WMO Statement on the state of the global climate in 2017
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20220#.XkAJ1LiDHTQ
WMO Statement on the state of the global climate in 2016
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=19835#.XkAKWbiDHTQ
WMO Statement on the state of the global climate in 2015
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=19125#.XkAK6riDHTQ
WMO Statement on the state of the global climate in 2014
Adres: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=16898#.XkANSLiDHTQ
Coroczny raport WMO w sprawie stanu globalnego klimatu. Omawia warunki klimatyczne w danym roku na tle dotychczasowych jego zmian oraz określa trendy dalszych możliwych zmian. Publikacja ukazuje się od 1993 roku w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, arabskim i chińskim.

U.S. Climate Atlas (nClimDiv)
Adres: https://www.climate.gov/maps-data/dataset/us-climate-atlas
Adres: https://www.ncdc.noaa.gov/climateatlas/
Na stronie Atlasu można wygenerować dla obszaru Stanów Zjednoczonych mapy pokazujące rozkłady przestrzenne minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza i wielkości opadów. Można przeglądać mapy dla konkretnego miesiąca i roku od 1895 roku do chwili obecnej lub mapy klimatologiczne - średnie wartości dla wskazanego miesiąca, mierzone od 1981 do 2010 roku. Mapy oparte są na zbiorze danych nClimDiv (New Climate Division), który wykorzystuje codzienne obserwacje temperatury i opadów z ponad 10.000 stacji w Stanach Zjednoczonych.

Climate Atlas of Canada
Adres: https://climateatlas.ca/
Adres: https://climateatlas.ca/downloads
Atlas klimatu Kanady to interaktywne narzędzie pozwalające dowiedzieć się o zmianach klimatu w Kanadzie. Łączy w sobie klimatologię, mapowanie i opowiadanie historii zmian klimatu.

Climatic Atlas of Australia - maps average conditions
Adres: http://www.bom.gov.au/climate/?ref=ftr
Interaktywny atlas przedstawiający rozkłady przestrzenne średnich miesięcznych wartości wieloletnich 1961-1990 m.in. temperatury powietrza, opadów, wilgotności powietrza kierunku i prędkości wiatru, ciśnienia atmosferycznego , liczby dni z burzami, itd.

Climate information - India Meteorological Departament
Adres: http://www.imdpune.gov.in/climinfo.html
Interaktywny atlas zawiera mapy wieloletnich (1981-2010) miesięcznych rozkładów średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza i sezonowych map opadów na obszarze Indii.

AgroAtlas - Interactive Agricultural Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries
Adres: http://www.agroatlas.ru/en/about/index.html
Atlas zawiera mapy miesięcznych rozkładów przestrzennych na obszarze Rosji wszystkich elementów meteorologicznych istotnych z punktu widzenia rolnictwa: temperatury powietrza – średnie, minimalne i maksymalne, daty przejścia temperatury powietrza przez 0, 5, 10, 15 i 20°C; sum opadów; wilgotności i jej deficytu; promieniowania słonecznego; wielkości pokrywy śnieżnej, współczynnika Seljaninowa.